Określenie liczby osób, które w 2022 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2251

Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 listopada 2021 r.
w sprawie określenia liczby osób, które w 2022 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

Na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 i 1728) zarządza się, co następuje:
Ustala się liczbę osób, które w 2022 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej w ramach:
1)
ćwiczeń wojskowych - do 200 000;
2)
ćwiczeń wojskowych żołnierzy NSR - do 1000;
3)
okresowej służby wojskowej - do 200;
4)
służby przygotowawczej - do 48 000;
5)
terytorialnej służby wojskowej - do 35 000.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.