Określenie liczby osób, które mogą być powołane do czynnej służby wojskowej w 2017 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2237

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia liczby osób, które mogą być powołane do czynnej służby wojskowej w 2017 r.

Na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 i 2138) zarządza się, co następuje:
1. 
Ustala się liczbę żołnierzy rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy, a także osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, którzy mogą być powołani w 2017 r. do odbycia lub pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach:
1)
ćwiczeń wojskowych - do 20 000 żołnierzy rezerwy Narodowych Sił Rezerwowych;
2) 1
 ćwiczeń wojskowych - do 1041 żołnierzy rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy według stanu średniorocznego;
3)
okresowej służby wojskowej - do 75 stanu średniorocznego żołnierzy rezerwy;
4)
służby przygotowawczej - do 4000 stanu średniorocznego żołnierzy rezerwy, którzy dotychczas nie odbywali czynnej służby wojskowej, oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy, a także osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego;
5) 2
 terytorialnej służby wojskowej - do 17 142 żołnierzy rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy, a także osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.
2. 
Przez określenie "stan średnioroczny" żołnierzy rezerwy oraz osób użyte w ust. 1 pkt 2-4 należy rozumieć przeciętną liczbę tych żołnierzy oraz osób, odbywających czynną służbę wojskową każdego dnia, przy założeniu równomiernego w skali roku ich powoływania i zwalniania z tej służby.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
1 § 1 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 czerwca 2017 r. (Dz.U.2017.1334) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lipca 2017 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 23 czerwca 2017 r. (Dz.U.2017.1334) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lipca 2017 r.