Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.105.991

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY 1
z dnia 2 czerwca 2003 r.
w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów

Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1068 i Nr 197, poz. 1662) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) kategorie urządzeń i czystych nośników służących do utrwalania utworów w zakresie własnego użytku osobistego;
2) wysokość, sposób pobierania i podziału opłat od urządzeń i nośników, o których mowa w pkt 1;
3) organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi uprawnione do pobierania opłat od urządzeń i nośników, o których mowa w pkt 1.
§  2.
1. Ustala się kategorie urządzeń i czystych nośników oraz wysokość opłat od:
1) magnetofonów i innych podobnych urządzeń oraz związanych z nimi czystych nośników, których wykaz jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) magnetowidów i innych podobnych urządzeń oraz związanych z nimi czystych nośników, których wykaz jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń reprograficznych oraz związanych z nimi czystych nośników, których wykaz jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
2. Jeżeli urządzenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi część składową urządzenia zawierającego elementy niepodlegające opłacie, opłata jest pobierana od tej części składowej urządzenia, która służy do utrwalania utworów.
§  3.
1. Organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi uprawnionymi do pobierania opłat od urządzeń i nośników, o których mowa w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, są:
1) Stowarzyszenie Autorów ZAiKS - na rzecz twórców;
2) Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP - na rzecz artystów wykonawców;
3) Związek Producentów Audio-Video ZPAV - na rzecz producentów fonogramów i wideogramów.
2. Podziału opłat pobranych przez organizacje, o których mowa w ust. 1, dokonują:
1) od urządzeń i nośników wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) Stowarzyszenie Autorów ZAiKS - na rzecz twórców,
b) Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP - na rzecz artystów wykonawców,
c) Związek Producentów Audio-Video ZPAV - na rzecz producentów fonogramów;
2) od urządzeń i nośników wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) Stowarzyszenie Filmowców Polskich - na rzecz twórców,
b) Związek Artystów Scen Polskich ZASP - na rzecz artystów wykonawców,
c) Związek Producentów Audio-Video ZPAV - na rzecz producentów wideogramów.
§  4. Organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi uprawnionymi do pobierania i podziału opłat od urządzeń i nośników, o których mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia, są:
1) Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL - na rzecz twórców;
2) Stowarzyszenie Autorów i Wydawców "Polska Książka" - na rzecz wydawców.
§  5. Organizacje, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4, przy poborze opłat mogą działać wspólnie.
§  6.
1. Organizacje wymienione w § 3 ust. 1 i § 4 pobierają opłatę za dany kwartał w terminie 14 dni po upływie tego kwartału. Wraz z opłatą są przekazywane informacje stanowiące podstawę określenia wysokości tej opłaty.
2. Organizacje wymienione w § 3 ust. 2 i § 4 przekazują, w terminie 60 dni po upływie danego kwartału, organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi reprezentującym twórców, artystów wykonawców, producentów fonogramów i wideogramów, zwanym dalej "organizacjami reprezentującymi podmioty uprawnione", kwoty należne reprezentowanym przez te organizacje podmiotom uprawnionym wraz z rozliczeniem pobranych opłat.
§  7.
1. Organizacje wymienione w § 3 ust. 2 i § 4 przekazują organizacjom reprezentującym podmioty uprawnione opłaty w wysokości proporcjonalnej do zakresu utrwalania do własnego użytku osobistego utworów, artystycznych wykonań, fonogramów i wideogramów pochodzących od reprezentowanych przez te organizacje podmiotów.
2. Organizacje wymienione w § 3 ust. 2 i § 4 dokonują podziału opłat, na podstawie porozumienia zawartego przez wszystkie organizacje reprezentujące podmioty uprawnione, po ustaleniu - przy uwzględnieniu wyników badań obejmujących korzystanie z utworów, artystycznych wykonań oraz fonogramów i wideogramów, odzwierciedlających strukturę i rozmiar utrwalania utworów, artystycznych wykonań, fonogramów i wideogramów do własnego użytku osobistego - jaka część opłat jest należna poszczególnym kategoriom podmiotów uprawnionych.
3. W przypadku braku porozumienia organizacji reprezentujących podmioty uprawnione organizacje wymienione w § 3 ust. 2 i § 4 dokonują podziału opłat po ustaleniu, przy uwzględnieniu wyników badań, o których mowa w ust. 2, jaka część opłat jest należna poszczególnym kategoriom podmiotów uprawnionych. Organizacja reprezentująca podmioty uprawnione może zgłosić zastrzeżenie organizacjom wymienionym w § 3 ust. 2 i § 4 dotyczące wysokości przypadającej kwoty opłat i przedstawić dokumentację w tym zakresie.
4. W przypadku braku akceptacji zastrzeżenia ze strony innych organizacji organizacje wymienione w § 3 ust. 2 i § 4 wydzielają, do czasu rozstrzygnięcia sporu, kwotę w wysokości równowartości udokumentowanego roszczenia organizacji reprezentującej uprawnione podmioty.
5. Wybór podmiotu przeprowadzającego badania, o których mowa w ust. 2 i 3, oraz ich zakres i częstotliwość uzgadniają wszystkie organizacje reprezentujące daną kategorię podmiotów uprawnionych. Organizacje wymienione w § 3 ust. 2 i § 4 udostępniają wyniki badań organizacjom reprezentującym podmioty uprawnione.
§  8. Organizacje wymienione w § 3 ust. 2 i § 4 dokonują podziału pobranych opłat po potrąceniu z nich uzasadnionych i udokumentowanych kosztów poniesionych w celu ich dochodzenia oraz podziału.
§  9. Organizacje wymienione w § 3 ust. 2 i § 4 gromadzą na wyodrębnionych rachunkach bankowych:
1) opłaty pobrane od producentów i importerów;
2) część opłat przypadającą podmiotom niereprezentowanym przez żadną organizację - w celu jej podziału pomiędzy te podmioty.
§  10. Organizacje reprezentujące podmioty uprawnione dokonują podziału opłat otrzymanych od organizacji wymienionych w § 3 ust. 2 i § 4 pomiędzy reprezentowane przez te organizacje podmioty.
§  11. Opłaty za pierwszy i drugi kwartał 2003 r. są pobierane do dnia 31 lipca 2003 r.
§  12. Rozporządzenie wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  3

