Określenie kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich... - Dz.U.2003.105.991 - OpenLEX

Określenie kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.105.991

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY 1
z dnia 2 czerwca 2003 r.
w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów

Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1068 i Nr 197, poz. 1662) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
kategorie urządzeń i czystych nośników służących do utrwalania utworów w zakresie własnego użytku osobistego;
2)
wysokość, sposób pobierania i podziału opłat od urządzeń i nośników, o których mowa w pkt 1;
3)
organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi uprawnione do pobierania opłat od urządzeń i nośników, o których mowa w pkt 1.
1.
Ustala się kategorie urządzeń i czystych nośników oraz wysokość opłat od:
1)
magnetofonów i innych podobnych urządzeń oraz związanych z nimi czystych nośników, których wykaz jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
magnetowidów i innych podobnych urządzeń oraz związanych z nimi czystych nośników, których wykaz jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3)
kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń reprograficznych oraz związanych z nimi czystych nośników, których wykaz jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
2.
Jeżeli urządzenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi część składową urządzenia zawierającego elementy niepodlegające opłacie, opłata jest pobierana od tej części składowej urządzenia, która służy do utrwalania utworów.
1.
Organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi uprawnionymi do pobierania opłat od urządzeń i nośników, o których mowa w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, są:
1)
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS - na rzecz twórców;
2)
Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP - na rzecz artystów wykonawców;
3)
Związek Producentów Audio-Video ZPAV - na rzecz producentów fonogramów i wideogramów.
2.
Podziału opłat pobranych przez organizacje, o których mowa w ust. 1, dokonują:
1)
od urządzeń i nośników wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a)
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS - na rzecz twórców,
b)
Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP - na rzecz artystów wykonawców,
c)
Związek Producentów Audio-Video ZPAV - na rzecz producentów fonogramów;
2)
od urządzeń i nośników wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a)
Stowarzyszenie Filmowców Polskich - na rzecz twórców,
b)
Związek Artystów Scen Polskich ZASP - na rzecz artystów wykonawców,
c)
Związek Producentów Audio-Video ZPAV - na rzecz producentów wideogramów.
Organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi uprawnionymi do pobierania i podziału opłat od urządzeń i nośników, o których mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia, są:
1)
Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL - na rzecz twórców;
2)
Stowarzyszenie Autorów i Wydawców "Polska Książka" - na rzecz wydawców.
Organizacje, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4, przy poborze opłat mogą działać wspólnie.
1.
Organizacje wymienione w § 3 ust. 1 i § 4 pobierają opłatę za dany kwartał w terminie 14 dni po upływie tego kwartału. Wraz z opłatą są przekazywane informacje stanowiące podstawę określenia wysokości tej opłaty.
2.
Organizacje wymienione w § 3 ust. 2 i § 4 przekazują, w terminie 60 dni po upływie danego kwartału, organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi reprezentującym twórców, artystów wykonawców, producentów fonogramów i wideogramów, zwanym dalej "organizacjami reprezentującymi podmioty uprawnione", kwoty należne reprezentowanym przez te organizacje podmiotom uprawnionym wraz z rozliczeniem pobranych opłat.
1.
Organizacje wymienione w § 3 ust. 2 i § 4 przekazują organizacjom reprezentującym podmioty uprawnione opłaty w wysokości proporcjonalnej do zakresu utrwalania do własnego użytku osobistego utworów, artystycznych wykonań, fonogramów i wideogramów pochodzących od reprezentowanych przez te organizacje podmiotów.
2.
Organizacje wymienione w § 3 ust. 2 i § 4 dokonują podziału opłat, na podstawie porozumienia zawartego przez wszystkie organizacje reprezentujące podmioty uprawnione, po ustaleniu - przy uwzględnieniu wyników badań obejmujących korzystanie z utworów, artystycznych wykonań oraz fonogramów i wideogramów, odzwierciedlających strukturę i rozmiar utrwalania utworów, artystycznych wykonań, fonogramów i wideogramów do własnego użytku osobistego - jaka część opłat jest należna poszczególnym kategoriom podmiotów uprawnionych.
3.
W przypadku braku porozumienia organizacji reprezentujących podmioty uprawnione organizacje wymienione w § 3 ust. 2 i § 4 dokonują podziału opłat po ustaleniu, przy uwzględnieniu wyników badań, o których mowa w ust. 2, jaka część opłat jest należna poszczególnym kategoriom podmiotów uprawnionych. Organizacja reprezentująca podmioty uprawnione może zgłosić zastrzeżenie organizacjom wymienionym w § 3 ust. 2 i § 4 dotyczące wysokości przypadającej kwoty opłat i przedstawić dokumentację w tym zakresie.
4.
W przypadku braku akceptacji zastrzeżenia ze strony innych organizacji organizacje wymienione w § 3 ust. 2 i § 4 wydzielają, do czasu rozstrzygnięcia sporu, kwotę w wysokości równowartości udokumentowanego roszczenia organizacji reprezentującej uprawnione podmioty.
5.
Wybór podmiotu przeprowadzającego badania, o których mowa w ust. 2 i 3, oraz ich zakres i częstotliwość uzgadniają wszystkie organizacje reprezentujące daną kategorię podmiotów uprawnionych. Organizacje wymienione w § 3 ust. 2 i § 4 udostępniają wyniki badań organizacjom reprezentującym podmioty uprawnione.
Organizacje wymienione w § 3 ust. 2 i § 4 dokonują podziału pobranych opłat po potrąceniu z nich uzasadnionych i udokumentowanych kosztów poniesionych w celu ich dochodzenia oraz podziału.
Organizacje wymienione w § 3 ust. 2 i § 4 gromadzą na wyodrębnionych rachunkach bankowych:
1)
opłaty pobrane od producentów i importerów;
2)
część opłat przypadającą podmiotom niereprezentowanym przez żadną organizację - w celu jej podziału pomiędzy te podmioty.
Organizacje reprezentujące podmioty uprawnione dokonują podziału opłat otrzymanych od organizacji wymienionych w § 3 ust. 2 i § 4 pomiędzy reprezentowane przez te organizacje podmioty.
Opłaty za pierwszy i drugi kwartał 2003 r. są pobierane do dnia 31 lipca 2003 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  3

