§ 3. - Określenie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.133.1503

Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 2001 r.
§  3.
1.
Sprawozdania zawierające informacje w zakresie określonym w § 2 ust. 2 pkt 1 doręcza się Krajowemu Depozytowi w formie elektronicznej, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia, nie później niż do 7 roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który je sporządzono.
2.
Podmioty wymienione w § 1 są obowiązane do niezwłocznego wyjaśnienia wszystkich stwierdzonych przez Krajowy Depozyt rozbieżności pomiędzy doręczonymi przez nie informacjami a stanami i obrotami na kontach depozytowych prowadzonych przez Krajowy Depozyt. W przypadku niewyjaśnienia tych rozbieżności w terminie określonym w ust. 3, Krajowy Depozyt przekazuje ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych oraz Narodowemu Bankowi Polskiemu zsumowane informacje, wraz z zawiadomieniem o zaistniałych rozbieżnościach.
3.
Zweryfikowane, zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1, informacje Krajowy Depozyt przekazuje w formie elektronicznej ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych oraz Narodowemu Bankowi Polskiemu nie później niż do 14 roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który je sporządzono.