§ 5. - Określenie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.133.1503

Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 2001 r.
§  5.
Krajowy Depozyt w każdym dniu roboczym przekazuje ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych i Narodowemu Bankowi Polskiemu zbiorcze informacje, określone w § 2 ust. 1, w podziale na rezydentów i nierezydentów w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 160, poz. 1063, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i z 2000 r. Nr 103, poz. 1099), sporządzone na podstawie danych wynikających ze stanów i obrotów na kontach depozytowych prowadzonych przez Krajowy Depozyt.