WYKAZ MAGNETOFONÓW I INNYCH PODOBNYCH URZĄDZEŃ ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI CZYSTYCH NOŚNIKÓW ORAZ WYSOKOŚĆ POBIERANYCH OD NICH OPŁAT

Lp.Typ urządzenia lub nośnikaWysokość opłaty w % liczona od ceny sprzedaży urządzenia lub nośnika
1MP3 Single Function3,00%
2Płyta CD-R 12 cm1,72
3Płyta CD-RW 12 cm2,89
4Kaseta DAT3,00
5Płyta MD (MiniDisc) 3,00
6Kaseta magnetofonowa3,00
7Karta pamięci (w tym pendrive i inne półprzewodnikowe wymienne pamięci masowe) 0,47
8Zestaw wieżowy z magnetofonem i odtwarzaczem płyt CD0,76
9Zestaw wieżowy z magnetofonem i odtwarzaczem płyt DVD0,76
10Zestaw wieżowy z magnetofonem i odtwarzaczem płyt CD z funkcją nagrywania0,70
11Zestaw wieżowy z odtwarzaczem płyt DVD/CD z funkcją nagrywania na FLASH0,17
12Zestaw wieżowy z magnetofonem i odtwarzaczem płyt DVD z funkcją nagrywania1,04
13Zestaw wieżowy z dyskiem twardym/FLASH0,19
14Radio z magnetofonem i odtwarzaczem płyt CD0,74
15Radio z magnetofonem i odtwarzaczem płyt CD z funkcją nagrywania0,69
16Radio z magnetofonem0,96
17Radio z odtwarzaczem płyt MD z funkcją nagrywania0,98
18Radio z odtwarzaczem płyt CD z funkcją nagrywania0,54
19Radio z odtwarzaczem płyt CD z funkcją nagrywania na FLASH0,05
20Odtwarzacz płyt CD z funkcją nagrywania0,94
21Odtwarzacz płyt MD z funkcją nagrywania1,71
22Komputerowy dysk twardy STANDARD1,00
23Inny niż komputerowy dysk twardy w pozostałych urządzeniach umożliwiających utrwalanie utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, w tym audio lub audiowizualnych1,00
24Nagrywarka komputerowa płyt CD1,54
25Nagrywarka komputerowa płyt DVD2,28
26Magnetofon2,03
27Multimedialny wielofunkcyjny odtwarzacz formatu mp31,14
28Zestaw samochodowy z odtwarzaczem płyt CD z funkcją nagrywania1,08
29Zestaw samochodowy z odtwarzaczem płyt CD z funkcją nagrywania na inne nośniki0,30

