Określenie maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach... - Dz.U.2004.32.276 - OpenLEX

Określenie maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.32.276

Akt utracił moc
Wersja od: 26 stycznia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 lutego 2004 r.
w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne

Na podstawie art. 142 ust. 5 i art. 155 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Lokaty aktywów otwartego funduszu emerytalnego, zwanego dalej "funduszem", w poszczególnych kategoriach lokat nie mogą przekroczyć:
1)
20 % wartości aktywów - w przypadku lokaty w depozytach bankowych i bankowych papierach wartościowych, w walucie polskiej;
2) 1
40 % wartości aktywów - w przypadku lokaty w listach zastawnych, w tym nie więcej niż 15 % w listach zastawnych innych niż zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538), zwanej dalej "ustawą o obrocie instrumentami finansowymi;
3) 2
40 % wartości aktywów - w przypadku lokaty w akcjach spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowanych na regulowanym rynku giełdowym prawach poboru, prawach do akcji oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek oraz akcjach narodowych funduszy inwestycyjnych, przy czym lokaty w akcjach, prawach do akcji, obligacjach zamiennych na akcje oraz prawach poboru spółek nienotowanych na rynku oficjalnych notowań nie mogą przekroczyć 7,5 % wartości aktywów;
4) 3
10 % wartości aktywów - w przypadku lokaty w akcjach spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi akcjach spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowanych, lecz nienotowanych na rynku regulowanym, prawach poboru, prawach do akcji oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek;
5) 4
10 % wartości aktywów - w przypadku lokaty w kwitach depozytowych, w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6) 5
10 % wartości aktywów - w przypadku lokaty w certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte;
7)
15 % wartości aktywów - w przypadku lokaty w jednostkach uczestnictwa zbywanych przez fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte;
8) 6
40 % wartości aktywów - w przypadku lokaty w obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
9) 7
20 % wartości aktywów - w przypadku lokaty w innych niż zdematerializowanych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa;
10) 8
40 % wartości aktywów - w przypadku lokaty w zdematerializowanych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, obligacjach emitowanych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu;
11) 9
10 % wartości aktywów - w przypadku lokaty w innych niż zdematerializowanych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem;
12)
20 % wartości aktywów - w przypadku lokaty w obligacjach przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2124);
13)
10 % wartości aktywów - w przypadku lokaty w niezabezpieczonych obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez spółki publiczne;
14) 10
5 % wartości aktywów - w przypadku lokaty w zdematerializowanych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, niezabezpieczonych obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, których emitentem jest spółka niepubliczna.
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, o których mowa w § 1 pkt 10 i 11, powinny być zabezpieczone co najmniej w jeden z następujących sposobów:
1)
ustanowienie zastawu rejestrowego lub hipoteki na nieruchomości;
2)
udzielenie nieodwołalnej gwarancji lub poręczenia przez bank krajowy, w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe, posiadający kapitał własny w wysokości nie niższej niż równowartość 50.000.000 euro w walucie polskiej;
3)
udzielenie gwarancji lub poręczenia przez Skarb Państwa;
4)
udzielenie nieodwołalnej gwarancji lub poręczenia przez bank zagraniczny lub międzynarodową instytucję finansową, mające siedzibę w państwach będących członkami OECD, posiadające kapitał własny w wysokości nie niższej niż równowartość 50.000.000 euro;
5)
udzielenie gwarancji lub poręczenia przez jednostki samorządu terytorialnego;
6)
udzielenie nieodwołalnej gwarancji lub poręczenia przez podmiot posiadający ocenę na poziomie inwestycyjnym, nadaną przez wyspecjalizowaną agencję ratingową, uznaną na międzynarodowym rynku kapitałowym;
7)
posiadanie przez emisję oceny, o której mowa w pkt 6.
Lokaty aktywów funduszu w kategoriach lokat, o których mowa w § 1 pkt 3-7, mogą stanowić łącznie nie więcej niż 60 % wartości aktywów tego funduszu.
1. 11
W przypadku lokat aktywów funduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru i kwity depozytowe, o których mowa w § 1 pkt 3-5, lokaty funduszu nie mogą stanowić więcej niż 10 % jednej emisji, a gdy udział papierów wartościowych spółki w aktywach funduszu nie przekracza 1 %, lokaty funduszu mogą stanowić nie więcej niż 20 % jednej emisji akcji spółki. Suma aktywów funduszu ulokowanych w emisjach akcji spółek, w których lokaty funduszu stanowią więcej niż 10 % jednej emisji akcji, nie może stanowić więcej niż 5 % wartości aktywów tego funduszu. W przypadku lokat aktywów funduszu w kategoriach lokat, o których mowa w § 1 pkt 6, lokaty funduszu nie mogą stanowić więcej niż 35 % jednej emisji.
2.
Jeżeli pomiędzy papierami wartościowymi różnych emisji, ale tego samego emitenta, nie występują żadne różnice w zakresie uprawnień przysługujących ich posiadaczom, ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się łącznie do tych wszystkich emisji.
3.
Łączna wartość lokat aktywów funduszu ulokowanych w listach zastawnych jednego emitenta albo dwóch lub większej liczby emitentów, będących podmiotami związanymi, nie może przekroczyć 10 % wartości tych aktywów.
4.
Koszty zakupu akcji nowej emisji, do których uprawniają prawa poboru, są uwzględniane przy stosowaniu ograniczeń, o których mowa w § 1 pkt 3 i 4.
1.
Aktywa funduszu nie mogą być lokowane w banku, który jest:
1)
akcjonariuszem towarzystwa zarządzającego funduszem;
2)
podmiotem związanym w stosunku do towarzystwa;
3)
podmiotem związanym w stosunku do akcjonariuszy towarzystwa.
2.
Fundusz nie może zawierać z podmiotami, o których mowa w ust. 1, umów lub dokonywać innych czynności prawnych związanych z lokowaniem aktywów funduszu.
3.
Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczy lokat w depozytach bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 14 dni, o łącznej wartości nie większej niż 2 % wartości aktywów funduszu.
4. 12
Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy świadczenia usług w ramach działalności maklerskiej w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
5. 13
Fundusz nie może nabywać jednostek uczestnictwa zbywanych przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, lub certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte, zarządzane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego akcjonariuszami są akcjonariusze powszechnego towarzystwa zarządzającego funduszem lub podmioty z nimi związane.
6.
Fundusz nie może nabywać tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę w państwach będących członkami OECD lub innych państwach, określonych w ogólnym zezwoleniu przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, jeżeli akcjonariuszami (udziałowcami) tej instytucji są akcjonariusze powszechnego towarzystwa zarządzającego funduszem lub jednostki dominujące w stosunku do tych akcjonariuszy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2)).
W celu obliczenia maksymalnej części aktywów funduszu w poszczególnych kategoriach lokat, dla celów ustalenia zgodności z obowiązującymi ograniczeniami, do wartości dłużnych papierów wartościowych zalicza się wartość naliczonych odsetek na dzień wyceny.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz. U. Nr 63, poz. 407, z 2001 r. Nr 67, poz. 682 oraz z 2002 r. Nr 17, poz. 155).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

