Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.5.37

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 stycznia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA APROWIZACJI
z dnia 19 stycznia 1920 r.
w przedmiocie ograniczenia przerobu zboża w zakładach przemysłowych.

Na mocy art. 9 ustawy z dnia 18 listopada 1919 r. "O obrocie ziemiopłodami w roku gospodarczym 1919/20" postanawia się niniejszem co następuje:
Art.  1.

Zakłady przemysłowe, używające do produkcji jako surowca zboża, a mianowicie: browary, słodownie, gorzelnie, drożdżownie, palarnie kawy zbożowej, fabryki przetworów owsianych, fabryki, krochmalu zbożowego nabywać mogą dla celów przerobu jedynie zboże ponadkontyngentowe od producentów, którzy przypadające na nich kontyngenty w całości dostarczyli na podstawie każdorazowego zezwolenia, wydanego przez Ministerstwo Aprowizacji po porozumieniu się z Ministerstwem Przemysłu i Handlu, a poświadczonego przez Starostę powiatu, w którym zboże ma być nabyte.

Zezwoleń na zakup zboża na obszarze Małopolski udziela wyżej wyszczególnionym zakładom przemysłowym Wydział Spraw Aprowizacyjnych dla Małopolski we Lwowie.

Gorzelnie rolnicze, które uzyskały od Starostów zwolnienie ziemniaków na przerób, mogą otrzymywać bezpośrednio od Starostów zezwolenia na użycie jęczmienia pozakontyngentowego do przerobu na słód w stosunku nie większym niż 2% do ilości zwolnionych ziemniaków.

Art.  2.

Przewóz kolejami lub statkami zboża ponadkontyngentowego,. zakupywanego dla celów przerobu przez wyszczególnione w art. 1 niniejszego rozporządzenia zakłady przemysłowe na mocy zezwoleń, otrzymanych w myśl rzeczonego art. 1 odbywać się może na zasadzie zwyczajnych listów przewozowych, poświadczonych przez Starostę powiatu, z którego wywóz ma nastąpić. O każdem wydanem zaświadczeniu Starosta winien zawiadamiać władzę administracyjną tego powiatu lub miasta, do którego dany ładunek ma być skierowany.

Art.  3.

Przewóz kolejami i statkami słodu oraz kiełków słodowych odbywać się może na zasadzie zwyczajnych listów przewozowych, poświadczonych na skutek polecenia Ministerstwa Aprowizacji, względnie Wydziału Spraw Aprowizacyjnych dla Małopolski we Lwowie, przez Starostę powiatu, z którego wywóz ma nastąpić.

Art.  4.

Wyszczególnione w art. 1 niniejszego rozporządzenia zakłady przemysłowe mogą przerabiać jedynie zboże, nabyte co do ilości i pochodzenia w sposób, wskazany w rzeczonym art. 1.

Art.  5.

Niestosowanie się do przepisów, zawartych w rozporządzeniu niniejszem, podlega karom, przewidzianym w art. 10 ustawy z dnia 18 listopada 1919 r. "O obrocie ziemiopłodami w roku gospodarczym 1919/20".

Art.  6.

Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia go w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.