Ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1843

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 września 2023 r.

USTAWA
z dnia 7 lipca 2023 r.
o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym 1

Ustawa określa:

1)
zasady gromadzenia oszczędności na kontach ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego, zwanego dalej "OIPE";
2)
warunki dokonywania wpłat na subkonta OIPE;
3)
warunki dokonywania wypłat, wypłat transferowych oraz zwrotu.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)
dostawca - dostawcę OIPE w rozumieniu art. 2 pkt 15 rozporządzenia 2019/1238;
2)
gromadzenie oszczędności - dokonywanie wpłat, wypłat transferowych oraz przyjmowanie wypłat transferowych na subkonto OIPE, a także inwestowanie środków znajdujących się na OIPE, które jest oferowane przez dostawcę;
3)
IKE - indywidualne konto emerytalne w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1792);
4)
konto OIPE - konto OIPE w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia 2019/1238, przy czym w przypadku OIPE prowadzonego przez dostawcę będącego towarzystwem funduszy inwestycyjnych przez konto OIPE rozumie się zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub w subrejestrze uczestników subfunduszu funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami lub wyodrębniony rachunek papierów wartościowych uczestników funduszy inwestycyjnych zamkniętych;
5)
organ nadzoru - Komisję Nadzoru Finansowego;
6)
osoba uprawniona - osobę fizyczną wskazaną przez oszczędzającego, która otrzymuje środki z OIPE w przypadku jego śmierci, oraz spadkobiercę oszczędzającego;
7)
oszczędzający - oszczędzającego w ramach OIPE w rozumieniu art. 2 pkt 3 rozporządzenia 2019/1238, który gromadzi lub gromadził oszczędności na subkoncie OIPE;
8)
rozporządzenie 2019/1238 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) (Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 1);
9)
subkonto OIPE - subkonto w rozumieniu art. 2 pkt 23 rozporządzenia 2019/1238 prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
10)
syndyk - syndyka w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 1520 oraz z 2023 r. poz. 825 i 1723) oraz nadzorcę sądowego, nadzorcę układu lub zarządcę w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2309 oraz z 2023 r. poz. 1723);
11)
trwały nośnik - trwały nośnik w rozumieniu art. 2 pkt 17 rozporządzenia 2019/1238;
12)
umowa o prowadzenie OIPE - umowę, która spełnia warunki określone w art. 4 rozporządzenia 2019/1238, na podstawie której jest prowadzone OIPE;
13)
zwrot - wycofanie całości środków zgromadzonych na subkoncie OIPE, jeżeli nie zachodzą przesłanki wypłaty lub wypłaty transferowej.
1. 
Na koncie OIPE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający.
2. 
Oszczędzający ma prawo do zwolnienia podatkowego na zasadach i w trybie określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli gromadzi oszczędności tylko na jednym subkoncie OIPE, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 5 i art. 18.

Prawo do wpłat na subkonto OIPE przysługuje osobie fizycznej, która ukończyła 15 lat.

1. 
Umowę o prowadzenie OIPE zawiera się w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w postaci papierowej.
2. 
Osoba fizyczna, która nabyła uprawnienia emerytalne i ma ukończony 55. rok życia, nie może zawrzeć umowy o prowadzenie OIPE.
1. 
W przypadku zawarcia umowy o prowadzenie OIPE z dostawcą, którym jest zakład ubezpieczeń wykonujący działalność w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I w grupie 3 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 656, 614, 825 i 1723), umowa ta zawiera:
1)
określenie zasad, na jakich zakład ubezpieczeń wyodrębnia z płaconej składki ubezpieczeniowej część przeznaczoną na subkonto OIPE w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym oraz wskazuje cel, na który pozostała część składki ubezpieczeniowej jest przeznaczona;
2)
określenie, jaka część składki ubezpieczeniowej jest potrącana na cel, o którym mowa w pkt 1, a nie jest przekazywana na subkonto OIPE.
2. 
Zakład ubezpieczeń nie może pokrywać kosztów ochrony ubezpieczeniowej z części składki ubezpieczeniowej stanowiącej wpłatę na OIPE.
3. 
Po dokonaniu wypłaty transferowej strony umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w ramach której OIPE było prowadzone, mogą kontynuować tę umowę na zasadach w niej określonych. Dokonanie wypłaty transferowej nie może stanowić podstawy do wypowiedzenia przez zakład ubezpieczeń umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
4. 
W przypadku dokonania wypłaty transferowej do zakładu ubezpieczeń środki transferowane zasilają w całości rachunek oszczędzającego w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym.
5. 
W przypadku gdy oszczędzający gromadzi oszczędności na OIPE w więcej niż jednym ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, zakład ubezpieczeń ma obowiązek wyodrębniania informacji o łącznej wartości wszystkich jednostek uczestnictwa posiadanych w zakładzie ubezpieczeń, nabytych z tytułu wpłat na OIPE.
6. 
W umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w ramach którego OIPE jest prowadzone, zakład ubezpieczeń może:
1)
ponosić ryzyko spadku wartości jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego;
2)
gwarantować stopę zwrotu z lokat ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego;
3)
stosować techniki ograniczenia ryzyka, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. a i b rozporządzenia 2019/1238.
1. 
W przypadku OIPE prowadzonego przez dostawcę będącego:
1)
towarzystwem funduszy inwestycyjnych,
2)
spółką zarządzającą w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 681, 825 i 1723), prowadzącą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3)
zarządzającym ASI, który uzyskał zezwolenie na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI, o którym mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
4)
zarządzającym z UE w rozumieniu art. 2 pkt 10c ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, prowadzącym działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- umowa o prowadzenie OIPE może przewidywać lokowanie aktywów oszczędzającego w więcej niż jednym funduszu lub alternatywnej spółce inwestycyjnej zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, tę samą spółkę zarządzającą, tego samego zarządzającego ASI lub tego samego zarządzającego z UE, z zastrzeżeniem że łączna suma wpłat do funduszy składających się na subkonto OIPE w roku kalendarzowym nie przekroczy limitu wpłat, o którym mowa w art. 12 ust. 1.

2. 
Oszczędzający może dokonać konwersji jednostek uczestnictwa funduszu na jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych prowadzące OIPE.
3. 
W przypadku połączenia funduszy inwestycyjnych fundusz przejmujący fundusz inwestycyjny, w którym oszczędzający gromadził oszczędności na OIPE, powiadamia oszczędzającego w formie określonej w umowie o prowadzenie OIPE, w terminie 14 dni od dnia dokonania połączenia, o tym połączeniu oraz o liczbie jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych przydzielonych oszczędzającemu i o ich wartości.
4. 
Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3, zawiera informacje określone w art. 18 ust. 2 wyłącznie w przypadku, gdy towarzystwo funduszy inwestycyjnych przejmujące fundusz inwestycyjny, w którym oszczędzający gromadził oszczędności na OIPE, nie prowadzi OIPE.
5. 
W przypadku gdy przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych powoduje, że oszczędzający będzie posiadał jednostki uczestnictwa zapisane na OIPE w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez różne towarzystwa funduszy inwestycyjnych, stosuje się odpowiednio przepis art. 18. Powiadomienie, o którym mowa w art. 18 ust. 1, jest przekazywane oszczędzającemu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające przejmowanym funduszem inwestycyjnym.
1. 
W przypadku OIPE prowadzonego przez dostawcę będącego firmą inwestycyjną w rozumieniu art. 3 pkt 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 646, 825 i 1723) świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i prowadzeniu rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego w ramach subkonta OIPE obejmuje lokowanie środków w papiery wartościowe zdematerializowane zgodnie z przepisami tej ustawy.
2. 
W przypadku OIPE prowadzonego przez dostawcę, o którym mowa w ust. 1, w ramach subkonta OIPE jest możliwe składanie, wyłącznie w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, zleceń mających za przedmiot niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c i d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jeżeli ich cena zależy od ceny papierów wartościowych zapisanych na OIPE oszczędzającego i pod warunkiem, że są one przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.
3. 
Umowa o prowadzenie OIPE zawierana z dostawcą, o którym mowa w ust. 1, określa sposób postępowania tego dostawcy w sytuacji, gdy składane zlecenie jest niezgodne z celem wskazanym w ust. 2.
4. 
W przypadku gdy w sytuacji wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej organ nadzoru wydał decyzję nakazującą przeniesienie papierów wartościowych, instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków papierów wartościowych, innych rachunków, na których są zapisywane takie instrumenty finansowe, i rachunków pieniężnych do innego dostawcy będącego firmą inwestycyjną, dostawca, do którego są przenoszone te papiery wartościowe, instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi i środki pieniężne, jest obowiązany zachować identyfikację środków zgromadzonych na subkoncie OIPE.
5. 
Dostawca, o którym mowa w ust. 1, wraz przeniesieniem środków zgromadzonych na OIPE, o którym mowa w ust. 4, przekazuje dostawcy wskazanemu przez organ nadzoru informacje dotyczące środków zgromadzonych na subkoncie OIPE.
6. 
Dostawca, do którego zostały przeniesione środki zgromadzone na OIPE, o których mowa w ust. 4, jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia ich przeniesienia wezwać oszczędzającego do zawarcia umowy o prowadzenie OIPE lub dokonania wypłaty transferowej. Przepis art. 18 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
7. 
Oszczędzający w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jest obowiązany w terminie 45 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 6, zawrzeć umowę o prowadzenie OIPE z dostawcą, do którego zostały przeniesione jego papiery wartościowe, instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi i środki pieniężne.
8. 
W przypadku niedotrzymania przez oszczędzającego terminu, o którym mowa w ust. 7, środki zgromadzone na OIPE podlegają zwrotowi.

W przypadku OIPE prowadzonego przez dostawcę, którym jest bank krajowy, oddział instytucji kredytowej lub oddział banku zagranicznego w rozumieniu odpowiednio art. 4 ust. 1 pkt 1, 18 lub 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324, z późn. zm. 2 ), oszczędzający zawiera umowę o prowadzenie OIPE w formie rachunku oszczędnościowego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach tej ustawy.

