§ 2. - Określenie maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.32.276

Akt utracił moc
Wersja od: 26 stycznia 2006 r.
§  2.
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, o których mowa w § 1 pkt 10 i 11, powinny być zabezpieczone co najmniej w jeden z następujących sposobów:
1)
ustanowienie zastawu rejestrowego lub hipoteki na nieruchomości;
2)
udzielenie nieodwołalnej gwarancji lub poręczenia przez bank krajowy, w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe, posiadający kapitał własny w wysokości nie niższej niż równowartość 50.000.000 euro w walucie polskiej;
3)
udzielenie gwarancji lub poręczenia przez Skarb Państwa;
4)
udzielenie nieodwołalnej gwarancji lub poręczenia przez bank zagraniczny lub międzynarodową instytucję finansową, mające siedzibę w państwach będących członkami OECD, posiadające kapitał własny w wysokości nie niższej niż równowartość 50.000.000 euro;
5)
udzielenie gwarancji lub poręczenia przez jednostki samorządu terytorialnego;
6)
udzielenie nieodwołalnej gwarancji lub poręczenia przez podmiot posiadający ocenę na poziomie inwestycyjnym, nadaną przez wyspecjalizowaną agencję ratingową, uznaną na międzynarodowym rynku kapitałowym;
7)
posiadanie przez emisję oceny, o której mowa w pkt 6.