Określenie kategorii pracowników, zatrudnionych przy melioracjach i wykonywanych przez Państwo pracach regulacyjno-agralnych i podlegających tylko obowiązkowi ubezpieczenia od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.10.65

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 lutego 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 20 stycznia 1938 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o określeniu kategorii pracowników, zatrudnionych przy melioracjach i wykonywanych przez Państwo pracach regulacyjno-agrarnych i podlegających tylko obowiązkowi ubezpieczenia od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych.

Na podstawie art. 6 ust. (3) pkt 1) i art. 319 ust. (1) ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. R. P. Nr 51, poz. 396) w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 95, poz. 855) zarządzam co następuje:
(1)
Za pracowników rolnych w rozumieniu art. 6 ust. (3) pkt 1) ustawy o ubezpieczeniu społecznym, objętych tylko ubezpieczeniem od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych, uważa się następujące kategorie pracowników fizycznych (robotników) bez różnicy płci i wieku:
1)
zatrudnionych przy melioracjach wykonywanych w związku z przebudową ustroju rolnego,
2)
zatrudnionych przy melioracjach o charakterze lokalnym,
3)
zatrudnionych przy przeprowadzanych przez Państwo, w związku z przebudową ustroju rolnego, pracach regulacyjno-agrarnych.
(2)
Przepisy ust. (1) nie dotyczą:
1)
pracowników zatrudnionych w biurach i urzędach,
2)
pracowników wykwalifikowanych jako to: kamieniarzy, brukarzy, betoniarzy, układaczy sączków itp.,
3)
wszystkich pracowników przedsiębiorstw o charakterze zarobkowym.
(1)
Przez melioracje wykonywane w związku z przebudową ustroju rolnego należy rozumieć dokonywane przy przebudowie ustroju rolnego przez wojewódzkie lub powiatowe władze administracji ogólnej we własnym zarządzie, albo przez osoby lub instytucje, którym władze te zlecą ich wykonanie:
1)
melioracje techniczne (drenowanie, nawodnienie, odwodnienie),
2)
budowy lub wiercenia studni,
3)
związane z melioracjami regulacje i obwałowania wód niespławnych,
4)
konserwację robót i urządzeń wymienionych w pkt 1) - 3).
(2)
Przez melioracje o charakterze lokalnym należy rozumieć melioracje techniczne (drenowanie, nawodnienie, odwodnienie) nie objęte przepisami ust. (1), mające charakter robót szczegółowych i obejmujące w zasadzie obszar tylko jednej gminy wiejskiej.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.