§ 6. - Ograniczenie pobytu stałego osób zamierzających zamieszkać na terenie m.st. Warszawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.1.4

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1981 r.
§  6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1975 r.