§ 4. - Ograniczenie pobytu stałego osób zamierzających zamieszkać na terenie m.st. Warszawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.1.4

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1981 r.
§  4.
Zezwoleniem na pobyt stały mogą być objęci na wniosek osoby ubiegającej się również członkowie rodziny razem z nią zamieszkali.