1. 
Osoba fizyczna z chwilą założenia subkonta OIPE składa oświadczenie, że nie gromadzi oszczędności na subkoncie OIPE prowadzonym przez innego dostawcę.
2. 
W przypadku gdy osoba fizyczna składająca oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, osiągnęła wiek 55 lat, w oświadczeniu potwierdza również, że nie dokonała w przeszłości wypłaty środków zgromadzonych na subkoncie OIPE.
3. 
Przed złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, dostawca odbierający takie oświadczenie jest obowiązany pouczyć osobę fizyczną, że w przypadku gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym subkoncie OIPE dochody uzyskane z tytułu gromadzenia oszczędności na wszystkich subkontach OIPE podlegają opodatkowaniu na zasadach i w trybie określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.
4. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
1. 
W umowie o prowadzenie OIPE oszczędzający może wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na subkoncie OIPE w przypadku jego śmierci.
2. 
Dyspozycja, o której mowa w ust. 1, może być w każdym czasie zmieniona.
3. 
Jeżeli oszczędzający wskazał kilka osób uprawnionych, a nie oznaczył ich udziałów w środkach zgromadzonych na subkoncie OIPE, uważa się, że udziały są równe. W przypadku gdy suma procentowego oznaczenia udziałów wszystkich osób uprawnionych nie jest równa 100, procentowy udział każdej osoby uprawnionej stanowi iloczyn oznaczonego jej procentowego udziału i wskaźnika stanowiącego iloraz liczby 100 i sumy procentowej wszystkich oznaczonych udziałów.
4. 
Wskazanie osoby uprawnionej staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią oszczędzającego. W takim przypadku udział, który był przeznaczony dla zmarłego, przypada w częściach równych pozostałym osobom uprawnionym, chyba że oszczędzający zadysponuje tym udziałem w inny sposób.
5. 
W przypadku braku osób uprawnionych środki zgromadzone na subkoncie OIPE zmarłego oszczędzającego, które nie zostaną przekazane zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 4-9, wchodzą do masy spadkowej, z wyjątkiem środków zgromadzonych u dostawcy, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2019/1238.
1. 
Wpłaty dokonywane na subkonto OIPE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć limitu wpłat w wysokości kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub w projektach tych ustaw przedłożonych Sejmowi, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.
2. 
W przypadku gdy limit wpłat ustalony w sposób określony w ust. 1 będzie niższy od limitu wpłat ogłoszonego w poprzednim roku kalendarzowym, obowiązuje limit wpłat dokonywanych na subkonto OIPE ogłoszony w poprzednim roku kalendarzowym.
3. 
W przypadku OIPE prowadzonego w ramach umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym limit wpłat, o którym mowa w ust. 1, dotyczy części składki ubezpieczeniowej stanowiącej wpłatę na subkonto OIPE.
4. 
Jeżeli do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą dokonywane wpłaty na subkonto OIPE, nie jest możliwe ustalenie przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, jako podstawę do ustalenia limitu wpłat, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie z trzeciego kwartału roku poprzedniego.
5. 
Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do przyjmowanych wypłat transferowych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1-9, oraz do pierwszej przyjętej wypłaty transferowej, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 10.
6. 
Oszczędzający przed ukończeniem 18. roku życia ma prawo do dokonywania wpłat na subkonto OIPE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę i tylko do wysokości uzyskanych dochodów z tego tytułu, nie więcej jednak niż do wysokości limitu wpłat, o którym mowa w ust. 1.
7. 
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą dokonywane wpłaty na subkonto OIPE, w drodze obwieszczenia, wysokość limitu wpłat na dany rok, o którym mowa w ust. 1.
1. 
Po przekroczeniu przez oszczędzającego limitu wpłat, o którym mowa w art. 12 ust. 1, dostawca jest obowiązany do przekazania oszczędzającemu nadpłaconej kwoty w sposób określony w umowie o prowadzenie OIPE.
2. 
W przypadku przyjmowania wypłaty transferowej, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 10, druga i kolejna wypłata transferowa stanowią wpłatę na subkonto OIPE w wysokości środków stanowiących wpłaty oszczędzającego na IKE. W przypadku przekroczenia przez oszczędzającego limitu wpłat, o którym mowa w art. 12 ust. 1, w roku kalendarzowym, w wyniku przyjęcia takiej wypłaty transferowej, nadpłacona kwota stanowi wpłatę w kolejnym roku kalendarzowym do wysokości limitu wpłat, o którym mowa w art. 12 ust. 1, lub w kolejnych latach kalendarzowych do wysokości limitów wpłat określonych na poszczególne lata.
1. 
Wypłata środków zgromadzonych na subkoncie OIPE następuje:
1)
na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55. roku życia oraz spełnieniu warunku:
a)
dokonywania wpłat na subkonto OIPE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo
b)
dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty;
2)
na wniosek osoby uprawnionej - w przypadku śmierci oszczędzającego.
2. 
Wypłata może być, w zależności od wniosku oszczędzającego albo osoby uprawnionej, dokonywana jednorazowo albo w ratach. W przypadku rozpoczęcia wypłat w ratach oszczędzający albo osoba uprawniona może złożyć wniosek o wypłatę jednorazową pozostałych środków na subkoncie OIPE.
3. 
Wypłata jednorazowa, a w przypadku wypłaty w ratach - wypłata pierwszej raty, są dokonywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia przez:
1)
oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty, a w przypadku oszczędzającego, który nie ukończył 60. roku życia - przedłożenia dodatkowo kopii decyzji organu rentowego o przyznaniu prawa do emerytury;
2)
osobę uprawnioną wniosku o dokonanie wypłaty oraz przedłożenia:
a)
odpisu aktu zgonu oszczędzającego i dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej albo
b)
odpisu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia albo europejskiego poświadczenia spadkowego oraz zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez zmarłego oszczędzającego lub prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku albo odpisu aktu zgonu, odpisu aktu małżeństwa oraz oświadczenia w postaci papierowej albo elektronicznej o stosunkach majątkowych istniejących między oszczędzającym a jego małżonkiem oraz udokumentowania, w tym w postaci elektronicznej, sposobu uregulowania tych stosunków, jeżeli między małżonkami nie istniała wspólność ustawowa, oraz dokumentów stwierdzających tożsamość osób uprawnionych.
4. 
W przypadku gdy fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, zarządzany przez dostawcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1, zawiesił odkupywanie jednostek uczestnictwa, a zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 3, wypłata następuje w terminie 14 dni od dnia wznowienia odkupywania jednostek uczestnictwa.
5. 
Terminu wypłaty określonego w ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy oszczędzający lub osoba uprawniona zażąda wypłaty w terminie późniejszym.
6. 
Oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie założyć subkonta OIPE ani dokonywać wpłat na to subkonto.
7. 
W przypadku wypłaty w ratach środki zgromadzone przez oszczędzającego na subkoncie OIPE są wypłacane przez dostawcę zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi działania tego dostawcy.
1. 
Dostawca, dokonując wypłaty, o której mowa w art. 14 ust. 1, albo zwrotu jest obowiązany do sporządzenia i przekazania naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla oszczędzającego albo dla osoby uprawnionej w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych informacji o dokonaniu wypłaty albo zwrotu w przypadku, gdy na dostawcy nie ciążą obowiązki płatnika z tytułu tych świadczeń, w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata albo zwrot.
2. 
Warunkiem dokonania wypłaty, o której mowa w art. 14 ust. 1, albo zwrotu jest poinformowanie dostawcy przez oszczędzającego albo osobę uprawnioną o właściwym naczelniku urzędu skarbowego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a także o aktualnych danych identyfikujących, o których mowa w ust. 3 pkt 3.
3. 
Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1)
oznaczenie konta OIPE oraz subkonta OIPE;
2)
dane identyfikujące sporządzającego informację;
3)
dane identyfikujące oszczędzającego albo osobę uprawnioną: pierwsze imię, nazwisko, adres zamieszkania, identyfikator podatkowy, numer PESEL albo datę urodzenia, jeżeli osoba nie posiada numeru PESEL, oraz serię i numer dowodu osobistego albo - w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z oznaczeniem kraju wydania;
4)
dane dotyczące pierwszej wpłaty albo pierwszego zasilenia subkonta OIPE środkami w ramach wypłaty transferowej w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej;
5)
dane o wpłatach na subkonto OIPE;
6)
dane o przyjętych wypłatach transferowych na subkonto OIPE lub IKE;
7)
dane o dokonanych wypłatach transferowych z subkonta OIPE;
8)
dane dotyczące wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, albo zwrotu.
4. 
Do informacji, o której mowa w ust. 1, dołącza się kopię decyzji organu rentowego o przyznaniu uprawnień emerytalnych, jeżeli oszczędzający nie ukończył 60. roku życia.
5. 
Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do wypłaty dokonywanej przez syndyka albo zarząd komisaryczny w przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 1.
6. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji o dokonaniu wypłaty, o której mowa w art. 14 ust. 1, albo zwrotu, jej wzór, a także sposób sporządzania oraz przekazania tej informacji, uwzględniając konieczność weryfikacji prawa oszczędzającego albo osoby uprawnionej do zwolnienia podatkowego.
1. 
Wypłata transferowa polega na przeniesieniu środków i jest dokonywana:
1)
z dotychczasowego subkonta OIPE oszczędzającego na subkonto OIPE prowadzone przez innego dostawcę w przypadku usługi zmiany dostawcy, o której mowa w art. 53 rozporządzenia 2019/1238;
2)
z subkonta OIPE zmarłego oszczędzającego na subkonto OIPE osoby uprawnionej;
3)
z subkonta OIPE zmarłego oszczędzającego na IKE osoby uprawnionej;
4)
z subkonta OIPE zmarłego oszczędzającego na subkonto OIPE jego małżonka - w przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 1;
5)
z subkonta OIPE zmarłego oszczędzającego na IKE jego małżonka - w przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 1;
6)
z subkonta OIPE oszczędzającego na subkonto OIPE byłego małżonka - w przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 1;
7)
z subkonta OIPE oszczędzającego na IKE byłego małżonka - w przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 1;
8)
z subkonta OIPE oszczędzającego na subkonto OIPE jego małżonka - w przypadku, o którym mowa w art. 22;
9)
z subkonta OIPE oszczędzającego na IKE jego małżonka - w przypadku, o którym mowa w art. 22;
10)
z IKE oszczędzającego na subkonto OIPE oszczędzającego, z zastrzeżeniem że z IKE nie były dokonywane częściowe zwroty w rozumieniu art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego ani nie była dokonana wypłata transferowa z pracowniczego programu emerytalnego, o której mowa w art. 35 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.
2. 
Wypłata transferowa w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-9, jest dokonywana na podstawie dyspozycji osoby uprawnionej, małżonka oszczędzającego albo byłego małżonka oszczędzającego po przekazaniu dostawcy dokonującemu wypłaty transferowej dokumentu wydanego przez dostawcę lub instytucję finansową prowadzącą IKE, potwierdzającego, że osoba uprawniona, małżonek oszczędzającego albo były małżonek oszczędzającego posiada subkonto OIPE u tego dostawcy albo IKE prowadzone przez tę instytucję finansową.
3. 
Przedmiotem wypłaty transferowej może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na subkoncie OIPE lub IKE oszczędzającego, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 20-22.
4. 
W przypadku śmierci oszczędzającego małżonek oszczędzającego lub każda z osób uprawnionych może dokonać wypłaty transferowej wyłącznie całości przysługujących jej środków.
5. 
Wypłata transferowa w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-10, jest dokonywana w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia dyspozycji wypłaty transferowej.
1. 
Dokonując wypłaty transferowej, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 albo 10, odpowiednio dotychczasowy dostawca albo instytucja finansowa prowadząca IKE sporządzają i przekazują przyszłemu dostawcy w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata transferowa, informację dotyczącą tej wypłaty zawierającą:
1)
dane identyfikujące oszczędzającego: pierwsze imię, nazwisko, adres zamieszkania, identyfikator podatkowy, numer PESEL albo datę urodzenia, jeżeli osoba nie posiada numeru PESEL, oraz serię i numer dowodu osobistego albo - w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z oznaczeniem kraju wydania;
2)
dane identyfikujące dotychczasowego dostawcę albo instytucję finansową prowadzącą IKE;
3)
dane identyfikujące przyszłego dostawcę przyjmującego informację;
4)
dane dotyczące pierwszej wpłaty albo pierwszego zasilenia subkonta OIPE środkami w ramach wypłaty transferowej w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej;
5)
dane o wpłatach na subkonto OIPE;
6)
dane o podziale środków zgromadzonych na subkoncie OIPE;
7)
dane o przyjętych wypłatach transferowych na subkonto OIPE albo IKE;
8)
dane o dokonanych wypłatach transferowych z subkonta OIPE;
9)
dane o wpłatach na subkonto OIPE w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2.
2. 
Dokonując wypłaty transferowej, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2-9, dotychczasowy dostawca sporządza i przekazuje w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata, informację dotyczącą tej wypłaty zawierającą dane, o których mowa w ust. 1, odpowiednio:
1)
dostawcy prowadzącemu OIPE osoby uprawnionej, małżonka oszczędzającego albo byłego małżonka oszczędzającego albo
2)
instytucji finansowej prowadzącej IKE osoby uprawnionej, małżonka oszczędzającego albo byłego małżonka oszczędzającego - wraz z podaniem tytułu wypłaty transferowej oraz danych identyfikujących osobę uprawnioną, małżonka oszczędzającego albo byłego małżonka oszczędzającego: pierwszego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, identyfikatora podatkowego, numeru PESEL albo daty urodzenia, jeżeli osoba nie posiada numeru PESEL, oraz serii i numeru dowodu osobistego albo - w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - numeru paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z oznaczeniem kraju wydania.
3. 
Informacja dotycząca wypłaty transferowej w przypadku wypłat transferowych dokonywanych przez oszczędzającego między subkontami OIPE prowadzonymi przez dostawców, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmuje również informacje dotyczące daty i kwoty wypłat transferowych przekazanych przez poprzednich dostawców.
4. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji dotyczącej wypłaty transferowej, jej wzór, a także sposób jej sporządzania oraz przekazania, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości danych o OIPE oszczędzającego, małżonka oszczędzającego, byłego małżonka albo osoby uprawnionej przesyłanych między dostawcami i instytucjami finansowymi prowadzącymi IKE.
1. 
W przypadku:
1)
otwarcia likwidacji dostawcy,
2)
ogłoszenia upadłości albo prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe lub prawomocnego umorzenia postępowania upadłościowego dostawcy na podstawie art. 361 ust. 1 pkt 1 tej ustawy albo otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,
3)
wydania przez organ nadzoru decyzji o cofnięciu zezwolenia albo wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności przez dostawcę,
4)
wydania przez organ nadzoru decyzji o zawieszeniu działalności dostawcy i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, a także wydania decyzji przez organ nadzoru o wyrejestrowaniu OIPE

