Określenie maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowe ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.63.407

Akt utracił moc
Wersja od: 16 marca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 maja 1998 r.
w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne.

Na podstawie art. 142 ust. 5 i art. 155 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934) zarządza się, co następuje:
Lokaty aktywów otwartego funduszu emerytalnego w poszczególnych kategoriach lokat nie mogą przekroczyć:
1)
7,5% wartości aktywów - w przypadku lokaty w świadectwa rekompensacyjne, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent (Dz. U. Nr 30, poz. 164 i Nr 107, poz. 691),
2)
20% wartości aktywów - w przypadku lokaty w depozytach bankowych i bankowych papierach wartościowych,
2a) 1
30% wartości aktywów - w przypadku lokaty w listach zastawnych dopuszczonych do publicznego obrotu,
3)
40% wartości aktywów - w przypadku lokaty w akcjach spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, innych niż określone w pkt 5, przy czym lokaty w akcjach spółek notowanych na rynku równoległym i rynku wolnym nie mogą przekroczyć łącznie 10% wartości aktywów, a lokaty w akcjach spółek notowanych na rynku wolnym nie mogą przekroczyć 5% wartości aktywów,
4)
10% wartości aktywów - w przypadku lokaty w akcjach spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym oraz spółek nie notowanych na regulowanym rynku giełdowym i na regulowanym rynku pozagiełdowym, lecz dopuszczonych do publicznego obrotu,
5)
10% wartości aktywów - w przypadku lokaty w akcjach narodowych funduszy inwestycyjnych,
6)
10% wartości aktywów - w przypadku lokaty w certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte oraz fundusze inwestycyjne mieszane, przy czym lokaty w certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte nie mogą przekroczyć 5% wartości aktywów,
7)
15% wartości aktywów - w przypadku lokaty w jednostkach uczestnictwa zbywanych przez fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte,
8)
15% wartości aktywów - w przypadku lokaty w obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez gminy, związki komunalne lub miasto stołeczne Warszawa, które zostały dopuszczone do publicznego obrotu,
9)
5% wartości aktywów - w przypadku lokaty w obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez gminy, związki komunalne lub miasto stołeczne Warszawa, które nie są dopuszczone do publicznego obrotu,
10)
10% wartości aktywów - w przypadku lokaty w zabezpieczonych całkowicie obligacjach emitowanych przez inne podmioty niż gminy, związki komunalne lub miasto stołeczne Warszawa, które zostały dopuszczone do publicznego obrotu,
11)
5% wartości aktywów - w przypadku lokaty w zabezpieczonych całkowicie obligacjach emitowanych przez inne podmioty niż gminy, związki komunalne lub miasto stołeczne Warszawa, które nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu,
12)
5% wartości aktywów - w przypadku lokaty w obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez spółki publiczne, innych niż określone w pkt 10 i 11, które nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu.
Lokaty aktywów otwartego funduszu emerytalnego w kategoriach lokat, o których mowa w § 1 pkt 1 oraz pkt 3-7, mogą stanowić łącznie nie więcej niż 60% wartości aktywów tego funduszu.
1. 2
W przypadku lokat w aktywa, o których mowa w § 1 pkt 1 oraz pkt 2a-6, lokaty otwartego funduszu emerytalnego nie mogą stanowić więcej niż 10% jednej emisji.
2.
Jeżeli pomiędzy papierami wartościowymi różnych emisji, ale tego samego emitenta, nie występują żadne różnice w zakresie uprawnień przysługujących ich posiadaczom, ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się łącznie do tych wszystkich emisji.
3. 3
Łączna wartość lokat aktywów funduszu ulokowanych w listach zastawnych jednego emitenta albo dwóch lub większej liczby emitentów, będących podmiotami związanymi, nie może przekroczyć 10% wartości tych aktywów.
 
1.
Aktywa otwartego funduszu emerytalnego nie mogą być lokowane w banku, który jest:
1)
akcjonariuszem towarzystwa zarządzającego funduszem,
2)
podmiotem związanym w stosunku do towarzystwa,
3)
podmiotem związanym w stosunku do akcjonariuszy towarzystwa.
2.
Otwarty fundusz emerytalny nie może zawierać z podmiotami, o których mowa w ust. 1, umów lub dokonywać innych czynności prawnych związanych z lokowaniem aktywów funduszu.
3.
Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy świadczenia usług w ramach działalności maklerskiej w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.
1 § 1 pkt 2a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2001 r. (Dz.U.01.67.682) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 2001 r.
2 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2001 r. (Dz.U.01.67.682) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 2001 r.
3 § 3 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2001 r. (Dz.U.01.67.682) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 2001 r.
4 § 3a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 1 lutego 2002 r. (Dz.U.02.17.155) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 marca 2002 r.