Określenie niektórych spraw, w których pozwolenia na wywóz będą wydawały organy celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.48.254

Akt utracił moc
Wersja od: 11 maja 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ
z dnia 4 maja 1995 r.
w sprawie określenia niektórych spraw, w których pozwolenia na wywóz będą wydawały organy celne.

Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312) zarządza się, co następuje:
Organy celne będą wydawały pozwolenia na wywóz palet płaskich, określonych kodem PCN 4415 20 10 0, w stosunku do których zostały ustanowione czasowe ograniczenia wywozu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu palet (Dz. U. Nr 48, poz. 251).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.