Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.21.180

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 10 marca 1922 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Kolei Żelaznych, Przemysłu i Handlu oraz Skarbu w przedmiocie ograniczenia przywozu i przewozu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego, paszy objętościowej oraz niektórych przedmiotów z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Łotwy i Litwy.

Na zasadzie art. 1142, 1148 i 1172 ustawy lekarskiej (ros. Zbiór Praw tom XIII wyd. 1905 r.) oraz §§ 4 i 5 ustawy z dn. 6 sierpnia 1909 r. o zapobieganiu i tępieniu zaraźliwych chorób zwierzęcych (austr. Dz. U. P. № 177) zarządza się co następuje.
§  1. Zabrania się wprowadzania (przywozu) z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Łotwy i Litwy na obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jakoteż przewozu przez obszar Rzeczypospolitej Polskiej:
a) bydła rogatego i innych zwierząt przeżuwających;
b) produktów--wzgl. odpadków - pochodzących ze zwierząt, wymienionych w p, "a";
c) kości wszelkiego rodzaju;
d) paszy objętościowej (słomy, siana);
e) wszelkich rodzajów podściółki;
f) nawozu stajennego (gnoju);
g) sprzętów stajennych używanych i uprzęży używanej;
h) odzieży i obuwia noszonych, przeznaczonych na sprzedaż;
i) gałganów (szmat).
§  2. Wprowadzanie (przywóz) na obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jakoteż przeprowadzanie (przewóz) przez ten obszar:
a) koni;
b) trzody chlewnej w stanie żywym, przeznaczonej na rzeź natychmiastową, oraz mięsa wieprzowego;
c) drobiu żywego i bitego;
d) słoniny surowej, wędzonej i solonej;
e) szmalcu wieprzowego;
f) łoju przetopionego w beczkach;
g) szczeciny )w szczelnych workach i tło
h) wełny owczej }mokach;
i) skór zupełnie wysuszonych;
j) rogów, końców rogów i racic;
k) nabiału -

może się odbywać tylko kolejami żelaznemi przez stacje wchodu: Stołbce, Zdolbunowo i Podwołoczyska pod następującemi warunkami:

1) przeznaczone do wprowadzenia zwierzęta i produkty zwierzęce, wymienione § 2 pp. a) do k), winny być zaopatrzone w świadectwa, wydane przez właściwą władze, administracyjną państwa, z którego są wprowadzane, a stwierdzające, że pochodzą z okolic wolnych od zaraźliwych chorób zwierzęcych;

2) na wymienionych wyżej stacjach wchodu zwierzęta i produkty - wyjątkiem nabiału - podlegają badaniu przez państwowego albo specjalnie w tym celu przez władze państwowe upoważnionego lekarza weterynaryjnego, produkty zaś wymienione pod g), h), i), j) - także dezynfekcji w odpowiednio urządzonych zakładach dezynfekcyjnych pod dozorem fachowym i na koszt osoby wprowadzającej:

3) konie, przeznaczone do wprowadzenia (przeprowadzenia), podlegają w wymienionych miejscach wchodu postępowaniu rozpoznawczem (melleinizacji ocznej) i tylko niereagujące i wolne od wszelkich chorób zaraźliwych mogą być dopuszczone w obrąb granic Państwa;

4) zwierzęta, dopuszczone do wprowadzenia, winny być odstawione wprost do miejsca przeznaczenia, produkty, wymienione w pp. a) » n) > 0> j) niniejszego paragrafu-wprost do fabryk - wzgl. do miejsc przeróbki.

O nadejściu transportu zwierząt i produktów, wymienionych w § 2, ze stacji wchodu lekarz weterynaryjny, który dokonał badania, winien zawiadomić na koszt właściciela transportu telegraficznie powiatowego lekarza weterynaryjnego i władzę administracyjną powiatową, w obrębie której położone jest miejsce przeznaczenia transportu;

5) transport kolejowy zwierząt i produktów, podanych w § 2, pochodzących z państw, wymienionych w § 1, winien odbywać się na terenie Rzeczypospolitej wyłącznie w ładunkach całowagonowych, bez doładowywania w drodze. W wypadkach koniecznych przeładowanie transportu może się odbyć pod dozorem lekarza weterynaryjnego.

Transport kolejowy zwierząt winien się odbywać pod konwojem. Koszta konwoju ponosi właściciel transportu.

§  3. Wprowadzanie (przewóz) zwierząt i produktów, wymienionych w § 2, przez inne punkty wejścia, aniżeli wskazane w tym paragrafie, może się odbywać tylko za każdorazowem specjalnem pozwoleniem Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych, wydanem w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu i Spraw Wewnętrznych i na warunkach, które będą określone dla każdego poszczególnego wypadku.
§  4. Przepisy niniejszego rozporządzenia nie mają zastosowania do bydła, koni, świń i drobiu repatrjantów, co do których obowiązują przepisy art. VII § 3 punkt 5 Układu o repatrjacji (Monitor Polski № 59 z 14 marca 1921 r.).
§  5. W wypadkach uzasadnionych szczególnym interesem gospodarczym Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych przysługuje prawo czynienia odstępstw od przepisów § 1 i § 2 ustępu drugiego p. 1-5.

Właściwe władze administracyjne I instancji mogą w wyjątkowych wypadkach czynić odstępstwa od przepisów niniejszego rozporządzenia dla obywateli polskich, których grunta częściowo leżą poza linją graniczną - w stosunku do zwierząt gospodarskich tych obywateli oraz do produktów pochodzących z tych zwierząt lub gruntów.

§  6. Przekroczenia przepisów niniejszego rozporządzenia będą 'karane w myśl postanowień odnośnych ustaw.
§  7. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.