Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.298

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 marca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 lutego 2013 r.
w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2013 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

Na podstawie art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Określa się liczbę osób powoływanych w 2013 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji, organizowanych w związku z potrzebą zapewnienia realizacji zadań przewidzianych dla tych jednostek na czas mobilizacji oraz wojny - do 100 osób.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1407 i 1445.