Art. 2. - [Definicje] - Ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1843

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 września 2023 r.
Art.  2.  [Definicje]

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)
dostawca - dostawcę OIPE w rozumieniu art. 2 pkt 15 rozporządzenia 2019/1238;
2)
gromadzenie oszczędności - dokonywanie wpłat, wypłat transferowych oraz przyjmowanie wypłat transferowych na subkonto OIPE, a także inwestowanie środków znajdujących się na OIPE, które jest oferowane przez dostawcę;
3)
IKE - indywidualne konto emerytalne w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1792);
4)
konto OIPE - konto OIPE w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia 2019/1238, przy czym w przypadku OIPE prowadzonego przez dostawcę będącego towarzystwem funduszy inwestycyjnych przez konto OIPE rozumie się zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub w subrejestrze uczestników subfunduszu funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami lub wyodrębniony rachunek papierów wartościowych uczestników funduszy inwestycyjnych zamkniętych;
5)
organ nadzoru - Komisję Nadzoru Finansowego;
6)
osoba uprawniona - osobę fizyczną wskazaną przez oszczędzającego, która otrzymuje środki z OIPE w przypadku jego śmierci, oraz spadkobiercę oszczędzającego;
7)
oszczędzający - oszczędzającego w ramach OIPE w rozumieniu art. 2 pkt 3 rozporządzenia 2019/1238, który gromadzi lub gromadził oszczędności na subkoncie OIPE;
8)
rozporządzenie 2019/1238 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) (Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 1);
9)
subkonto OIPE - subkonto w rozumieniu art. 2 pkt 23 rozporządzenia 2019/1238 prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
10)
syndyk - syndyka w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 1520 oraz z 2023 r. poz. 825 i 1723) oraz nadzorcę sądowego, nadzorcę układu lub zarządcę w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2309 oraz z 2023 r. poz. 1723);
11)
trwały nośnik - trwały nośnik w rozumieniu art. 2 pkt 17 rozporządzenia 2019/1238;
12)
umowa o prowadzenie OIPE - umowę, która spełnia warunki określone w art. 4 rozporządzenia 2019/1238, na podstawie której jest prowadzone OIPE;
13)
zwrot - wycofanie całości środków zgromadzonych na subkoncie OIPE, jeżeli nie zachodzą przesłanki wypłaty lub wypłaty transferowej.