Określenie obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.669 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 24 sierpnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego

Na podstawie art. 5 § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
1. 
Właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązku wynikającego z:
1)
decyzji lub postanowienia wydanego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w toku postępowania podatkowego, o którym mowa w art. 119g § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.),
2)
decyzji wydanej przez naczelnika urzędu celno - skarbowego,
3) 2
 wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej, o którym mowa w art. 37ge ust. 7 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2268 oraz z 2021 r. poz. 802 i 1005)

- 3  ustala się ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby zobowiązanego w dniu wydania odpowiednio decyzji lub postanowienia albo wystawienia wezwania.

2.  4
 Jeżeli w dniu wydania decyzji lub postanowienia albo wystawienia wezwania, o których mowa w ust. 1, zobowiązany ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej wynikającego z nich obowiązku ustala się według adresu siedziby:
1)
odpowiednio Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub naczelnika urzędu celno-skarbowego, który wydał tę decyzję lub to postanowienie;
2)
organu, który wystawił to wezwanie.
Uprawnionym do żądania wykonania na terytorium całego kraju w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków wynikających z:
1)
decyzji wydanej w zakresie:
a)
należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów,
b)
podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów,
c)
podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych,
d)
podatku akcyzowego,
e)
podatku od wydobycia niektórych kopalin,
f)
podatku od gier oraz dopłat,
g)
opłaty paliwowej,
h) 5
 opłaty emisyjnej,
2) 6
 wydanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego decyzji w zakresie kary pieniężnej albo opłaty sankcyjnej, o której mowa w art. 75a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2020 r. poz. 2097),
3)
postanowienia wydanego w zakresie kosztów postępowania lub kary porządkowej, w postępowaniu prowadzonym w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
4)
wydanego przez naczelnika urzędu celno-skarbowego mandatu karnego,
5) 7
 przyjętego przez naczelnika urzędu celno-skarbowego zgłoszenia celnego, deklaracji, informacji o opłacie paliwowej, informacji o opłacie emisyjnej albo rozliczenia zamknięcia,
6)
przyjętej przez naczelnika urzędu skarbowego:
a)
deklaracji w zakresie podatku akcyzowego,
b)
deklaracji w zakresie podatku od gier,
c)
deklaracji w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin,
d)
informacji o opłacie paliwowej,
e)
informacji o dopłatach,
f) 8
 informacji o opłacie emisyjnej,
7)
wydanej przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie decyzji nakładającej karę pieniężną za niedokonanie zgłoszenia INTRASTAT lub niedokonanie korekty złożonego uprzednio zgłoszenia INTRASTAT

- jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. 9
1 Obecnie działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U.2019.2265)
2 § 1 ust. 1 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1544) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 sierpnia 2021 r.
3 § 1 ust. 1 część wspólna zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1544) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 sierpnia 2021 r.
4 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1544) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 sierpnia 2021 r.
5 § 2 pkt 1 lit. h dodana przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1544) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 sierpnia 2021 r.
6 § 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1544) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 sierpnia 2021 r.
7 § 2 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1544) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 sierpnia 2021 r.
8 § 2 pkt 6 lit. f dodana przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1544) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 sierpnia 2021 r.
9 Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania (Dz.U.2016.1200), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U.2016.1948).