Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.1.2

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 września 1990 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 listopada 1964 r.
w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady.

Na podstawie art. 849 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93) zarządza się, co następuje:
§  1. 1 Odpowiedzialność utrzymującego zarobkowo hotel lub podobny zakład w razie utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną ogranicza się do wysokości pięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w jednostkach gospodarki uspołecznionej za kwartał poprzedzający ustalenie wysokości odszkodowania - ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w "Monitorze Polskim" względem jednej osoby korzystającej z usług zakładu, chyba że zachodzą warunki określone w art. 849 § 2 Kodeksu cywilnego.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1965 r.
1 § 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 września 1985 r. (Dz.U.85.45.225) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 1985 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 17 września 1990 r. (Dz.U.90.64.378) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 września 1990 r.