Określenie obowiązków sprawozdawczych domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską, banków prowadzących rachunki papierów wartościowych oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.166.1209

Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 grudnia 1998 r.
w sprawie określenia obowiązków sprawozdawczych domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską, banków prowadzących rachunki papierów wartościowych oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa.

Na podstawie art. 60 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141 poz. 945 oraz 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715) zarządza się, co następuje:
1.
Dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, bank prowadzący rachunki papierów wartościowych oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazują do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd informacje dotyczące obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa, w zakresie, w jakim prowadzą rachunek albo ewidencję dla tych papierów, nabytych na rachunek własny lub na rzecz innych podmiotów.
2.
Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazywane są w formie sprawozdań miesięcznych, których wzory określają załączniki nr 1-3 do rozporządzenia.
Informacje zawarte w sprawozdaniu mają charakter zbiorczy. Sprawozdanie powinno być doręczone do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, nie później niż do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który je sporządzono.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, nie później niż do 28 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który sporządzono sprawozdania, o których mowa w § 2, przekazuje Ministrowi Finansów zbiorcze sprawozdanie w formie pisemnej i elektronicznej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  1 Skarbowe papiery wartościowe na rachunkach papierów

wartościowych wg stanu własności na koniec

miesiąca ....................

w sztukach

WyszczególnienieLiczba skarbowych papierów wartościowych:
rezydenci1):nierezydenci1):
ogółem2) (3+14)ogółem2) (4+5+6+12+13)osoby prawne bez instytucji finansowychbankiInstytucje finansowe, z wyjątkiem banków3):osoby fizycznepozostałe podmiotyogółem2) (15+16+17+18)bankiinstytucje finansowe, z wyjątkiem banków3)osoby fizycznepozostałe podmioty
ogółem2) (7+8+9+10+11)ubezpieczeniowe, w tym kasy chorychfundusze emerytalnefundusze inwestycyjne i powierniczedomy maklerskiepozostałe
123456789101112131415161718
I. Skarbowe papiery wartościowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW:
I.1 PL00001xxxxx
I.2...
I.n...
II. Inne skarbowe papiery wartościowe według daty wykupu:
II.1 dzień-miesiąc-rok
II.2...
II.n...

1) W rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 160, poz. 1063 i z 1999 r. Nr 83, poz. 931).

2) W pozycjach "ogółem" należy wykazać wszystkie papiery wartościowe zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych dla danej grupy podmiotów przez podmiot sprawozdawczy na koniec okresu sprawozdawczego.

3) Dotyczy to podmiotów, takich jak:

- rezydenci, podmioty uprawnione do nabywania skarbowych papierów wartościowych na podstawie aktu emisyjnego, nie będące bankami w rozumieniu prawa bankowego, o ile ich główną działalnością jest pośrednictwo finansowe oraz pomocnicza działalność finansowa, tj. ściśle związana z pośrednictwem finansowym, ale nie będąca pośrednictwem finansowym samym w sobie. Są to instytucje ubezpieczeniowe, w tym kasy chorych, fundusze inwestycyjne i powiernicze, emerytalne, domy maklerskie oraz pozostałe podmioty, takie jak: spółki prowadzące giełdy oraz spółki prowadzące rynek pozagiełdowy, kantory, państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej "Poczta Polska", Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz inne fundusze i fundacje świadczące usługi finansowe, o ile są uprawnione do nabywania skarbowych papierów wartościowych na podstawie aktu emisyjnego,

- nierezydenci, podmioty uprawnione do nabywania skarbowych papierów wartościowych na podstawie aktu emisyjnego, nie będące bankami, o ile ich główną działalnością jest pośrednictwo finansowe oraz pomocnicza działalność finansowa, tj. ściśle związana z pośrednictwem finansowym, ale nie będąca pośrednictwem finansowym samym w sobie.

Uwaga: Wykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  2 Skarbowe papiery wartościowe nabyte i rozliczone1)

na rynku wtórnym w miesiącu .............

w sztukach

WyszczególnienieLiczba nabytych i rozliczonych skarbowych papierów wartościowych:
rezydenci2):nierezydenci2):
ogółem3) (3+14)ogółem3) (4+5+6+12+13)osoby prawne bez instytucji finansowychbankiInstytucje finansowe, z wyjątkiem banków4):osoby fizycznepozostałe podmiotyogółem3) (15+16+17+18)bankiinstytucje finansowe, z wyjątkiem banków4)osoby fizycznepozostałe podmioty
ogółem3) (7+8+9+10+11)ubezpieczeniowe, w tym kasy chorychfundusze emerytalnefundusze inwestycyjne i powierniczedomy maklerskiepozostałe
123456789101112131415161718
I. Skarbowe papiery wartościowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW:
I.1 PL00001xxxxx
I.2...
I.n...
II. Inne skarbowe papiery wartościowe według daty wykupu:
II.1 dzień-miesiąc-rok
II.2...
II.n...

1) Wykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży.