- dostawca, zarząd komisaryczny lub syndyk są obowiązani w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia powiadomić o tym oszczędzającego.

2. 
Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera poza informacjami, o których mowa w ust. 1, co najmniej informacje o:
1)
terminie, w którym oszczędzający jest obowiązany do dostarczenia potwierdzenia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 3, oraz
2)
skutkach niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w pkt 1, w terminie 45 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
3. 
W celu dokonania wypłaty transferowej oszczędzający, w terminie 45 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do zawarcia umowy o prowadzenie OIPE z innym dostawcą albo umowy o prowadzenie IKE, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, z instytucją finansową oraz do dostarczenia potwierdzenia zawarcia takiej umowy dotychczasowemu dostawcy, zarządowi komisarycznemu albo syndykowi.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, dostawca, zarząd komisaryczny, syndyk, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - w przypadku zaspokajania roszczeń z umów ubezpieczenia na życie albo Bankowy Fundusz Gwarancyjny - w przypadku zaspokajania roszczeń z umów o prowadzenie rachunku bankowego są obowiązani do dokonania wypłaty transferowej środków przyznanych oszczędzającemu w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym lub postępowaniu określającym sposób przeprowadzania wypłat środków gwarantowanych, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2253 oraz z 2023 r. poz. 825, 1705 i 1784), na konto OIPE, subkonto OIPE albo IKE wskazane w potwierdzeniu zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 3.
5. 
W przypadku niedopełnienia któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w ust. 3, jeżeli oszczędzający nie spełnia warunków do wypłaty określonych w art. 14 ust. 1 pkt 1, następuje zwrot środków przyznanych w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym lub postępowaniu określającym sposób przeprowadzania wypłat środków gwarantowanych, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, na podstawie przepisów prawa właściwych dla danego dostawcy.
1. 
Zwrot następuje w przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie OIPE przez którąkolwiek ze stron oraz likwidacji subkonta OIPE.
2. 
Warunki wypowiedzenia umowy o prowadzenie OIPE oraz związane z nim ewentualne obowiązki stron regulują postanowienia umowy o prowadzenie OIPE.
3. 
Na równi ze zwrotem, w tym także do celów podatkowych, traktuje się pozostawienie środków zgromadzonych na subkoncie OIPE oszczędzającego, jeżeli umowa o prowadzenie OIPE wygasła w przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 1, a nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej.
4. 
W przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie OIPE przez którąkolwiek ze stron dostawca poucza oszczędzającego, że zwrotowi podlegają środki zgromadzone na subkoncie OIPE pomniejszone o należny podatek. Dostawca, dokonując wypowiedzenia umowy o prowadzenie OIPE, informuje oszczędzającego o możliwości dokonania wypłaty transferowej, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1.
5. 
W przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie OIPE przez oszczędzającego składa on oświadczenie o zapoznaniu się z konsekwencjami zwrotu, o których mowa w ust. 4.
6. 
Zwrot następuje przed upływem terminu wypowiedzenia umowy o prowadzenie OIPE.
7. 
Wypłaty, wypłaty transferowe oraz zwrot są dokonywane w formie pieniężnej.
1. 
Jeżeli w chwili śmierci oszczędzający pozostawał w związku małżeńskim i między małżonkami istniała małżeńska wspólność majątkowa, małżonek oszczędzającego składa dostawcy wniosek o dokonanie wypłaty transferowej na jego subkonto OIPE albo IKE albo zwrotu w formie pieniężnej połowy środków zgromadzonych na subkoncie OIPE oszczędzającego, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej.
2. 
Dostawca dokonuje wypłaty transferowej albo zwrotu w formie pieniężnej w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku i przedstawienia przez małżonka oszczędzającego odpisu aktu zgonu, odpisu aktu małżeństwa oraz oświadczenia, w postaci papierowej lub elektronicznej, o stosunkach majątkowych, które istniały między nim a zmarłym oszczędzającym, oraz udokumentowania, w tym w postaci papierowej lub elektronicznej, sposobu uregulowania tych stosunków. Jeżeli małżonek oszczędzającego posiada subkonto OIPE u tego samego dostawcy co oszczędzający i nie złoży wniosku o zwrot w formie pieniężnej, dostawca dokonuje na to subkonto OIPE wypłaty transferowej w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym.
3. 
Jeżeli małżonek oszczędzającego nie posiada subkonta OIPE lub IKE i złoży oświadczenie, że nie posiada subkonta OIPE lub IKE, oraz w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia takiego oświadczenia nie złoży wniosku o zwrot w formie pieniężnej ani nie wskaże subkonta OIPE u innego dostawcy lub IKE, dostawca, z którym oszczędzający miał zawartą umowę o prowadzenie OIPE, niezwłocznie zakłada subkonto OIPE jego małżonkowi i przekazuje na to subkonto, w ramach wypłaty transferowej, przypadające mu środki zgromadzone na subkoncie OIPE oszczędzającego.
4. 
Jeżeli małżonek oszczędzającego nabył uprawnienia emerytalne oraz przedłoży kopię decyzji organu rentowego o przyznaniu prawa do emerytury, dostawca dokonuje zwrotu przypadających małżonkowi oszczędzającego środków w formie pieniężnej w terminie 14 dni od dnia przedłożenia dostawcy kopii tej decyzji.
5. 
Z chwilą otwarcia subkonta OIPE w przypadku, o którym mowa w ust. 3, małżonek oszczędzającego staje się oszczędzającym. Dostawca niezwłocznie potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej, pozwalającej na utrwalenie na trwałym nośniku, warunki umowy o prowadzenie OIPE.
1. 
Jeżeli małżeństwo oszczędzającego uległo rozwiązaniu przez rozwód lub zostało unieważnione, środki zgromadzone na subkoncie OIPE przypadające jego małżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków są przekazywane w ramach wypłaty transferowej na subkonto OIPE albo IKE małżonka. W takim przypadku przyjmuje się, że suma wpłat na subkonto OIPE według stanu na dzień podziału środków na nim zgromadzonych jest dzielona między małżonków w takiej proporcji, w jakiej przypada im podział tych środków.
2. 
Dostawca dokonuje wypłaty transferowej w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przedstawienia dostawcy dowodu, że środki zgromadzone na subkoncie OIPE przypadły małżonkowi oszczędzającego.
3. 
Jeżeli małżonek oszczędzającego nie posiada subkonta OIPE lub IKE i złoży oświadczenie, że nie posiada subkonta OIPE lub IKE, oraz w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia takiego oświadczenia nie wskaże subkonta OIPE u innego dostawcy lub IKE, dostawca, z którym oszczędzający miał zawartą umowę o prowadzenie OIPE, niezwłocznie zakłada subkonto OIPE jego małżonkowi i przekazuje na to subkonto, w ramach wypłaty transferowej, przypadające mu środki zgromadzone na subkoncie OIPE oszczędzającego.
4. 
Jeżeli małżonek oszczędzającego nabył uprawnienia emerytalne oraz przedłoży kopię decyzji organu rentowego o przyznaniu prawa do emerytury, dostawca dokonuje zwrotu przypadających temu małżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków środków w formie pieniężnej w terminie 14 dni od dnia przedłożenia dostawcy kopii tej decyzji.
5. 
Z chwilą otwarcia subkonta OIPE w przypadku, o którym mowa w ust. 3, małżonek oszczędzającego staje się oszczędzającym. Dostawca niezwłocznie potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej, pozwalającej na utrwalenie na trwałym nośniku, warunki umowy o prowadzenie OIPE.

Przepisy art. 21 stosuje się odpowiednio w innych przypadkach ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa oszczędzającego.

Dostawca rejestruje na subkoncie OIPE operacje, które zostały dokonane w okresie, w którym ten dostawca prowadził subkonto OIPE.

Środki zgromadzone na subkoncie OIPE mogą być obciążone zastawem. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z subkonta OIPE jest traktowane jako zwrot.

Środki zgromadzone na subkoncie OIPE, wpłaty, wypłaty, wypłaty transferowe oraz zwroty w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zaistnienia zdarzenia.

Organ nadzoru podejmuje decyzje o rejestracji i wyrejestrowaniu OIPE oraz sprawuje nadzór nad oferowaniem i dystrybucją OIPE.