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  4

WYKAZ MAGNETOWIDÓW I INNYCH PODOBNYCH URZĄDZEŃ ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI CZYSTYCH NOŚNIKÓW ORAZ WYSOKOŚĆ POBIERANYCH OD NICH OPŁAT

Lp.Typ urządzenia lub nośnikaWysokość opłaty w % liczona od ceny sprzedaży urządzenia lub nośnika
1Płyta DVD-R 12 cm2,53
2Płyta DVD-RW 12 cm2,95
3Płyta DVD RAM 12 cm3,00
4Płyta Blu-Ray R 12 cm2,10
5Płyta Blu-Ray RE 12 cm2,10
6Płyta HD DVD-R 12 cm2,10
7Płyta HD DVD-RW 12 cm2,44
8Kaseta VHS3,00
9Kaseta VHS/D3,00
10Nagrywarka komputerowa płyt HD DVD lub Blu-Ray1,89
11Magnetowid2,14
12Odtwarzacz kaset video z funkcją nagrywania2,35
13Odtwarzacz systemu DVD z funkcją nagrywania1,46
14Odtwarzacz systemu DVD z funkcją nagrywania na inny nośnik przez USB0,27
15Odtwarzacz systemu DVD z funkcją nagrywania i dyskiem twardym2,23
16Odtwarzacz systemu DVD i VHS z funkcją nagrywania2,23
17Odtwarzacz profesjonalny systemu DVD i VHS z funkcją nagrywania oraz dyskiem twardym1,86
18Odtwarzacz systemu High Definition z funkcją nagrywania1,21
19Odtwarzacz systemu High Definition z funkcją nagrywania i dyskiem twardym1,85
20Pamięć dyskowa rejestrująca strumień AV (w tym dekoder TV cyfrowej z dyskiem twardym) 0,87
21Zestaw telewizor z magnetowidem0,51
22Zestaw telewizor z dyskiem twardym0,51
23Zestaw telewizor z nagrywarką DVD0,35
24Zestaw telewizor z nagrywarką DVD i dyskiem twardym0,87

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  5

WYKAZ KSEROKOPIAREK, SKANERÓW I INNYCH PODOBNYCH URZĄDZEŃ REPROGRAFICZNYCH ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI CZYSTYCH NOŚNIKÓW I WYSOKOŚĆ POBIERANYCH OD NICH OPŁAT

Lp.Typ urządzenia lub nośnikaWysokość opłaty w % liczona od ceny sprzedaży urządzenia lub nośnika
1Kopiarka, w tym atramentowa, laserowa, analogowa i termosublimacyjna3,00
2Skaner płaski3,00
3Skaner innego typu, w tym ręczny i szczelinowy2,00
4Faks termiczny1,00
5Faks na papier zwykły ze skanerem szczelinowym1,50
6Faks na papier zwykły ze skanerem płaskim2,00
7Drukarka atramentowa i drukarka laserowa1,50
8Papier formatu A3 i A41,25
9Urządzenie wielofunkcyjne zawierające skaner i kopiarkę, bez innych funkcji3,00
10Urządzenie wielofunkcyjne zawierające skaner lub kopiarkę oraz zawierające inne funkcje2,80
11Urządzenie wielofunkcyjne zawierające skaner lub kopiarkę, z zablokowanymi innymi funkcjami - udostępnianymi na żądanie2,90
12Kopiarka, drukarka lub urządzenie wielofunkcyjne - zdolne do wykonywania kopii utworów także na arkuszach papieru formatu powyżej A3 (urządzenia wielkoformatowe) 1,00,

ale nie więcej niż 100 zł

1 Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 32, poz. 303).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie wysokości, szczegółowych zasad pobierania i odprowadzania opłat od czystych nośników i urządzeń służących do utrwalania utworów dla własnego użytku osobistego oraz wskazania organizacji zbiorowego zarządzania właściwych do ich pobierania (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 5).
3 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.235.1599) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2009 r.
4 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.235.1599) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2009 r.
5 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 maja 2011 r. (Dz.U.11.105.616) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2011 r.