2) W rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 160, poz. 1063 i z 1999 r. Nr 83, poz. 931).

3) W pozycjach "ogółem" należy wykazać wszystkie papiery wartościowe nabyte na rachunki papierów wartościowych prowadzone dla danej grupy podmiotów przez podmiot sprawozdawczy w okresie sprawozdawczym.

4) Dotyczy to podmiotów, takich jak:

- rezydenci, podmioty uprawnione do nabywania skarbowych papierów wartościowych na podstawie aktu emisyjnego, nie będące bankami w rozumieniu prawa bankowego, o ile ich główną działalnością jest pośrednictwo finansowe oraz pomocnicza działalność finansowa, tj. ściśle związana z pośrednictwem finansowym, ale nie będąca pośrednictwem finansowym samym w sobie. Są to instytucje ubezpieczeniowe, w tym kasy chorych, fundusze inwestycyjne i powiernicze, emerytalne, domy maklerskie oraz pozostałe podmioty, takie jak: spółki prowadzące giełdy oraz spółki prowadzące rynek pozagiełdowy, kantory, państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej "Poczta Polska", Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz inne fundusze i fundacje świadczące usługi finansowe, o ile są uprawnione do nabywania skarbowych papierów wartościowych na podstawie aktu emisyjnego,

- nierezydenci, podmioty uprawnione do nabywania skarbowych papierów wartościowych na podstawie aktu emisyjnego, nie będące bankami, o ile ich główną działalnością jest pośrednictwo finansowe oraz pomocnicza działalność finansowa, tj. ściśle związana z pośrednictwem finansowym, ale nie będąca pośrednictwem finansowym samym w sobie.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  3 Skarbowe papiery wartościowe zbyte i rozliczone1) na

rynku wtórnym w miesiącu ................

w sztukach

WyszczególnienieLiczba zbytych i rozliczonych skarbowych papierów wartościowych:
rezydenci2):nierezydenci2):
ogółem3) (3+14)ogółem3) (4+5+6+12+13)osoby prawne bez instytucji finansowychbankiInstytucje finansowe, z wyjątkiem banków4):osoby fizycznepozostałe podmiotyogółem3) (15+16+17+18)bankiinstytucje finansowe, z wyjątkiem banków4)osoby fizycznepozostałe podmioty
ogółem3) (7+8+9+10+11)ubezpieczeniowe, w tym kasy chorychfundusze emerytalnefundusze inwestycyjne i powierniczedomy maklerskiepozostałe
123456789101112131415161718
I. Skarbowe papiery wartościowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW:
I.1 PL00001xxxxx
I.2...
I.n...
II. Inne skarbowe papiery wartościowe według daty wykupu:
II.1 dzień-miesiąc-rok
II.2...
II.n...

1) Wykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży.

2) W rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 160, poz. 1063 i z 1999 r. Nr 83, poz. 931).

3) W pozycjach "ogółem" należy wykazać wszystkie papiery wartościowe zbyte przez daną grupę podmiotów w okresie sprawozdawczym.

4) Dotyczy to podmiotów, takich jak:

- rezydenci, podmioty uprawnione do nabywania skarbowych papierów wartościowych na podstawie aktu emisyjnego, nie będące bankami w rozumieniu prawa bankowego, o ile ich główną działalnością jest pośrednictwo finansowe oraz pomocnicza działalność finansowa, tj. ściśle związana z pośrednictwem finansowym, ale nie będąca pośrednictwem finansowym samym w sobie. Są to instytucje ubezpieczeniowe, w tym kasy chorych, fundusze inwestycyjne i powiernicze, emerytalne, domy maklerskie oraz pozostałe podmioty, takie jak: spółki prowadzące giełdy oraz spółki prowadzące rynek pozagiełdowy, kantory, państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej "Poczta Polska", Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz inne fundusze i fundacje świadczące usługi finansowe, o ile są uprawnione do nabywania skarbowych papierów wartościowych na podstawie aktu emisyjnego,

- nierezydenci, podmioty uprawnione do nabywania skarbowych papierów wartościowych na podstawie aktu emisyjnego, nie będące bankami, o ile ich główną działalnością jest pośrednictwo finansowe oraz pomocnicza działalność finansowa, tj. ściśle związana z pośrednictwem finansowym, ale nie będąca pośrednictwem finansowym samym w sobie.

1 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 17 listopada 1999 r. (Dz.U.99.94.1093) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1999 r.
2 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 17 listopada 1999 r. (Dz.U.99.94.1093) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1999 r., z tym że wzór sprawozdania określony w załączniku nr 2 w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem z dnia 17 listopada 1999 r. stosuje się do informacji przekazywanych po dniu 1 stycznia 2000 r.
3 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 17 listopada 1999 r. (Dz.U.99.94.1093) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1999 r., z tym że wzór sprawozdania określony w załączniku nr 3 w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem z dnia 17 listopada 1999 r. stosuje się do informacji przekazywanych po dniu 1 stycznia 2000 r.