Określenie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi. - Dz.U.2004.247.2482 - OpenLEX

Określenie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.247.2482

Akt utracił moc
Wersja od: 19 listopada 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 4 listopada 2004 r.
w sprawie określenia kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi

Na podstawie art. 14 ust. 1i ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215) zarządza się, co następuje:
Ustala się kwalifikacje wymagane od osób zatrudnionych przy pobieraniu krwi, oddzielaniu jej składników oraz wydawaniu krwi i jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, zwanych dalej "jednostkami".
1.
W jednostkach zatrudnia się osoby, które posiadają kwalifikacje zawodowe odpowiadające zakresowi zadań na danym stanowisku pracy.
2.
Kwalifikacje niezbędne do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa załącznik do rozporządzenia.
Osoby zatrudnione w jednostkach na stanowiskach pracy wymienionych w załączniku do rozporządzenia, niespełniające wymagań określonych w tym załączniku, mogą być zatrudnione na tych stanowiskach do czasu uzupełnienia wykształcenia, jednak nie dłużej niż przez 3 lata od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

ZAŁĄCZNIK

KWALIFIKACJE WYMAGANE OD OSÓB ZATRUDNIONYCH W JEDNOSTKACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 4 UST. 3 PKT 2-4 USTAWY Z DNIA 22 SIERPNIA 1997 R. O PUBLICZNEJ SŁUŻBIE KRWI

Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacje zawodowe
123
1Kierownik działuprawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza weterynarii, diagnosty laboratoryjnego lub ukończenie wyższych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna, farmacja, biologia, chemia i innym pokrewnym w dziedzinach nauk przyrodniczych i medycznych
2Kierownik pracowniprawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza weterynarii, diagnosty laboratoryjnego lub ukończenie wyższych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna, farmacja, biologia, chemia i innym pokrewnym w dziedzinach nauk przyrodniczych i medycznych
3Starszy asystent

asystent młodszy asystent

prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza weterynarii, diagnosty laboratoryjnego lub ukończenie wyższych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna, farmacja, biologia, chemia i innym pokrewnym w dziedzinach nauk przyrodniczych i medycznych
4Starszy technik analityki medycznej

technik analityki medycznej

co najmniej tytuł zawodowy licencjata na kierunku analityka medyczna lub technika analityki medycznej
5Starszy technik

technik

co najmniej wykształcenie średnie - technik chemik, technik farmaceutyczny lub inne z zakresu nauk przyrodniczych lub medycznych
6Starsza pielęgniarka

pielęgniarka

co najmniej tytuł zawodowy pielęgniarki
7Starsza sekretarka medyczna

sekretarka medyczna

co najmniej wykształcenie średnie
8Starszy rejestrator medyczny

rejestrator medyczny

co najmniej wykształcenie średnie
9Starszy statystyk medyczny

statystyk medyczny

co najmniej wykształcenie średnie
10Pomoc laboratoryjnaco najmniej wykształcenie podstawowe oraz przeszkolenie w miejscu pracy