________

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 60, poz. 702, z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1153, Nr 166, poz. 1609 i Nr 170, poz. 1651.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276.

1 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2006 r. (Dz.U.06.13.91) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 stycznia 2006 r.
2 § 1 pkt 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U.04.175.1814) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 sierpnia 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2006 r. (Dz.U.06.13.91) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 stycznia 2006 r.

3 § 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2006 r. (Dz.U.06.13.91) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 stycznia 2006 r.
4 § 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2006 r. (Dz.U.06.13.91) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 stycznia 2006 r.
5 § 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U.04.175.1814) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 sierpnia 2004 r.
6 § 1 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2006 r. (Dz.U.06.13.91) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 stycznia 2006 r.
7 § 1 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2006 r. (Dz.U.06.13.91) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 stycznia 2006 r.
8 § 1 pkt 10:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U.04.175.1814) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 sierpnia 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2006 r. (Dz.U.06.13.91) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 stycznia 2006 r.

9 § 1 pkt 11 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2006 r. (Dz.U.06.13.91) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 stycznia 2006 r.
10 § 1 pkt 14 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2006 r. (Dz.U.06.13.91) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 stycznia 2006 r.
11 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U.04.175.1814) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 sierpnia 2004 r.
12 § 5 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2006 r. (Dz.U.06.13.91) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 stycznia 2006 r.
13 § 5 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U.04.175.1814) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 sierpnia 2004 r.