§ 1. - Określenie maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.32.276

Akt utracił moc
Wersja od: 26 stycznia 2006 r.
§  1.
Lokaty aktywów otwartego funduszu emerytalnego, zwanego dalej "funduszem", w poszczególnych kategoriach lokat nie mogą przekroczyć:
1)
20 % wartości aktywów - w przypadku lokaty w depozytach bankowych i bankowych papierach wartościowych, w walucie polskiej;
2) 1
40 % wartości aktywów - w przypadku lokaty w listach zastawnych, w tym nie więcej niż 15 % w listach zastawnych innych niż zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538), zwanej dalej "ustawą o obrocie instrumentami finansowymi;
3) 2
40 % wartości aktywów - w przypadku lokaty w akcjach spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowanych na regulowanym rynku giełdowym prawach poboru, prawach do akcji oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek oraz akcjach narodowych funduszy inwestycyjnych, przy czym lokaty w akcjach, prawach do akcji, obligacjach zamiennych na akcje oraz prawach poboru spółek nienotowanych na rynku oficjalnych notowań nie mogą przekroczyć 7,5 % wartości aktywów;
4) 3
10 % wartości aktywów - w przypadku lokaty w akcjach spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi akcjach spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowanych, lecz nienotowanych na rynku regulowanym, prawach poboru, prawach do akcji oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek;
5) 4
10 % wartości aktywów - w przypadku lokaty w kwitach depozytowych, w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6) 5
10 % wartości aktywów - w przypadku lokaty w certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte;
7)
15 % wartości aktywów - w przypadku lokaty w jednostkach uczestnictwa zbywanych przez fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte;
8) 6
40 % wartości aktywów - w przypadku lokaty w obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
9) 7
20 % wartości aktywów - w przypadku lokaty w innych niż zdematerializowanych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa;
10) 8
40 % wartości aktywów - w przypadku lokaty w zdematerializowanych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, obligacjach emitowanych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu;
11) 9
10 % wartości aktywów - w przypadku lokaty w innych niż zdematerializowanych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem;
12)
20 % wartości aktywów - w przypadku lokaty w obligacjach przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2124);
13)
10 % wartości aktywów - w przypadku lokaty w niezabezpieczonych obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez spółki publiczne;
14) 10
5 % wartości aktywów - w przypadku lokaty w zdematerializowanych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, niezabezpieczonych obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, których emitentem jest spółka niepubliczna.
1 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2006 r. (Dz.U.06.13.91) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 stycznia 2006 r.
2 § 1 pkt 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U.04.175.1814) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 sierpnia 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2006 r. (Dz.U.06.13.91) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 stycznia 2006 r.

3 § 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2006 r. (Dz.U.06.13.91) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 stycznia 2006 r.
4 § 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2006 r. (Dz.U.06.13.91) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 stycznia 2006 r.
5 § 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U.04.175.1814) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 sierpnia 2004 r.
6 § 1 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2006 r. (Dz.U.06.13.91) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 stycznia 2006 r.
7 § 1 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2006 r. (Dz.U.06.13.91) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 stycznia 2006 r.
8 § 1 pkt 10:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U.04.175.1814) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 sierpnia 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2006 r. (Dz.U.06.13.91) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 stycznia 2006 r.

9 § 1 pkt 11 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2006 r. (Dz.U.06.13.91) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 stycznia 2006 r.
10 § 1 pkt 14 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2006 r. (Dz.U.06.13.91) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 stycznia 2006 r.