§ 1. - Określenie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.133.1503

Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 2001 r.
§  1.
Rozporządzenie określa obowiązki sprawozdawcze domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską, banków prowadzących rachunki papierów wartościowych, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zwanego dalej "Krajowym Depozytem", oraz innych podmiotów pośredniczących w zbywaniu papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, w zakresie obrotu papierami emitowanymi przez Skarb Państwa.