WYKAZ MAGNETOFONÓW I INNYCH PODOBNYCH URZĄDZEŃ ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI CZYSTYCH NOŚNIKÓW ORAZ WYSOKOŚĆ POBIERANYCH OD NICH OPŁAT

Lp.Typ urządzenia lub nośnikaWysokość opłaty w % liczona od ceny sprzedaży urządzenia lub nośnika
1MP3 Single Function3,00%
2Płyta CD-R 12 cm1,72
3Płyta CD-RW 12 cm2,89
4Kaseta DAT3,00
5Płyta MD (MiniDisc) 3,00
6Kaseta magnetofonowa3,00
7Karta pamięci (w tym pendrive i inne półprzewodnikowe wymienne pamięci masowe) 0,47
8Zestaw wieżowy z magnetofonem i odtwarzaczem płyt CD0,76
9Zestaw wieżowy z magnetofonem i odtwarzaczem płyt DVD0,76
10Zestaw wieżowy z magnetofonem i odtwarzaczem płyt CD z funkcją nagrywania0,70
11Zestaw wieżowy z odtwarzaczem płyt DVD/CD z funkcją nagrywania na FLASH0,17
12Zestaw wieżowy z magnetofonem i odtwarzaczem płyt DVD z funkcją nagrywania1,04
13Zestaw wieżowy z dyskiem twardym/FLASH0,19
14Radio z magnetofonem i odtwarzaczem płyt CD0,74
15Radio z magnetofonem i odtwarzaczem płyt CD z funkcją nagrywania0,69
16Radio z magnetofonem0,96
17Radio z odtwarzaczem płyt MD z funkcją nagrywania0,98
18Radio z odtwarzaczem płyt CD z funkcją nagrywania0,54
19Radio z odtwarzaczem płyt CD z funkcją nagrywania na FLASH0,05
20Odtwarzacz płyt CD z funkcją nagrywania0,94
21Odtwarzacz płyt MD z funkcją nagrywania1,71
22Komputerowy dysk twardy STANDARD1,00
23Inny niż komputerowy dysk twardy w pozostałych urządzeniach umożliwiających utrwalanie utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, w tym audio lub audiowizualnych1,00
24Nagrywarka komputerowa płyt CD1,54
25Nagrywarka komputerowa płyt DVD2,28
26Magnetofon2,03
27Multimedialny wielofunkcyjny odtwarzacz formatu mp31,14
28Zestaw samochodowy z odtwarzaczem płyt CD z funkcją nagrywania1,08
29Zestaw samochodowy z odtwarzaczem płyt CD z funkcją nagrywania na inne nośniki0,30

