Określenie maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.90.516

Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 kwietnia 2011 r.
w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat

Na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398) zarządza się, co następuje:
Lokaty aktywów otwartego funduszu emerytalnego, zwanego dalej "funduszem", w poszczególnych kategoriach lokat, nie mogą przekroczyć:
1)
20% wartości aktywów - w przypadku lokaty w depozytach bankowych i bankowych papierach wartościowych, w walucie polskiej;
2)
90% wartości aktywów - w przypadku lokaty w akcjach spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowanych na regulowanym rynku giełdowym prawach poboru, prawach do akcji i obligacjach zamiennych na akcje tych spółek oraz akcjach narodowych funduszy inwestycyjnych, z zastrzeżeniem § 2, przy czym lokaty w akcjach, prawach do akcji, obligacjach zamiennych na akcje oraz prawach poboru spółek nienotowanych na rynku oficjalnych notowań nie mogą przekroczyć 7,5% wartości aktywów;
3)
10% wartości aktywów - w przypadku lokaty w akcjach spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384), zwanej dalej "ustawą o obrocie instrumentami finansowymi", akcjach spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowanych, lecz nienotowanych na rynku regulowanym, prawach poboru, prawach do akcji oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek;
4)
10% wartości aktywów - w przypadku lokaty w certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte;
5)
15% wartości aktywów - w przypadku lokaty w jednostkach uczestnictwa zbywanych przez fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte;
6)
40% wartości aktywów - w przypadku lokaty w obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
7)
20% wartości aktywów - w przypadku lokaty w innych niż zdematerializowanych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa;
8)
20% wartości aktywów - w przypadku lokaty w obligacjach przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.1));
9)
40% wartości aktywów - w przypadku lokaty w zdematerializowanych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, obligacjach emitowanych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu;
10)
10% wartości aktywów - w przypadku lokaty w innych niż zdematerializowanych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem;
11)
40% wartości aktywów - w przypadku lokaty w listach zastawnych, w tym nie więcej niż 15% w listach zastawnych innych niż zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
12)
10% wartości aktywów - w przypadku lokaty w kwitach depozytowych, w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
13)
10% wartości aktywów - w przypadku lokaty w niezabezpieczonych obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez spółki publiczne;
14)
5% wartości aktywów - w przypadku lokaty w zdematerializowanych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, niezabezpieczonych obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, których emitentem jest spółka niepubliczna.
W okresie od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2033 r. lokaty aktywów otwartego funduszu emerytalnego w kategorii lokat, o których mowa w § 1 pkt 2, nie mogą przekroczyć:
1)
42,5% wartości aktywów w okresie od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2011 r.;
2)
45% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.;
3)
47,5% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.;
4)
50% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.;
5)
52% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.;
6)
54% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;
7)
56% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.;
8)
58% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.;
9)
60% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;
10)
62% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
11)
64% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.;
12)
66% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.;
13)
68% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.;
14)
70% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.;
15)
72% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.;
16)
74% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2026 r. do dnia 31 grudnia 2026 r.;
17)
76% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2027 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.;
18)
78% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2028 r. do dnia 31 grudnia 2028 r.;
19)
80% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2029 r. do dnia 31 grudnia 2029 r.;
20)
82% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2030 r. do dnia 31 grudnia 2030 r.;
21)
84% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2031 r. do dnia 31 grudnia 2031 r.;
22)
86% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2032 r. do dnia 31 grudnia 2032 r.;
23)
88% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2033 r. do dnia 31 grudnia 2033 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2011 r.2)
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 217, poz. 2124, z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539 i Nr 249, poz. 2104, z 2008 r. Nr 231, poz. 1547 oraz z 2009 r. Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz. U. Nr 32, poz. 276 i Nr 175, poz. 1814 oraz z 2006 r. Nr 13, poz. 91), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398).