§ 3. - Określenie maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.32.276

Akt utracił moc
Wersja od: 26 stycznia 2006 r.
§  3.
Lokaty aktywów funduszu w kategoriach lokat, o których mowa w § 1 pkt 3-7, mogą stanowić łącznie nie więcej niż 60 % wartości aktywów tego funduszu.