1. 
Doradztwo w zakresie OIPE może świadczyć osoba fizyczna, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
1)
posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2)
nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo:
a)
przeciwko życiu i zdrowiu,
b)
przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,
c)
przeciwko ochronie informacji,
d)
przeciwko wiarygodności dokumentów,
e)
przeciwko mieniu,
f)
przeciwko obrotowi gospodarczemu,
g)
przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
h)
skarbowe;
3)
daje rękojmię należytego wykonywania doradztwa;
4)
posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
5)
zdała egzamin potwierdzający wiedzę i umiejętności niezbędne do świadczenia doradztwa w rozumieniu art. 34 rozporządzenia 2019/1238, zwany dalej "egzaminem".
2. 
Przepis ust. 1 nie dotyczy:
1)
osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne ani osób fizycznych wykonujących czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń, o których mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2023 r. poz. 1111 i 1723), oraz
2)
maklerów papierów wartościowych ani doradców inwestycyjnych, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
3. 
Egzamin przygotowuje i przeprowadza dostawca lub dystrybutor OIPE w rozumieniu art. 2 pkt 16 rozporządzenia 2019/1238, zwany dalej "dystrybutorem".
4. 
Egzamin zdaje się przed składającą się z co najmniej 3 osób komisją egzaminacyjną powołaną przez dostawcę lub dystrybutora.
5. 
Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uznaje się za spełniony, jeżeli osoba zdająca egzamin uzyska co najmniej 75% punktów.
6. 
Dostawca lub dystrybutor powiadamia organ nadzoru nie później niż w terminie 10 dni przed ustalonym terminem egzaminu o:
1)
dacie i godzinie przeprowadzenia egzaminu;
2)
miejscu przeprowadzenia egzaminu, w tym o adresie, albo o adresie strony internetowej, przy pomocy której będzie przeprowadzany egzamin;
3)
imionach i nazwiskach osób powołanych w skład komisji egzaminacyjnej.
7. 
Dostawca lub dystrybutor powiadamiają organ nadzoru o zmianie terminu oraz miejsca egzaminu niezwłocznie po dokonaniu zmiany, nie później niż na dzień przed terminem, na który był wyznaczony egzamin.
8. 
Upoważnieni pracownicy urzędu obsługującego organ nadzoru mają prawo uczestniczyć w egzaminie w charakterze obserwatorów.
9. 
Osoba, która nie zdała egzaminu, może odwołać się od jego wyniku do dostawcy lub dystrybutora.
10. 
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, zakres obowiązujących tematów egzaminu, tryb i sposób przeprowadzenia egzaminu, sposób ustalania wyniku egzaminu oraz tryb składania i rozpatrywania odwołań od wyniku egzaminu, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu kwalifikacji osób świadczących doradztwo w zakresie OIPE oraz prawidłowego przebiegu egzaminu i terminowego rozpatrywania odwołań od jego wyniku.

W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359, z 2022 r. poz. 2140 oraz z 2023 r. poz. 1606 i 1615) w art. 31 w § 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) środki zgromadzone na koncie OIPE w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) (Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 1) oraz na subkoncie OIPE w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (Dz. U. poz. 1843) każdego z małżonków.".

W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2023 r. poz. 1774) w art. 3 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na subkoncie OIPE w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (Dz. U. poz. 1843) oraz na subkoncie w rozumieniu art. 2 pkt 23 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) (Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 1) prowadzonym zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej;".

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm. 3 ) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 5a w pkt 50 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 51 i 52 w brzmieniu:

"51) ustawie o OIPE - oznacza to ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (Dz. U. poz. 1843);

52) rozporządzeniu 2019/1238 - oznacza to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) (Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 1).";

2)
w art. 20 po ust. 1g dodaje się ust. 1h w brzmieniu:

"1h. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się również przychody z tytułu gromadzenia oszczędności na:

1) subkoncie OIPE w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o OIPE,

2) subkoncie w rozumieniu art. 2 pkt 23 rozporządzenia 2019/1238, prowadzonym zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej

- otrzymane przez beneficjenta OIPE w rozumieniu art. 2 pkt 6 rozporządzenia 2019/1238, w tym również osobę uprawnioną do otrzymania środków zgromadzonych na tych subkontach po śmierci oszczędzającego w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy o OIPE.";

3)
w art. 21 w ust. 1 po pkt 58a dodaje się pkt 58aa-58ac w brzmieniu:

"58aa) dochody z tytułu gromadzenia oszczędności na subkoncie OIPE w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o OIPE uzyskane w związku z:

a) gromadzeniem oszczędności i wypłatą środków przez oszczędzającego w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy o OIPE,

b) wypłatą środków dokonaną na rzecz osób uprawnionych do tych środków po śmierci oszczędzającego w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy o OIPE,

c) wypłatą transferową

- na podstawie przepisów ustawy o OIPE, z tym że zwolnienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy oszczędzający jednocześnie gromadził oszczędności na więcej niż jednym subkoncie OIPE, chyba że przepisy te przewidują taką możliwość;

58ab) przychody otrzymane przez małżonka z tytułu zwrotu środków na podstawie art. 20-22 ustawy o OIPE;

58ac) przychody z tytułu gromadzenia oszczędności na subkoncie w rozumieniu art. 2 pkt 23 rozporządzenia 2019/1238, prowadzonym zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli przychody (dochody) z tytułu takich świadczeń nie podlegałyby w całości opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub byłyby zwolnione z tego podatku w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, zgodnie z którego przepisami prowadzone jest takie subkonto, gdyby wypłata została dokonana na rzecz osoby mającej miejsce zamieszkania w tym państwie;";

4)
w art. 30:
a)
w ust. 1:
po pkt 7a dodaje się pkt 7b w brzmieniu:

"7b) z tytułu gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym subkoncie OIPE w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o OIPE, jeżeli przepisy ustawy o OIPE nie przewidują takiej możliwości - w wysokości 75% uzyskanego dochodu z tytułu gromadzenia oszczędności na każdym subkoncie OIPE;",

po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

"14a) od kwoty świadczeń z tytułu gromadzenia oszczędności na subkoncie w rozumieniu art. 2 pkt 23 rozporządzenia 2019/1238, prowadzonym zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej - w wysokości 10% przychodu;",

b)
po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

"3b. Dochodem, o którym mowa w ust. 1 pkt 7b, jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na subkoncie OIPE w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o OIPE a sumą wpłat na to subkonto. Dochodu tego nie pomniejsza się o straty z innych źródeł poniesione w roku podatkowym oraz latach poprzednich.",

c)
w ust. 9 wyrazy "ust. 1 pkt 2, 4-4b, 5a, 7a i 17" zastępuje się wyrazami "ust. 1 pkt 2, 4-4b, 5a, 7a, 7b, 14a i 17";
5)
w art. 30a:
a)
w ust. 1 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

"10a) od dochodu z tytułu zwrotu środków zgromadzonych na subkoncie OIPE w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o OIPE;",

b)
w ust. 2 wyrazy "ust. 1 pkt 1-5" zastępuje się wyrazami "ust. 1 pkt 1-5, 10a i 11a-11f",
c)
po ust. 8e dodaje się ust. 8f w brzmieniu:

"8f. Dochodem, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a, jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na subkoncie OIPE w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o OIPE a sumą wpłat dokonanych na to subkonto. Dochodu tego nie pomniejsza się o straty z innych źródeł poniesione w roku podatkowym oraz latach poprzednich.".

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, z późn. zm. 4 ) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 16 w ust. 1:
a)
pkt 58 otrzymuje brzmienie:

"58) wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52, 53, 54a, 56, 56b-56m i 59;",

b)
po pkt 71 dodaje się pkt 71a w brzmieniu:

"71a) środków wniesionych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe na fundusz stabilizacyjny, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1278, 1394, 1407 i 1723);";

2)
w art. 17 w ust. 1 po pkt 56j dodaje się pkt 56k-56m w brzmieniu:

"56k) równowartość zwróconych środków wniesionych przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową na fundusz stabilizacyjny, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, w przypadku ustania członkostwa w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej;

56l) środki przekazane z funduszu stabilizacyjnego, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, na rzecz spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej przejmującej inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, w części przeznaczonej na realizację celu, o którym mowa w art. 42 tej ustawy;

56m) wartość umorzonych zobowiązań z tytułu kredytów lub pożyczek zaciągniętych przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową ze środków funduszu stabilizacyjnego, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, w części przeznaczonej na realizację celu, o którym mowa w art. 42 tej ustawy;".

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324, z późn. zm. 5 ) w art. 105 w ust. 1 w pkt 2 lit. i otrzymuje brzmienie:

"i) biegłego rewidenta:

– upoważnionego do badania sprawozdań finansowych banku na podstawie zawartej z bankiem umowy,

– przeprowadzającego audyty zewnętrzne, o których mowa w ust. 4 lub 12 załącznika I lub ust. 18 załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 1, z późn. zm. 6 ), na podstawie zawartej z bankiem umowy, ".

W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 1520 oraz z 2023 r. poz. 825 i 1723) wprowadza się następujące zmiany:

1)
użyte w art. 425e w ust. 2b, w art. 425h w ust. 4, w art. 425m w ust. 2 oraz w art. 425s w ust. 7 wyrazy "bank prowadzący" zastępuje się wyrazami "bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową prowadzące";
2)
w art. 434a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Jeżeli wierzytelność banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej jest zabezpieczona hipoteką na nieruchomości, na której jest prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie lub zadanie inwestycyjne, a bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa wyraziły zgodę, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o ochronie nabywcy, lub zobowiązały się do jej udzielenia, zgodnie z art. 76 ust. 4 zdanie drugie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, zgoda taka lub zobowiązanie do jej udzielenia pozostają w mocy na warunkach w nich określonych.".

W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 207) w art. 2 w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) w zakresie ogólnoeuropejskich indywidualnych produktów emerytalnych, o której mowa w przepisach o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym.".

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1792) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2:
a)
w pkt 14 w lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h oraz i w brzmieniu:

"h) przeniesieniu środków zgromadzonych przez oszczędzającego na OIPE z subkonta OIPE na IKE, w przypadkach określonych w przepisach ustawy o OIPE,

i) przeniesieniu środków zgromadzonych przez oszczędzającego z IKE na subkonto OIPE, w przypadku określonym w przepisach ustawy o OIPE;",

b)
w pkt 21 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 22-25 w brzmieniu:

"22) dostawca OIPE - dostawcę OIPE w rozumieniu art. 2 pkt 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) (Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 1);

23) oszczędzający na OIPE - oszczędzającego w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy o OIPE;

24) ustawa o OIPE - ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (Dz. U. poz. 1843);

25) subkonto OIPE - subkonto OIPE w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o OIPE.";

2)
w art. 35:
a)
w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz "albo" oraz dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

"7) z subkonta OIPE na IKE w przypadkach określonych w przepisach ustawy o OIPE, albo

8) z IKE oszczędzającego na subkonto OIPE, z zastrzeżeniem że z IKE nie były dokonywane częściowe zwroty oraz nie była dokonana wypłata transferowa z programu emerytalnego.",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadku wypłaty transferowej z IKE na subkonto OIPE wypłata transferowa jest dokonywana na podstawie dyspozycji oszczędzającego, po uprzednim zawarciu umowy o prowadzenie OIPE, o której mowa w art. 2 pkt 12 ustawy o OIPE, z dostawcą OIPE i okazaniu instytucji dokonującej wypłaty transferowej dokumentu wydanego przez dostawcę OIPE potwierdzającego, że oszczędzający posiada subkonto OIPE u tego dostawcy.".

W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 753, 825, 1705 i 1723) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 w ust. 2 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

"14) nadzór w zakresie przewidzianym przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) (Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem 2019/1238".";

2)
po art. 3n dodaje się art. 3o-3v w brzmieniu:

"Art. 3o. 1. Komisja jest właściwym organem w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia 2019/1238.

2. Komisja może przeprowadzać kontrolę działalności dostawców OIPE, o których mowa w art. 2 pkt 15 rozporządzenia 2019/1238, zwanych dalej "dostawcami OIPE", oraz dystrybutorów OIPE, o których mowa w art. 2 pkt 16 rozporządzenia 2019/1238, zwanych dalej "dystrybutorami OIPE".

3. Celem kontroli jest ustalenie zgodności działalności podmiotów, o których mowa w ust. 2, z przepisami rozporządzenia 2019/1238 oraz ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (Dz. U. poz. 1843).

4. Czynności kontrolne są wykonywane przez pracowników Urzędu Komisji po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji lub upoważnioną przez niego osobę.

