Ograniczenie obrotu towarowego z Włochami oraz posiadłościami włoskiemi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.82.510

Akt utracił moc
Wersja od: 15 listopada 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 13 listopada 1935 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami; Spraw Zagranicznych, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o ograniczeniach obrotu towarowego z Włochami oraz posiadłościami włoskiemi.

Na podstawie art. 30 ust. 2 lit. c) i ust. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o prawie celnem (Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 610) oraz w wykonaniu art. 16 Traktatu Pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r. (Dz. U. R. P. z 1920 r. Nr. 35, poz. 200) zarządza się co następuje:
1)
Przywóz do polskiego obszaru celnego wszelkich towarów, przychodzących z Włoch lub posiadłości włoskich, oraz wszelkich towarów pochodzących z Włoch lub posiadłości włoskich niezależnie od miejsca wysłania tych towarów, jest zabroniony.
2)
Zakaz ten nie obejmuje:
a)
złota i srebra w sztabach i monetach;
b)
książek, dzienników i wydawnictw perjodycznych, map i wyrobów kartograficznych, nut, drukowanych lub wykonanych innym sposobem graficznym;
c)
statku "Batory" oraz urządzeń, wyposażenia i osprzętu a także zapasowych i zamiennych części, wykonanych na mocy umowy z dnia 29 listopada 1933 r., zawartej z Cantieri Riuniti dell Adriatico (stocznia Montfalcone);
d)
towarów, służących do budowy samochodów, przywożonych w wykonaniu umowy licencyjnej z dnia 21 września 1931 r., zawartej między Państwowemi Zakładami Inżynierji i Spółką Akcyjną "Fiat" w Turynie;
e)
na zasadzie zezwoleń Ministerstwa Skarbu, również towarów przywożonych w wykonaniu zawartych umów, o ile należność została całkowicie uiszczona dostawcy włoskiemu najpóźniej w dniu 19 października 1935 r.
Zabroniony jest wywóz z polskiego obszaru celnego z przeznaczeniem do Włoch i posiadłości włoskich, wymienionych poniżej towarów krajowych, jak również towarów zagranicznych reeksportowanych z wolnego obrotu lub ze składów celnych:
a)
koni, mułów, osłów, wielbłądów i wszelkich innych zwierząt pociągowych;
b)
kauczuku (pozycje taryfy celnej przywozowej 720, 721 p. 1, 722, 723 i 724);
c)
bauksytu, aluminjum, związków glinu (związków aluminjum), tlenku glinu, rud żelaznych, starego żeliwa i żelastwa, chromu, manganu, niklu, tytanu, tungstanu, wanadu oraz ich rud i stopów z żelazem, żelazomolibdenu, żelazo-krzemo-mangano-aluminjum, źelazo-krzemu, żelazo-krzemo-manganu, cyny i rud cynowych.

Wykaz towarów pod lit. c) obejmuje minerały i metale wymienione, ich rudy, odpadki i stopy, wszystko nie w wyrobach.

1)
Stwierdzenie, czy towar nie przychodzi z Włoch lub posiadłości włoskich, przeprowadza się na podstawie dokumentów przewozowych.
2)
Stwierdzenie, czy towar nie pochodzi z Włoch lub posiadłości włoskich, przeprowadza się na podstawie dokumentów przewozowych, ewentualnie dokumentów celnych oraz handlowych. W tym celu miarodajnemi mogą być również cechy samego towaru i jego opakowanie, jeżeli niewątpliwie wskazują na pochodzenie towaru z Włoch lub posiadłości włoskich.
3)
Stwierdzenie, czy wywożony towar (§ 2) nie jest przeznaczony do Włoch lub posiadłości włoskich, przeprowadza się na podstawie dokumentów przewozowych. W razie uzasadnionych podejrzeń co do przeznaczenia towarów, urzędy celne mogą zażądać dokumentów handlowych, wskazujących na kraj przeznaczenia.
1)
Towary, pochodzące z Włoch, podpadające pod postanowienia § 1 ustęp 2 lit, c), podlegają wydaniu do wolnego obrotu na podstawie zaświadczeń Urzędu Morskiego w Gdyni, stwierdzających, że towary te zostały przywiezione w wykonaniu umowy z dnia 29 listopada 1933 r., zawartej z Cantieri Riuniti dell Adriatico (stocznia Montfalcone).
2)
Towary, pochodzące z Włoch, podpadające pod postanowienia § 1 ustęp 2 lit. d), podlegają wydaniu do wolnego obrotu na podstawie zaświadczeń Dyrekcji Państwowych Zakładów Inżynierji w Warszawie, stwierdzających, że towary te zostały przywiezione w wykonaniu umowy licencyjnej z dnia 21 września 1931 r., zawartej między Państwowemi Zakładami Inżynierji i Spółką Akcyjną "Fiat" w Turynie,
Przedmioty przychodzące lub pochodzące z Włoch lub posiadłości włoskich, zwalniane od należności celnych na podstawie art. 22 ustęp 1 pkt. 1-3, 5, 11 oraz ustęp II pkt. 1-5, 10, 13-16, 23, 24 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o prawie celnem (Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 610) nie są objęte niniejszem rozporządzeniem,
Rozporządzenie niniejsze nie dotyczy towarów, nadanych do przywozu do polskiego obszaru celnego, jak również nadanych do wywozu z tego obszaru najpóźniej w przeddzień wejścia w życie rozporządzenia niniejszego.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 18 listopada 1935 r.