§ 5. - Określenie maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.32.276

Akt utracił moc
Wersja od: 26 stycznia 2006 r.
§  5.
1.
Aktywa funduszu nie mogą być lokowane w banku, który jest:
1)
akcjonariuszem towarzystwa zarządzającego funduszem;
2)
podmiotem związanym w stosunku do towarzystwa;
3)
podmiotem związanym w stosunku do akcjonariuszy towarzystwa.
2.
Fundusz nie może zawierać z podmiotami, o których mowa w ust. 1, umów lub dokonywać innych czynności prawnych związanych z lokowaniem aktywów funduszu.
3.
Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczy lokat w depozytach bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 14 dni, o łącznej wartości nie większej niż 2 % wartości aktywów funduszu.
4. 12
Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy świadczenia usług w ramach działalności maklerskiej w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
5. 13
Fundusz nie może nabywać jednostek uczestnictwa zbywanych przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, lub certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte, zarządzane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego akcjonariuszami są akcjonariusze powszechnego towarzystwa zarządzającego funduszem lub podmioty z nimi związane.
6.
Fundusz nie może nabywać tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę w państwach będących członkami OECD lub innych państwach, określonych w ogólnym zezwoleniu przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, jeżeli akcjonariuszami (udziałowcami) tej instytucji są akcjonariusze powszechnego towarzystwa zarządzającego funduszem lub jednostki dominujące w stosunku do tych akcjonariuszy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2)).
12 § 5 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2006 r. (Dz.U.06.13.91) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 stycznia 2006 r.
13 § 5 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U.04.175.1814) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 sierpnia 2004 r.