Określenie liczby osób, które w 2021 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej. - Dz.U.2020.2267 - OpenLEX

Określenie liczby osób, które w 2021 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2267

Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 grudnia 2020 r.
w sprawie określenia liczby osób, które w 2021 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

Na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374 i 2157) zarządza się, co następuje:
Ustala się liczbę osób, które w 2021 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej w ramach:
1)
ćwiczeń wojskowych - do 200 000;
2)
ćwiczeń wojskowych żołnierzy NSR - do 3000;
3)
okresowej służby wojskowej - do 200;
4)
służby przygotowawczej - do 48 000;
5)
terytorialnej służby wojskowej - do 32 000.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.