Określenie norm zasiłków oraz ustalenie kategorji stałych robotników i pracowników w myśl ustawy z dnia 22 marca 1923 r. o... - Dz.U.1923.40.276 - OpenLEX

Określenie norm zasiłków oraz ustalenie kategorji stałych robotników i pracowników w myśl ustawy z dnia 22 marca 1923 r. o zasiłkach dla rodzin osób powołanych na ćwiczenia wojskowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.40.276

Akt utracił moc
Wersja od: 16 września 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 kwietnia 1923 r.
w przedmiocie określania norm zasiłków oraz ustalenia kategorji stałych robotników i pracowników w myśl ustawy z dnia 22 marca 1923 r. o zasiłkach dla rodzin osób powołanych na ćwiczenia wojskowa.

Na zasadzie art. 8 i 10 ustawy z dnia 22 marca 1923 r. o zasiłkach dla rodzin osób powołanych na ćwiczenia wojskowe (Dz. U. R. P. № 37, poz. 246) zarządza się co następuje:
Dzienna norma zasiłku, przysługującego W myśl art. 1 ustawy z dnia 22 marca 1923 r. rodzinie powołanego na ćwiczenia wojskowe wynosi:
I.
Dla rodziny stałego robotnika lub pracownika, utrzymującego się z pracy najemnej w chwili powołania:
a)
60% jego płacy, obliczonej w stosunku dziennym, jeżeli uprawnioną do zasiłku jest tylko jedna osoba;
b)
70% tejże płacy, jeżeli do zasiłku uprawnione są dwie osoby;
c)
80% jeżeli do zasiłku uprawnione są trzy lub więcej osób.
II.
Dla rodziny wszystkich innych rezerwistów:
jeżeli do zasiłku uprawnioną jest:w miejscowościach wiejskich:w osadach i miastach poniżej 10.000 mieszk.w miastach powyżej 10.000 mieszk.:
a)tylko 1 osoba50gr.60gr.75gr.
b)2 osoby60"70"85"
c)3 lub więcej osób70"80"1zł.

W miejscowościach, liczących ponad 10.000 mieszkańców podwyższa się normy określone w p. II pod a), b) i c) o 20.000 mk.

Dla rodzin tych stałych robotników i pracowników, których ilość dni pracy w odnośnym zakładzie przemysłowym wynosiła w ostatnich 2 tygodniach przed powołaniem, biorąc pod uwagę korzystniejszy dla robotnika tydzień, mniej niż cztery dni, dzienna norma zasiłku wynosi bez względu na ilość członków rodziny, szóstą część płacy, osiągniętej w tygodniu wziętym za podstawą obliczenia.

Jeżeli jednak wymiar zasiłku wyniósłby przy tem obliczeniu mniej niż jeden złoty dziennie, wówczas dzienna norma zasiłku dla tych rodzin wynosi bez względu na ilość członków rodziny jeden złoty.

Za stałych robotników i pracowników, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 22 marca 1923 r. uważać należy;
1)
robotników i pracowników, z którymi zawarto umową o pracą na czas nieokreślony;
2)
robotników i pracowników, z którymi zawarto umowę o pracę wprawdzie na oznaczony zgóry okres czasu, jednak ma krótszy niż 3 miesiące lub których umówiono do wykonania określonej roboty, trwać mającej w mysi umowy nie krócej niż trzy miesiące.

Przez okres pracy próbnej, przewidzianej bądź to w ustawie, bądź zwyczajowo, bądź w umowie o pracą robotnikowi lub pracownikowi nie przysługuje charakter stałego robotnika lub pracownika.

Zasiłki przyznane za okres ćwiczeń wojskowych odbytych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mają być zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 22 marca 1923 r. obliczona podług norm wskazanych w § 1 niniejszego rozporządzenia.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych, Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 października 1923 r. w przedmiocie podwyższenia niektórych norm zasiłków dla rodzin osób powołanych na ćwiczenia wojskowe. (Dz.U.23.114.911) z dniem 12 listopada 1923 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 1924 r. w przedmiocie odwyższenia niektórych norm zasiłków dla rodzin osób powołanych na ćwiczenia wojskowe. (Dz.U.24.43.451) z dniem 26 maja 1924 r.

2 § 1a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 1925 r. (Dz.U.25.94.667) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 1925 r.