Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.320

Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 4 marca 2016 r.
w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
podmiot prowadzący Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych, zwany dalej "rejestrem", oraz sposób jego prowadzenia;
2)
zakres i rodzaj danych przetwarzanych w rejestrze spośród danych określonych w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zwanej dalej "ustawą";
3)
rodzaje identyfikatorów przetwarzanych w rejestrze spośród identyfikatorów określonych w art. 17c ust. 2-5 ustawy;
4)
sposób zabezpieczenia danych osobowych zawartych w rejestrze przed nieuprawnionym dostępem.
1.
Podmiotem prowadzącym rejestr utworzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych (Dz. U. poz. 1234) jest Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
2.
Rejestr jest prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
W rejestrze przetwarza się dane i identyfikatory obejmujące:
1)
dane osobowe dotyczące usługobiorcy:
a)
numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
b)
datę urodzenia,
c)
płeć,
d)
datę zgonu;
2)
jednostkowe dane medyczne dotyczące usługobiorcy:
a)
wzrost określony w centymetrach,
b)
wagę określoną w kilogramach,
c)
datę i godzinę przyjęcia do szpitala,
d)
informacje skąd został przyjęty i o oddziałach, na których przebywał,
e)
numer historii choroby,
f)
datę i godzinę wypisu, przekazania do innego szpitala w trakcie hospitalizacji,
g)
datę i godzinę wystąpienia objawów ostrego zespołu wieńcowego,
h)
rozpoznanie typu ostrego zespołu wieńcowego,
i)
informacje o czynnikach ryzyka,
j)
informacje o chorobach współistniejących,
k)
wykaz przewlekle przyjmowanych produktów leczniczych przed przyjęciem do szpitala,
l)
wyniki badania fizykalnego,
m)
wyniki badań laboratoryjnych krwi,
n)
informacje o produktach leczniczych stosowanych w trakcie hospitalizacji,
o)
informacje o zastosowanych badaniach diagnostycznych:
-
rodzaj,
-
datę wykonania,
-
wyniki,
p)
informacje o wykonanych zabiegach terapeutycznych:
-
rodzaj,
-
datę i godzinę wykonania,
-
tryb przeprowadzenia,
-
wyniki,
q)
szczegółowe informacje o zastosowanym postępowaniu inwazyjnym (procedury z zakresu kardiologii inwazyjnej i kardiochirurgii):
-
typ i zakres wybranego postępowania inwazyjnego,
-
datę i godzinę wykonania zabiegu,
-
tryb przeprowadzenia zabiegu,
-
wyniki części diagnostycznej zabiegu,
-
wyniki części terapeutycznej zabiegu,
r)
informacje o powikłaniach w trakcie hospitalizacji:
-
rodzaj,
-
datę wystąpienia,
-
zastosowane leczenie,
s)
informacje o produktach leczniczych zleconych przy wypisie oraz o dalszych planach i zaleceniach po wypisie obejmujących rozpoznawanie, leczenie i rehabilitację,
t)
informacje o rozpoznaniu przy wypisie,
u)
informacje o zdarzeniach sercowych w obserwacji odległej:
-
datę wystąpienia ponownego zawału serca,
-
datę wystąpienia udaru;
3)
identyfikator usługodawcy, o którym mowa w art. 17c ust. 3 pkt 1 ustawy;
4)
identyfikator miejsca udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 17c ust. 4 pkt 1 ustawy;
5)
identyfikator pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy, który wprowadza dane do rejestru.
1.
Podmiot prowadzący rejestr zapewnia zabezpieczenie danych osobowych zawartych w rejestrze przed nieuprawnionym dostępem na wysokim poziomie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 195).
2.
Podmiot prowadzący rejestr opracowuje, wdraża, nadzoruje, utrzymuje oraz w uzasadnionych przypadkach modyfikuje system zarządzania bezpieczeństwem informacji, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych (Dz. U. poz. 1234), które utraciło moc z dniem 12 grudnia 2015 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991 oraz z 2016 r. poz. 65).