Określenie jednostek operatora publicznego przeprowadzających kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, wzór upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz zasady i tryb wydawania tych upoważnień.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.132.1116

Akt utracił moc
Wersja od: 21 października 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 7 lipca 2005 r.
w sprawie określenia jednostek operatora publicznego przeprowadzających kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz zasad i trybu wydawania tych upoważnień

Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728) zarządza się, co następuje:
Jednostką operatora publicznego uprawnioną do przeprowadzania, na obszarze swojego działania, kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie jest Centrum Obsługi Finansowej.
Określa się wzór upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
1.
Upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych wydaje pracownikom kierownik jednostki operatora publicznego, o której mowa w § 1, na okres jednego roku, z możliwością przedłużenia na kolejne lata.
2.
Druk upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych jest drukiem ścisłego zarachowania. Jednostka operatora publicznego, o której mowa w § 1, prowadzi ewidencję wydanych upoważnień.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 r. w sprawie kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 70, poz. 339 oraz z 1996 r. Nr 104, poz. 481).

ZAŁĄCZNIK

WZÓR UPOWAŻNIENIA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH W ZAKRESIE OBOWIĄZKU REJESTRACJI ODBIORNIKÓW RADIOFONICZNYCH I TELEWIZYJNYCH I UISZCZANIA OPŁAT ABONAMENTOWYCH ZA ICH UŻYWANIE

wzór

Opis:

Upoważnienie ma wymiary 11 x 8 cm i jest wykonane dwustronnie na białym papierze o gramaturze 220 g/m2.

1 § 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 października 2005 r. (Dz.U.05.214.1809) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 listopada 2005 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 września 2008 r. (Dz.U.08.178.1100) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 października 2008 r.