Określenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.64.277

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RYNKU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 5 lipca 1991 r.
w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431) zarządza się, co następuje:
1.
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu, wynosi w kraju 30.160.
2.
Liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych, o których mowa w ust. 1, w poszczególnych województwach określa załącznik do rozporządzenia.
W związku z art. 80 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 35, poz. 192) traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1986 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (Dz. U. Nr 38, poz. 188).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

LICZBA PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, ZAWIERAJĄCYCH POWYŻEJ 4,5% ALKOHOLU, W WOJEWÓDZTWACH:

1) warszawskim - 1540

2) bialskopodlaskim - 120

3) białostockim - 455

4) bielskim - 775

5) bydgoskim - 775

6) chełmskim - 170

7) ciechanowskim - 405

8) częstochowskim - 645

9) elbląskim - 505

10) gdańskim - 1105

11) gorzowskim - 490

12) jeleniogórskim - 650

13) kaliskim - 645

14) katowickim - 2860

15) kieleckim - 865

16) konińskim - 605

17) koszalińskim - 540

18) krakowskim - 740

19) krośnieńskim - 280

20) legnickim - 405

21) leszczyńskim - 330

22) lubelskim - 565

23) łomżyńskim - 305

24) łódzkim - 655

25) nowosądeckim - 525

26) olsztyńskim - 675

27) opolskim - 965

28) ostrołęckim - 275

29) pilskim - 575

30) piotrkowskim - 630

31) płockim - 375

32) poznańskim - 1285

33) przemyskim - 180

34) radomskim - 635

35) rzeszowskim - 365

36) siedleckim - 270

37) sieradzkim - 575

38) skierniewickim - 380

39) słupskim - 395

40) suwalskim - 415

41) szczecińskim - 895

42) tarnobrzeskim - 525

43) tarnowskim - 275

44) toruńskim - 475

45) wałbrzyskim - 700

46) włocławskim - 450

47) wrocławskim - 895

48) zamojskim - 335

49) zielonogórskim - 660