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  4

WYKAZ MAGNETOWIDÓW I INNYCH PODOBNYCH URZĄDZEŃ ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI CZYSTYCH NOŚNIKÓW ORAZ WYSOKOŚĆ POBIERANYCH OD NICH OPŁAT

Lp.Typ urządzenia lub nośnikaWysokość opłaty w % liczona od ceny sprzedaży urządzenia lub nośnika
1Płyta DVD-R 12 cm2,53
2Płyta DVD-RW 12 cm2,95
3Płyta DVD RAM 12 cm3,00
4Płyta Blu-Ray R 12 cm2,10
5Płyta Blu-Ray RE 12 cm2,10
6Płyta HD DVD-R 12 cm2,10
7Płyta HD DVD-RW 12 cm2,44
8Kaseta VHS3,00
9Kaseta VHS/D3,00
10Nagrywarka komputerowa płyt HD DVD lub Blu-Ray1,89
11Magnetowid2,14
12Odtwarzacz kaset video z funkcją nagrywania2,35
13Odtwarzacz systemu DVD z funkcją nagrywania1,46
14Odtwarzacz systemu DVD z funkcją nagrywania na inny nośnik przez USB0,27
15Odtwarzacz systemu DVD z funkcją nagrywania i dyskiem twardym2,23
16Odtwarzacz systemu DVD i VHS z funkcją nagrywania2,23
17Odtwarzacz profesjonalny systemu DVD i VHS z funkcją nagrywania oraz dyskiem twardym1,86
18Odtwarzacz systemu High Definition z funkcją nagrywania1,21
19Odtwarzacz systemu High Definition z funkcją nagrywania i dyskiem twardym1,85
20Pamięć dyskowa rejestrująca strumień AV (w tym dekoder TV cyfrowej z dyskiem twardym) 0,87
21Zestaw telewizor z magnetowidem0,51
22Zestaw telewizor z dyskiem twardym0,51
23Zestaw telewizor z nagrywarką DVD0,35
24Zestaw telewizor z nagrywarką DVD i dyskiem twardym0,87

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  5

WYKAZ KSEROKOPIAREK, SKANERÓW I INNYCH PODOBNYCH URZĄDZEŃ REPROGRAFICZNYCH ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI CZYSTYCH NOŚNIKÓW I WYSOKOŚĆ POBIERANYCH OD NICH OPŁAT

Lp.Typ urządzenia lub nośnikaWysokość opłaty w % liczona od ceny sprzedaży urządzenia lub nośnika
1Kopiarka, w tym atramentowa, laserowa, analogowa i termosublimacyjna3,00
2Skaner płaski3,00
3Skaner innego typu, w tym ręczny i szczelinowy2,00
4Faks termiczny1,00
5Faks na papier zwykły ze skanerem szczelinowym1,50
6Faks na papier zwykły ze skanerem płaskim2,00
7Drukarka atramentowa i drukarka laserowa1,50
8Papier formatu A3 i A41,25
9Urządzenie wielofunkcyjne zawierające skaner i kopiarkę, bez innych funkcji3,00
10Urządzenie wielofunkcyjne zawierające skaner lub kopiarkę oraz zawierające inne funkcje2,80
11Urządzenie wielofunkcyjne zawierające skaner lub kopiarkę, z zablokowanymi innymi funkcjami - udostępnianymi na żądanie2,90
12Kopiarka, drukarka lub urządzenie wielofunkcyjne - zdolne do wykonywania kopii utworów także na arkuszach papieru formatu powyżej A3 (urządzenia wielkoformatowe) 1,00,

ale nie więcej niż 100 zł

1 Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 32, poz. 303).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie wysokości, szczegółowych zasad pobierania i odprowadzania opłat od czystych nośników i urządzeń służących do utrwalania utworów dla własnego użytku osobistego oraz wskazania organizacji zbiorowego zarządzania właściwych do ich pobierania (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 5).
3 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.235.1599) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2009 r.
4 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.235.1599) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2009 r.
5 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 maja 2011 r. (Dz.U.11.105.616) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2011 r.