5. W toku kontroli pracownicy, o których mowa w ust. 4, mają prawo:

1) wstępu do pomieszczeń kontrolowanego podmiotu;

2) swobodnego dostępu do oddzielnego stanowiska biurowego;

3) żądania od kontrolowanego podmiotu lub od osoby przez niego upoważnionej udzielenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień związanych z przedmiotem kontroli;

4) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, w szczególności dokumentów finansowych, księgowych, handlowych, akt postępowań prowadzonych na podstawie właściwych przepisów prawa, ksiąg, ewidencji, dokumentów wewnętrznych, w tym regulaminów oraz instrukcji, dotyczących działalności kontrolowanego podmiotu, oraz żądania sporządzenia, na koszt kontrolowanego podmiotu, kopii i odpisów tych dokumentów oraz wyciągów z nich, w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia i zakończenia kontroli;

5) żądania od kontrolowanego podmiotu poświadczenia za zgodność z oryginałem pozyskiwanych od niego dokumentów;

6) wglądu do danych zawartych w systemie informatycznym związanych z przedmiotem kontroli, w szczególności dokumentów finansowych, księgowych, handlowych, akt postępowań prowadzonych na podstawie właściwych przepisów prawa, ksiąg, ewidencji, dokumentów wewnętrznych, w tym regulaminów oraz instrukcji, dotyczących działalności kontrolowanego podmiotu, oraz żądania sporządzenia, na koszt kontrolowanego podmiotu, kopii tych danych lub wyciągów z nich, w tym w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia i zakończenia kontroli.

Art. 3p. Do kontroli, o której mowa w art. 3o ust. 2, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

Art. 3q. 1. Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć zakaz albo ograniczenie wprowadzania do obrotu lub dystrybucji ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego, zwanego dalej "OIPE", na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo przez dostawców OIPE i dystrybutorów OIPE zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2019/1238.

2. Komisja udostępnia na swojej stronie internetowej komunikaty dotyczące decyzji, o których mowa w ust. 1, zgodnie z art. 63 ust. 4 rozporządzenia 2019/1238.

3. Komisja cofa, w drodze decyzji, zakaz albo ograniczenie, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy ustąpią przesłanki wymienione w art. 63 ust. 1 rozporządzenia 2019/1238.

4. Komisja może nałożyć zakaz albo ograniczenie, o których mowa w ust. 1, jako działania tymczasowe, o których mowa w art. 63 ust. 3 rozporządzenia 2019/1238.

Art. 3. r. 1. Komisja może:

1) opublikować oświadczenie, zgodnie z art. 69 rozporządzenia 2019/1238, w którym wskazuje imię i nazwisko osoby fizycznej lub firmę osoby prawnej odpowiedzialnych za naruszenie przepisów tego rozporządzenia oraz charakter ich naruszenia;

2) w drodze decyzji:

a) nakazać osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej zaprzestanie określonego postępowania oraz powstrzymanie się od ponownego podejmowania tego postępowania,

b) tymczasowo zakazać członkowi organu zarządzającego, nadzorczego lub administracyjnego dostawcy OIPE albo dystrybutora OIPE lub innej osobie fizycznej, których uznano za odpowiedzialnych za naruszenie przepisów o OIPE, pełnienia funkcji kierowniczych w tych podmiotach.

2. Komisja stosuje środki, o których mowa w ust. 1, w przypadku stwierdzenia, że:

1) dostawca OIPE albo dystrybutor OIPE:

a) uzyskał rejestrację OIPE na podstawie fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń lub w inny sposób niezgodny z przepisami art. 6 i art. 7 rozporządzenia 2019/1238,

b) oferuje albo dystrybuuje produkty noszące oznaczenie "ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny" lub "OIPE" bez wymaganej rejestracji;

2) dostawca OIPE nie zaoferował usługi przenoszenia produktu z naruszeniem przepisów art. 18 lub art. 19 rozporządzenia 2019/1238, nie przekazał informacji o tej usłudze wymaganych zgodnie z przepisami art. 20 i art. 21 rozporządzenia 2019/1238 lub nie wykonuje obowiązku określonego w art. 48 ust. 1 rozporządzenia 2019/1238;

3) depozytariusz, o którym mowa w art. 2 pkt 26 rozporządzenia 2019/1238, nie wypełnia obowiązków nadzorczych zgodnie z przepisami art. 72 i art. 72b ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Art. 3s. 1. Jeżeli uzasadnia to charakter naruszeń, o których mowa w art. 3r ust. 2, Komisja może nałożyć na podmioty wymienione w tym przepisie, w drodze decyzji, karę pieniężną.

2. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1, jest nakładana:

1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej w wysokości do:

a) kwoty 21 731 500 zł, ale do wysokości nie większej niż 10% wszystkich przychodów podmiotu, na który jest nakładana kara pieniężna, a w przypadku zakładu ubezpieczeń - do wysokości 10% składki przypisanej brutto, wykazanych w ostatnim sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, zatwierdzonym przez organ zatwierdzający, albo

b) dwukrotności kwoty korzyści uzyskanych w wyniku naruszenia - w przypadku gdy jest możliwe ich ustalenie;

2) w przypadku osoby fizycznej w wysokości do:

a) kwoty 3 042 410 zł albo

b) dwukrotności kwoty korzyści uzyskanych w wyniku naruszenia - w przypadku gdy jest możliwe ich ustalenie.

3. W przypadku gdy osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest jednostką dominującą albo jednostką zależną jednostki dominującej, która ma obowiązek sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, karę pieniężną, o której mowa w ust. 2 pkt 1, ustala się na podstawie wszystkich przychodów podmiotu, na który jest nakładana kara pieniężna, a w przypadku zakładu ubezpieczeń - do wysokości 10% składki przypisanej brutto, wykazanych w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zatwierdzonym przez organ zatwierdzający jednostki dominującej.

Art. 3t. 1. Decyzje, o których mowa w art. 3r ust. 1 pkt 2 i art. 3s ust. 1, są natychmiast wykonalne.

2. Decyzje, o których mowa w art. 3r ust. 1 pkt 2 i art. 3s ust. 1, są udostępniane na stronie internetowej Komisji, zgodnie z art. 69 rozporządzenia 2019/1238, przez okres 5 lat, licząc od dnia ich udostępnienia.

Art. 3u. 1. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych o cofnięciu zezwolenia na wprowadzanie do obrotu, dystrybucję lub sprzedaż OIPE przez dostawcę OIPE lub dystrybutora OIPE oraz o karach pieniężnych i innych środkach nałożonych, lecz nieopublikowanych zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia 2019/1238, w tym o odwołaniach od decyzji w tych sprawach i wynikach ich rozpatrzenia.

2. Komisja przekazuje Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych raz w roku zbiorczą informację o karach administracyjnych i innych środkach nałożonych zgodnie z art. 67 rozporządzenia 2019/1238.

Art. 3v. Dostawca OIPE przekazuje Komisji informacje, o których mowa w art. 40 rozporządzenia 2019/1238, w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Komisję w formacie danych zgodnym z formatem danych tego systemu teleinformatycznego.";

3)
w art. 19e ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Wpływy z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez Komisję na podstawie art. 3c ust. 1 pkt 5, art. 3g ust. 1 pkt 7, art. 3h ust. 2 pkt 2 i art. 3s ust. 1 oraz na podstawie ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2, stanowią środki Funduszu Edukacji Finansowej, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1809 i 1723).

2. Do należności z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez Komisję na podstawie art. 3c ust. 1 pkt 5, art. 3g ust. 1 pkt 7, art. 3h ust. 2 pkt 2 i art. 3s ust. 1 oraz na podstawie ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.".

W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1278, 1394, 1407 i 1723) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1a uchyla się pkt 3;
2)
w art. 3 dodaje się ust. 6-8 w brzmieniu:

"6. Kasa, na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, może świadczyć usługę przekazu pieniężnego także na rzecz innych osób niż jej członkowie, jeżeli statut kasy tak stanowi.

7. Środki pieniężne przyjęte w celu wykonania usługi, o której mowa w ust. 6, w wysokości podlegającej transferowi do odbiorcy lub do innego dostawcy przyjmującego środki dla odbiorcy albo podlegającej udostępnieniu odbiorcy:

1) nie mogą być w żadnym momencie podczas przechowywania łączone ze środkami pieniężnymi posiadanymi przez kasę z innego tytułu ani obciążane ryzykiem związanym z działalnością kasy;

2) są składane na wyodrębnionym do tego celu rachunku.

8. Kasa, na podstawie umowy z inną kasą, może przyjmować i przekazywać zlecenia rozliczeń finansowych na rzecz członków tej kasy.";

3)
art. 5 otrzymuje brzmienie:

"Art. 5. 1. Nazwy "spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa" oraz "unia kredytowa" mogą być używane wyłącznie przez kasy.

2. Jeżeli statut kasy tak stanowi, dla określenia swojej działalności lub reklamy kasa może posługiwać się oznaczeniem "unia kredytowa".";

4)
w art. 9f w ust. 1:
a)
po pkt 2b dodaje się pkt 2c w brzmieniu:

"2c) bankowi krajowemu lub instytucji kredytowej, którym Kasa Krajowa powierzyła zgodnie z art. 44 ust. 14 wykonywanie czynności w celu zapewnienia realizacji planu, o którym mowa w art. 44 ust. 13, w zakresie niezbędnym do należytego wykonywania tego planu;",

b)
po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) przedstawicielom, o których mowa w art. 16d ust. 2 pkt 1, w związku z ich uczestnictwem w obradach organów kasy;",

c)
w pkt 28 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 29 w brzmieniu:

"29) na żądanie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. poz. 1177 oraz z 2023 r. poz. 1114 i 1688) oraz upoważnionych pracowników Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym upoważnieniem.";

5)
w art. 10 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Członkami kasy mogą być także, jeżeli statut kasy tak stanowi, spółki jawne, spółki partnerskie i spółki komandytowe, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne będące członkami kasy.";

6)
po art. 13g dodaje się art. 13h w brzmieniu:

"Art. 13h. 1. Kasa może prowadzić na rzecz członka kasy rachunek powierniczy.

2. Do rachunków powierniczych prowadzonych przez kasy stosuje się odpowiednio przepis art. 59 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.";

7)
po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu:

"Rozdział 2a

Udziały inwestorskie

Art. 16c. 1. Na warunkach określonych w ustawie i jeżeli statut kasy tak stanowi, w kasie mogą być obejmowane udziały inwestorskie, z którymi nie jest związane członkostwo w kasie.

2. Udziały inwestorskie mogą obejmować wyłącznie osoby prawne na podstawie indywidualnej umowy zawartej z kasą.

3. Wartość nominalna udziału inwestorskiego jest równa wartości nominalnej udziału członkowskiego ustalonej w kasie.

4. Objęcie udziału inwestorskiego może nastąpić jedynie w zamian za środki pieniężne.

5. Całkowita wartość udziałów inwestorskich objętych w kasie nie może przekraczać 50% wartości funduszu udziałowego według stanu określonego w aktualnym zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym kasy.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, statut kasy określa:

1) zasady obejmowania udziałów inwestorskich;

2) maksymalną liczbę udziałów inwestorskich w kasie;

3) w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 5 - część nadwyżki bilansowej przeznaczonej do podziału między posiadaczy udziałów inwestorskich oraz zasady tego podziału;

4) sposób i termin zwrotu wpłat dokonanych na udziały inwestorskie.

