Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.40.285

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 listopada 1968 r.
§  2. Renta na zasadach, o których mowa w § 1, przysługuje również wtedy, gdy inwalidztwo żołnierza spowodowane zostało chorobą zawodową określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 i art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 6) - jeżeli choroba ta powstała wskutek pełnienia służby wojskowej w warunkach narażających na powstanie chorób zawodowych lub wykonywania pracy w takich warunkach.