Art. 14. - [Sankcje niezłożenia oświadczeń - odpowiedzialność karna] - Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1090 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 czerwca 2023 r.
Art.  14.  [Sankcje niezłożenia oświadczeń - odpowiedzialność karna]
1. 
Kto będąc obowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lub w art. 10 ust. 1, podaje w nim nieprawdę,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

2. 
W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w ust. 1

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.