Art. 16d. 1. Posiadacz udziału inwestorskiego, który jest jednocześnie członkiem kasy, o którym mowa w art. 10 ust. 2, nie może korzystać z udzielanych przez kasę kredytów lub pożyczek pieniężnych.

2. Statut kasy może przyznawać posiadaczowi udziału inwestorskiego niebędącemu członkiem kasy, o którym mowa w art. 10 ust. 2, prawo:

1) wyznaczenia przedstawicieli uprawnionych do uczestnictwa w obradach organów kasy bez prawa głosu;

2) otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz zapoznawania się z uchwałami organów kasy, protokołami obrad organów kasy, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi oraz umowami zawieranymi przez kasę z osobami trzecimi;

3) żądania rozpatrzenia przez właściwe organy kasy wniosków dotyczących jej działalności.

3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie obejmuje informacji chronionych na podstawie art. 9e. Do uprawnienia tego przepis art. 18 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze stosuje się odpowiednio.

Art. 16e. 1. Udziały inwestorskie nie mogą być zbywane.

2. Posiadacz udziału inwestorskiego może wypowiedzieć całość lub część udziałów inwestorskich i wystąpić o zwrot wpłat dokonanych na udziały inwestorskie.

3. Zwrot wpłat dokonanych na udziały inwestorskie nie może nastąpić:

1) przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok, w którym posiadacz udziału inwestorskiego wystąpił o zwrot;

2) w przypadku gdy udziały inwestorskie zostały przeznaczone na pokrycie strat kasy.

4. Wypowiedzenie udziałów inwestorskich jest nieskuteczne, jeżeli:

1) zwrot wpłat dokonanych na udziały inwestorskie powodowałby:

a) groźbę niespełnienia lub niespełnianie wymogu, o którym mowa w art. 24 ust. 5, albo dalsze obniżenie wartości współczynnika wypłacalności kasy, jeżeli wymóg ten nie jest spełniany, lub

b) groźbę niespełnienia lub niespełnianie wymogu minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, albo dalsze obniżenie poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych do poziomu niższego niż minimalny;

2) kwota wypowiedzianych udziałów inwestorskich jest wyższa od nadwyżki bilansowej kasy za rok, w którym posiadacz udziału inwestorskiego wystąpił o zwrot wpłat, w części przewyższającej nadwyżkę bilansową.

5. O wypowiedzeniu udziałów inwestorskich i wystąpieniu o zwrot wpłat dokonanych na udziały inwestorskie kasa niezwłocznie informuje Komisję Nadzoru Finansowego.";

8)
w art. 24 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) fundusz udziałowy - powstający z wpłat udziałów członkowskich oraz z wpłat udziałów inwestorskich;";

9)
w art. 26 dodaje się ust. 5-11 w brzmieniu:

"5. Statut kasy może przewidywać, że część nadwyżki bilansowej za dany rok obrotowy może być przeznaczona do proporcjonalnego podziału między posiadaczy udziałów inwestorskich, którzy w pełni je opłacili.

6. Udział części nadwyżki bilansowej podlegającej podziałowi, o którym mowa w ust. 5, w nadwyżce bilansowej kasy za dany rok obrotowy nie może być większy niż udział wartości nominalnej udziałów inwestorskich w funduszu udziałowym kasy.

7. Wypłata środków z tytułu podziału, o którym mowa w ust. 5, może nastąpić, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

1) kasa nie jest objęta obowiązkiem opracowania i realizacji programu postępowania naprawczego, o którym mowa w art. 72a;

2) kasa spełnia wymóg, o którym mowa w art. 24 ust. 5;

3) podział nie spowoduje niespełniania wymogu, o którym mowa w art. 24 ust. 5, i dalszego obniżenia wartości współczynnika wypłacalności kasy;

4) kasa spełnia wymóg minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, i brak jest groźby niespełnienia tego wymogu;

5) podział nie spowoduje niespełniania wymogu minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, i dalszego obniżenia poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, i groźby jego niespełniania.

8. W przypadku kasy realizującej program postępowania naprawczego, o którym mowa w art. 72a, wypłata środków z tytułu podziału, o którym mowa w ust. 5, może nastąpić, jeżeli łącznie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 7 pkt 2-5, oraz:

1) kasa realizuje zgodnie z ustalonym harmonogramem założenia programu postępowania naprawczego co naj mniej w zakresie funduszy własnych, współczynnika wypłacalności, wyniku finansowego i jakości aktywów;

2) wypłata należności z tytułu podziału, o którym mowa w ust. 5, została przewidziana w programie postępowania naprawczego.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, część nadwyżki bilansowej podlegającej podziałowi, o którym mowa w ust. 5, nie może być wyższa niż 25% kwoty nadwyżki bilansowej kasy za dany rok obrotowy.

10. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 7 albo 8, część nadwyżki bilansowej podlegającej podziałowi, o którym mowa w ust. 5, zasila fundusz zasobowy kasy.

11. Środki zgromadzone na funduszu zasobowym z tytułu zasilenia, o którym mowa w ust. 10, są przeznaczane do proporcjonalnego podziału między posiadaczy udziałów inwestorskich, którzy w pełni je opłacili, w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w ust. 7 albo 8.";

10)
art. 34 otrzymuje brzmienie:

"Art. 34. Kasa uzależnia przyjęcie poręczenia kredytu lub pożyczki przez jej członka od jego zdolności kredytowej. Przepisy art. 70 oraz art. 74-78 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe stosuje się odpowiednio.";

11)
w art. 44:
a)
w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) pośredniczeniu w przeprowadzaniu rozliczeń, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz wydawaniu instrumentów płatniczych, jeżeli kasa nie wybierze innego sposobu prowadzenia tej działalności;",

b)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Kasa Krajowa, w zakresie wydawanych instrumentów płatniczych, prowadzi działalność także na rzecz członków kas na podstawie umowy zawartej z kasą, o czym informuje Komisję Nadzoru Finansowego.",

c)
dodaje się ust. 9-15 w brzmieniu:

"9. Kasa Krajowa może również świadczyć na rzecz krajowych instytucji płatniczych, krajowych instytucji pieniądza elektronicznego, małych instytucji płatniczych oraz biur usług płatniczych usługi w zakresie:

1) prowadzenia rachunków i pośredniczenia w przeprowadzaniu przez te podmioty rozliczeń finansowych związanych z ich działalnością w zakresie usług płatniczych;

2) pośredniczenia w wydawaniu instrumentów płatniczych.

10. Środki pieniężne przyjęte przez Kasę Krajową w związku z wykonywaniem usług, o których mowa w ust. 9:

1) nie mogą być w żadnym momencie łączone ze środkami pieniężnymi posiadanymi przez Kasę Krajową z innego tytułu ani obciążane ryzykiem związanym z działalnością Kasy Krajowej;

2) powinny być składane na wyodrębnionym do tego celu rachunku lub inwestowane na zasadach określonych w art. 56 w bezpieczne, płynne aktywa o niskim ryzyku, deponowane na wyodrębnionym do tego celu rachunku.

11. Podjęcie działalności w zakresie świadczenia usług, o których mowa w ust. 9, jest możliwe, jeżeli przewiduje to statut Kasy Krajowej.

12. Zawarcie umowy o świadczenie usług, o których mowa w ust. 9, i każda zmiana tej umowy wymagają zatwierdzenia przez radę nadzorczą Kasy Krajowej.

13. Kasa Krajowa jest obowiązana posiadać plan działania zapewniający prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 2, oraz ciągłe i niezakłócone wykonywanie czynności, które zapewniają realizację celu, o którym mowa w art. 42.

14. W przypadku zagrożenia realizacji planu, o którym mowa w ust. 13, zagrożenia stabilności finansowej, trudnej sytuacji makroekonomicznej lub innych zdarzeń mających negatywny wpływ na rynek finansowy lub Kasę Krajową Kasa Krajowa może powierzyć, w drodze umowy zawartej na piśmie, bankowi krajowemu lub instytucji kredytowej wykonywanie czynności służących realizacji przez Kasę Krajową umów o wykonywanie na rzecz kas czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 7, 8 i 10.

15. Powierzenie wykonywania czynności, o których mowa w ust. 14, i innych czynności służących realizacji planu, o którym mowa w ust. 13, nie może prowadzić do naruszenia przepisów prawa ani wpływać niekorzystnie na ostrożne i stabilne zarządzanie Kasą Krajową i kasą oraz ochronę tajemnicy prawnie chronionej.";

12)
po art. 55 dodaje się art. 55a i art. 55b w brzmieniu:

"Art. 55a. 1. Kasa Krajowa może udzielać wsparcia finansowego mającego na celu zapewnienie stabilności finansowej kasy.

2. Warunki udzielenia wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, określa umowa między Kasą Krajową a kasą, której wsparcie jest udzielane.

3. Jeżeli jest to uzasadnione względami efektywności wykorzystania wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, i nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa oszczędności zgromadzonych w kasie, której jest udzielane wsparcie, umowa, o której mowa w ust. 2, może określać minimalny zakres współpracy między Kasą Krajową a kasą, której wsparcie jest udzielane, w zakresie, o którym mowa w art. 44 ust. 2 pkt 3 i 5-8 oraz ust. 5 i 6, na podstawie umów, o których mowa w art. 44 ust. 3, 5 lub 6, a także zasady i minimalny zakres usług świadczonych przez kasę na rzecz jej członków.

4. O zawarciu umowy, o której mowa w ust. 2, Kasa Krajowa zawiadamia Komisję Nadzoru Finansowego, dołączając do zawiadomienia kopię zawartej umowy.

Art. 55b. 1. Kasa Krajowa może tworzyć fundusz wsparcia edukacji i promocji, powstający z rocznej składki ustalanej corocznie przez zarząd Kasy Krajowej na zasadach określonych w jej statucie, której wysokość jest podawana do wiadomości kas do końca lutego każdego roku, płatnej w dwóch równych ratach w terminie do końca lipca i do końca października każdego roku.

2. Celem funduszu, o którym mowa w ust. 1, jest przede wszystkim finansowanie wspólnych akcji wizerunkowych i edukacyjnych. Szczegółowe zasady gospodarowania funduszem określa statut Kasy Krajowej.

3. Statut Kasy Krajowej może określać również inne niż roczna składka źródła zasilania funduszu, o którym mowa w ust. 1.";

13)
w art. 62c:
a)
w ust. 1:
pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) zobowiązaniach pozabilansowych udzielonych, zobowiązaniach pozabilansowych otrzymanych oraz należnościach nieściągalnych przeniesionych na konta pozabilansowe;",

w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

"21) wykonanych transakcjach płatniczych, w tym ich wartości i liczbie.",

b)
w ust. 2 w pkt 21 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 22-24 w brzmieniu:

"22) środkach zgromadzonych na rachunku funduszu wsparcia edukacji i promocji;

23) wykonanych transakcjach płatniczych, w tym ich wartości i liczbie;

24) liczbie otwartych w danym roku kalendarzowym rachunków płatniczych na rzecz krajowych instytucji płatniczych, krajowych instytucji pieniądza elektronicznego, małych instytucji płatniczych oraz biur usług płatniczych.".

W ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1809 i 1723) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2:
a)
w pkt 1 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f i g w brzmieniu:

"f) osobę uprawnioną w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (Dz. U. poz. 1843),

g) oszczędzającego w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym;",

b)
w pkt 3 w lit. m średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. n i o w brzmieniu:

"n) dostawcę OIPE w rozumieniu art. 2 pkt 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) (Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 1),

o) dystrybutora OIPE w rozumieniu art. 2 pkt 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE);";

2)
w art. 43g pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) kar pieniężnych nakładanych przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 753, 825, 1705, 1723 i 1843), oraz art. 3c ust. 1 pkt 5, art. 3g ust. 1 pkt 7, art. 3h ust. 2 pkt 2 i art. 3s ust. 1 tej ustawy, z wyjątkiem kar pieniężnych nakładanych przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 138 ust. 3 pkt 3a i art. 141 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz art. 72 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;".

W ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 656, 614, 825 i 1723) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3 w ust. 1 w pkt 6 w lit. c tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

"– sumę aktywów bilansu w wysokości równowartości w złotych 6,6 mln euro,

– łączne przychody netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych w wysokości równowartości w złotych 13,6 mln euro, ";

2)
w art. 101 w ust. 1:
a)
pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

"1) roczna składka przypisana brutto zakładu nie przekracza równowartości w złotych 5,4 mln euro;

2) łączne rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto zakładu dla celów wypłacalności nie przekraczają równowartości w złotych 26,6 mln euro;

3) łączne rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto grupy dla celów wypłacalności nie przekraczają równowartości w złotych 26,6 mln euro - jeżeli zakład wchodzi w skład grupy;",

b)
pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5) roczna składka przypisana brutto zakładu z reasekuracji czynnej nie przekracza równowartości w złotych 0,6 mln euro oraz 10% łącznej składki przypisanej brutto;

6) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto zakładu dla celów wypłacalności z reasekuracji czynnej nie przekraczają równowartości w złotych 2,7 mln euro oraz 10% łącznych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto dla celów wypłacalności.";

3)
w art. 109 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) roczna składka przypisana brutto w 3 ostatnich latach obrotowych, a w przypadku towarzystwa wykonującego działalność w krótszym okresie - od początku wykonywania działalności, nie przekracza równowartości w złotych 5,4 mln euro, ustalonej zgodnie z art. 272 ust. 6, oraz towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych przedstawi wiarygodną prognozę, że powyższa wartość nie zostanie przekroczona w kolejnych 5 latach obrotowych;";

4)
w art. 272:
a)
w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Nieprzekraczalny dolny próg minimalnego wymogu kapitałowego jest równy obowiązującym wartościom odpowiednich kwot bazowych, nie niższym od:",

b)
uchyla się ust. 5.

W ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2253 oraz z 2023 r. poz. 825, 1705 i 1784) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 18:
a)
w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) środki pieniężne zgromadzone w kasie przez deponenta na rachunkach, w przypadku których deponent jest stroną umowy rachunku, niezależnie od wadliwości prawnej tej umowy, a także jej nieważności, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 2;",

b)
w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) środków wpłaconych do kasy tytułem udziałów członkowskich, udziałów inwestorskich, wpisowego i wkładów członkowskich;";

2)
w art. 21 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) spółki jawne, spółki partnerskie i spółki komandytowe.";

3)
w art. 36:
a)
w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) uprawnienia z tytułu środków gwarantowanych wynikają z umowy rachunku bankowego prowadzonego w formie ogólnoeuropejskich indywidualnych produktów emerytalnych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (Dz. U. poz. 1843), zwanej dalej "ustawą o OIPE";",

b)
w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2a - niezwłocznie po otrzymaniu przez Fundusz potwierdzenia zawarcia przez deponenta umowy o prowadzenie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego z innym dostawcą, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o OIPE, lub potwierdzenia zawarcia przez deponenta umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o IKE oraz IKZE, z inną instytucją finansową, z tym że w przypadku niedopełnienia przez deponenta któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w art. 18 ust. 3 ustawy o OIPE, jeżeli nie spełnia on warunków do wypłaty, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o OIPE, świadczenie pieniężne jest płatne niezwłocznie po poinformowaniu Funduszu o tym przez podmiot uprawniony do reprezentacji oraz po przekazaniu przez niego Funduszowi innych informacji niezbędnych do zachowania warunku tej wypłaty, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy o OIPE;".

W ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015 i 1723) w art. 136 w ust. 2 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) audyty zewnętrzne, o których mowa w ust. 4 lub 12 załącznika I lub ust. 18 załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 1, z późn. zm. 7 ).".

W ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285 i 1723) w art. 42 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) przystąpienie i uczestnictwo w pracowniczym programie emerytalnym, uczestnictwo w pracowniczym planie kapitałowym, zawarcie umowy i gromadzenie oszczędności na indywidualnym koncie emerytalnym lub indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego oraz zawarcie umowy i gromadzenie oszczędności na subkoncie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego prowadzonego zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;".

W ustawie z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. poz. 1177 oraz z 2023 r. poz. 1114 i 1688) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 5 pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

"9) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy - należący do dewelopera rachunek powierniczy, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324, z późn. zm. 8 ) lub ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1278, 1394, 1407, 1723 i 1843), służący gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę na cele określone w umowie deweloperskiej albo w jednej z umów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 lub ust. 2, z którego wypłata zdeponowanych środków następuje zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego, określonym w jednej z tych umów;

10) zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy - należący do dewelopera rachunek powierniczy, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe lub ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, służący gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę na cele określone w umowie deweloperskiej albo w jednej z umów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 lub ust. 2, z którego wypłata zdeponowanych środków następuje jednorazowo, po przeniesieniu na nabywcę każdego z praw wynikających z tych umów;";

2)
w art. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, zwana dalej "kasą", prowadzące mieszkaniowy rachunek powierniczy ewidencjonują wpłaty i wypłaty odrębnie dla każdego nabywcy, a na żądanie nabywcy podają szczegółowe informacje dotyczące wpłat i wypłat dokonanych w wykonaniu umowy, której stroną jest nabywca występujący z żądaniem udzielenia informacji, takie jak data oraz kwoty wpłat i wypłat.";

3)
w art. 9:
a)
w ust. 1 wyraz "bankowi" zastępuje się wyrazami "bankowi lub kasie",
b)
w ust. 2 po wyrazie "bankiem" dodaje się wyrazy "lub inną kasą",
c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Bank lub kasa informują nabywcę na papierze lub innym trwałym nośniku o terminie, w którym wypowiedziały umowę mieszkaniowego rachunku powierniczego, w terminie 10 dni od dnia jej wypowiedzenia.";

4)
w art. 10 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

"1. W przypadku wypowiedzenia umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego deweloper niezwłocznie zawiera z innym bankiem lub inną kasą umowę mieszkaniowego rachunku powierniczego, jednak nie później niż w terminie 60 dni od dnia wypowiedzenia tej umowy przez bank lub kasę, z zastrzeżeniem że przedmiotem zawieranej umowy jest prowadzenie takiego samego rodzaju mieszkaniowego rachunku powierniczego jak w przypadku umowy, która została wypowiedziana.

2. Środki zgromadzone na likwidowanym mieszkaniowym rachunku powierniczym są niezwłocznie przekazywane przez bank lub kasę, w których dotychczas prowadzono taki rachunek, na mieszkaniowy rachunek powierniczy otwarty przez dewelopera w innym banku lub innej kasie, po przedstawieniu przez dewelopera oświadczenia z tego banku lub z tej kasy potwierdzającego, że rachunek, na który mają być przekazane środki, jest mieszkaniowym rachunkiem powierniczym w rozumieniu ustawy.

3. W przypadku gdy deweloper nie przedstawi oświadczenia banku lub kasy, o którym mowa w ust. 2, w terminie 60 dni od dnia wypowiedzenia umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego, bank lub kasa niezwłocznie zwracają nabywcom środki znajdujące się na tym rachunku.";

5)
art. 12 otrzymuje brzmienie:

"Art. 12. 1. Deweloper, w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o spełnieniu warunku gwarancji w rozumieniu art. 2 pkt 57 lit. a, b lub c ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2253 oraz z 2023 r. poz. 825, 1705, 1784 i 1843) wobec banku lub kasy prowadzących mieszkaniowy rachunek powierniczy dla przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego tego dewelopera, zawiera umowę mieszkaniowego rachunku powierniczego z innym bankiem lub inną kasą.

2. W terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego z innym bankiem lub inną kasą deweloper informuje nabywcę na papierze lub innym trwałym nośniku o dokonanej zmianie i przekazuje mu oświadczenie banku lub kasy, o którym mowa w art. 10 ust. 2.";

6)
użyty w art. 15, w art. 16 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2, w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 4, w art. 17 w ust. 1 i 2, w ust. 4 w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 7 w części wspólnej i w ust. 8 i 9, w art. 18 w ust. 1, w art. 19 w ust. 2, w art. 33 w ust. 2, w art. 35 w ust. 1 w pkt 10 w lit. a, w art. 44 w ust. 3 oraz w art. 53 w pkt 3, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyraz "bank" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami "bank lub kasa";
7)
użyte w art. 25 w ust. 1 w pkt 1 i 2 wyrazy "banku lub innego wierzyciela" zastępuje się wyrazami "banku, kasy lub innego wierzyciela";
8)
w art. 43:
a)
w ust. 1 w pkt 7 wyrazy "z innym bankiem" zastępuje się wyrazami "z innym bankiem lub inną kasą",
b)
w ust. 4 wyraz "bank" zastępuje się wyrazami "bank lub kasę";
9)
w art. 48:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku spełnienia warunku gwarancji w rozumieniu art. 2 pkt 57 lit. a, b lub c ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji wobec banku lub kasy prowadzących mieszkaniowy rachunek powierniczy dla przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego środki Funduszu przeznacza się również na zwrot nabywcom kwot odpowiadających ich udziałowi w kwocie zgromadzonej na mieszkaniowym rachunku powierniczym w związku z realizacją umowy deweloperskiej lub umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 lub ust. 2, w części nieobjętej świadczeniem pieniężnym, o którym mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.",

b)
w ust. 3 wyrazy "art. 2 pkt 10 lit. a lub b" zastępuje się wyrazami "art. 2 pkt 10 lit. a, b lub c",
c)
w ust. 8 wyrazy "dewelopera lub banku" zastępuje się wyrazami "dewelopera, banku lub kasy";
10)
w art. 49 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Deweloper dokonuje wyliczenia wysokości składki na Fundusz i wpłaca ją do banku lub kasy prowadzących mieszkaniowy rachunek powierniczy w terminie 7 dni od dnia dokonania wpłaty, o której mowa w ust. 1, i nie później niż przed wypłatą środków na rzecz dewelopera. Bank lub kasa odprowadza tę składkę do Funduszu w terminie 7 dni od dnia wpłaty składki przez dewelopera i nie później niż w dniu wypłaty środków na rzecz dewelopera.";

11)
w art. 50 w ust. 2:
a)
w pkt 3:
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "bankach prowadzących" zastępuje się wyrazami "bankach lub kasach prowadzących",
lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) numer banku lub kasy oraz jednostki organizacyjnej banku lub kasy, ",

w lit. e wyrazy "art. 2 pkt 57 lit. a lub b" zastępuje się wyrazami "art. 2 pkt 57 lit. a, b lub c",
b)
w pkt 4 w lit. f wyrazy "banku prowadzącego" zastępuje się wyrazami "banku lub kasy prowadzących",
c)
w pkt 6:
w lit. b wyrazy "banku prowadzącego" zastępuje się wyrazami "banku lub kasy prowadzących",
w lit. i wyraz "bank" zastępuje się wyrazami "bank lub kasę",
w lit. j wyrazy "banku prowadzącego" zastępuje się wyrazami "banku lub kasy prowadzących",
d)
użyty w pkt 7 w lit. c i d, w różnym przypadku, wyraz "bank" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "bank lub kasa";
12)
w art. 51:
a)
w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "bank prowadzący" zastępuje się wyrazami "bank lub kasę prowadzące",
b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz osoby w nim zatrudnione, którym zgodnie z ust. 1 pkt 1 udzielono informacji objętych tajemnicą bankową lub tajemnicą zawodową lub je ujawniono, mogą wykorzystać te informacje wyłącznie w celu realizacji zadań określonych w ustawie.",

c)
w ust. 6 wyrazy "bank, który wstrzymuje" zastępuje się wyrazami "bank lub kasę, które wstrzymują";
13)
w art. 55:
a)
w ust. 1:
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "banku prowadzącego" zastępuje się wyrazami "banku lub kasy prowadzących",
w pkt 3 wyraz "bank" zastępuje się wyrazami "bank lub kasę",
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Bank lub kasa prowadzące mieszkaniowy rachunek powierniczy przed przekazaniem informacji, o których mowa w ust. 1, dokonują wypłaty środków nabywcy na zasadach określonych w art. 425e ust. 2b lub w art. 425h ust. 4 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe.",

c)
w ust. 3:
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "banku prowadzącego" zastępuje się wyrazami "banku lub kasy prowadzących",
w pkt 3 wyraz "bank" zastępuje się wyrazami "bank lub kasę",
d)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Bank lub kasa prowadzące mieszkaniowy rachunek powierniczy przed przekazaniem informacji, o których mowa w ust. 3, dokonują wypłaty środków zgodnie z art. 18.",

e)
w ust. 7 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4) numer mieszkaniowego rachunku powierniczego oraz nazwę banku lub kasy prowadzących ten rachunek, na który nabywca dokonywał wpłat;

5) numer rachunku oraz nazwę banku lub kasy prowadzących rachunek, na który mają zostać wypłacone środki, o których mowa w ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 3 lub ust. 5.";

14)
w załączniku do ustawy w części ogólnej w pkt 11I sekcja Inne informacje otrzymuje brzmienie:

"I. Informacja:

1) o zgodzie banku, kasy lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności na nabywcę po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę lub zobowiązaniu do jej udzielenia, jeżeli takie obciążenie istnieje, albo zgodzie banku, kasy lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość, lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę lub zobowiązaniu do jej udzielenia, jeżeli takie obciążenie istnieje;

2) w przypadku umów, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym - o zgodzie banku, kasy lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe przeniesienie własności lokalu użytkowego na nabywcę po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę lub zobowiązaniu do udzielenia takiej zgody, jeżeli takie obciążenie istnieje, albo zgodzie banku, kasy lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę ułamkowej części własności lokalu użytkowego po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę lub zobowiązaniu do udzielenia takiej zgody, jeżeli takie obciążenie istnieje.

II. Informacja o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy odpowiednio do zakresu umowy z:

1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości;

2) aktualnym odpisem, wyciągiem, zaświadczeniem lub wydrukiem komputerowym z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

3) pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem budowy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, do którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu;

4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku:

a) prowadzenia działalności przez okres krótszy niż dwa lata - sprawozdaniem finansowym za okres ostatniego roku,

b) realizacji inwestycji przez spółkę celową - sprawozdaniem spółki dominującej oraz spółki celowej;

5) projektem budowlanym;

6) decyzją o pozwoleniu na użytkowanie budynku lub zawiadomieniem o zakończeniu budowy, do którego organ nadzoru budowlanego nie wniósł sprzeciwu;

7) zaświadczeniem o samodzielności lokalu;

8) aktem ustanowienia odrębnej własności lokalu;

9) dokumentem potwierdzającym:

a) zgodę banku, kasy lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności na nabywcę po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę lub zobowiązanie do jej udzielenia, jeżeli takie obciążenie istnieje, albo zgodę banku, kasy lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość, lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę lub zobowiązanie do jej udzielenia, jeżeli takie obciążenie istnieje,

b) w przypadku umów, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym - zgodę banku, kasy lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe przeniesienie własności lokalu użytkowego na nabywcę po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę lub zobowiązanie do udzielenia takiej zgody, jeżeli takie obciążenie istnieje, albo zgodę banku, kasy lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę ułamkowej części własności lokalu użytkowego po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę lub zobowiązanie do udzielenia takiej zgody, jeżeli takie obciążenie istnieje.

III. Informacja:

Środki pieniężne zgromadzone w ... [nazwa banku lub kasy prowadzących mieszkaniowy rachunek powierniczy], prowadzącym/prowadzącej otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy albo zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy, są objęte ochroną obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2253 oraz z 2023 r. poz. 825, 1705, 1784 i 1843).

Informacje podstawowe o obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów:

- ochrona środków dotyczy sytuacji spełnienia warunku gwarancji wobec [nazwa banku lub kasy prowadzących mieszkaniowy rachunek powierniczy],

- w przypadku rachunku powierniczego deponentem (uprawnionym do środków gwarantowanych) jest każdy z powierzających, w granicach wynikających z jego udziału w kwocie zgromadzonej na tym rachunku, a w granicach pozostałej kwoty na rachunku prawo do środków gwarantowanych ma powiernik,

- limit gwarancyjny przypadający na jednego deponenta to równowartość w złotych 100 000 euro; w przypadkach określonych w art. 24 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, środki deponenta, w terminie 3 miesięcy od dnia ich wpływu na rachunek, objęte są gwarancjami ponad równowartość w złotych 100 000 euro,

- podstawą wyliczenia kwoty środków gwarantowanych należnej deponentowi jest suma wszystkich podlegających ochronie należności tego deponenta od banku lub kasy, w tym należności z tytułu środków zgromadzonych na jego rachunkach osobistych i z tytułu jego udziału w środkach zgromadzonych na rachunku powierniczym,

- wypłata środków gwarantowanych - co do zasady - następuje w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji wobec banku lub kasy,

- wypłata środków gwarantowanych jest dokonywana w złotych,

- [nazwa banku lub kasy prowadzących mieszkaniowy rachunek powierniczy] korzysta także z następujących znaków towarowych:

Dalsze informacje na temat systemu gwarantowania depozytów można uzyskać na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: https://www.bfg.pl/.

Informacja zamieszczana w przypadku zawarcia umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego z oddziałem instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324, 2339, 2640 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 180, 825, 996, 1059, 1394, 1407, 1723 i 1843).

Oddział instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe jest objęty systemem gwarantowania państwa macierzystego, co oznacza, że nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.".

W ustawie z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1598) po art. 32 dodaje się art. 32a w brzmieniu:

"Art. 32a. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są obowiązane spełnić wymóg określony w art. 97 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 31 grudnia 2031 r.".

W ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 872) w art. 33 uchyla się ust. 1.

W ustawie z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 825 i 1723) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 11 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w art. 19e ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Wpływy z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez Komisję na podstawie art. 3c ust. 1 pkt 5, art. 3g ust. 1 pkt 7, art. 3h ust. 2 pkt 2, art. 3ha ust. 1 pkt 2 i art. 3s ust. 1 oraz na podstawie ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2, stanowią środki Funduszu Edukacji Finansowej, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1809, 1723 i 1843).

2. Do należności z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez Komisję na podstawie art. 3c ust. 1 pkt 5, art. 3g ust. 1 pkt 7, art. 3h ust. 2 pkt 2, art. 3ha ust. 1 pkt 2 i art. 3s ust. 1 oraz na podstawie ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.";";

2)
art. 13 otrzymuje brzmienie:

"Art. 13. W ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1809 i 1723) w art. 43g pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) kar pieniężnych nakładanych przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 753, 825, 1705, 1723 i 1843), oraz art. 3c ust. 1 pkt 5, art. 3g ust. 1 pkt 7, art. 3h ust. 2 pkt 2, art. 3ha ust. 1 pkt 2 i art. 3s ust. 1 tej ustawy, z wyjątkiem kar pieniężnych nakładanych przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 138 ust. 3 pkt 3a i art. 141 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz art. 72 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;".".

Osoby fizyczne wykonujące czynności agencyjne oraz osoby fizyczne wykonujące czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń, które nie później niż przed dniem wejścia w życie art. 27 ust. 2 pkt 1 zdały egzamin, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2023 r. poz. 1111 i 1723), mogą świadczyć doradztwo w zakresie OIPE po odbyciu co najmniej dodatkowych 8 godzin szkolenia zawodowego z zakresu OIPE. Przepisy art. 12 ust. 5-9 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń stosuje się odpowiednio.

Wysokość limitu wpłat, o którym mowa w art. 12 ust. 1, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłosi po raz pierwszy w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia, przed upływem 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Składka na fundusz, o którym mowa w art. 55b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 37, jest płatna po raz pierwszy w roku następującym po roku wejścia w życie ustawy.

Do prospektów informacyjnych, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 43, sporządzonych lub doręczonych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Do zgód, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 43, posiadanych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)
art. 39, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
2)
art. 27 ust. 2 pkt 1, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;
3)
art. 46, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.;
4)
art. 37 pkt 13, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;
5)
art. 37 pkt 7 w zakresie art. 16e ust. 4 pkt 1 lit. b oraz pkt 9 w zakresie art. 26 ust. 7 pkt 4 i 5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2032 r.
1 Niniejsza ustawa:

1) służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) (Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 1);

2) służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 41, Dz. Urz. UE L 317 z 09.12.2019, str. 17, Dz. Urz. UE L 334 z 27.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 49 z 12.02.2021, str. 6 oraz Dz. Urz. UE L 333 z 27.12.2022, str. 1);

3) w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 326 z 08.12.2011, str. 113, Dz. Urz. UE L 249 z 14.09.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 362, Dz. Urz. UE L 341 z 18.12.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 153 z 22.05.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 219 z 25.07.2014, str. 66, Dz. Urz. UE L 108 z 28.04.2015, str. 8, Dz. Urz. UE L 354 z 23.12.2016, str. 37, Dz. Urz. UE L 347 z 28.12.2017, str. 35, Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, str. 43 oraz Dz. Urz. UE L 334 z 27.12.2019, str. 155).

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2339, 2640 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 180, 825, 996, 1059, 1394, 1407 i 1723.
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 i 2745 oraz z 2023 r. poz. 28, 185, 326, 605, 641, 658, 825, 1059, 1114, 1130, 1407, 1414, 1429, 1523, 1617, 1667, 1675, 1705, 1723 i 1787.
4 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2640 i 2745 oraz z 2023 r. poz. 185, 326, 412, 825, 1059, 1130, 1414, 1705, 1723 i 1787.
5 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2339, 2640 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 180, 825, 996, 1059, 1394, 1407 i 1723.
6 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 41, Dz. Urz. UE L 317 z 09.12.2019, str. 17, Dz. Urz. UE L 334 z 27.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 49 z 12.02.2021, str. 6 oraz Dz. Urz. UE L 333 z 27.12.2022, str. 1.
7 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 41, Dz. Urz. UE L 317 z 09.12.2019, str. 17, Dz. Urz. UE L 334 z 27.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 49 z 12.02.2021, str. 6 oraz Dz. Urz. UE L 333 z 27.12.2022, str. 1.
8 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2339, 2640 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 180, 825, 996, 1059, 1394, 1404, 1723 i 1843.