Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.226 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 sierpnia 2017 r.
§  13. 
1.  Dokumentacja systemu utrzymania, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, powinna zawierać następujące dokumenty niezbędne do zarządzania utrzymaniem i utrzymania pojazdu kolejowego:
1) opis funkcjonalny pojazdu z podziałem na jego elementy składowe w procesie utrzymania;
2) dokumentację zawierającą:
a) opisy czynności przeglądowych i naprawczych, instrukcje demontażu lub montażu,
aa) strukturę cyklu przeglądowo-naprawczego,
b) zestawienie parametrów mierzonych w procesie przeglądu lub naprawy i opisy metod pomiarowych,
c) wzory kart pomiarowych z wykazem wartości konstrukcyjnych, ponaprawczych i kresowych parametrów dla zespołów, podzespołów i elementów pojazdu,
d) wykazy urządzeń i narzędzi specjalistycznych,
e) wykazy testów wykonywanych w trakcie utrzymania,
f) wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników oraz wymagania szczególne w zakresie czynności spawania i badań nieniszczących;
3) ograniczenia związane z bezpieczeństwem i interoperacyjnością dla podzespołów lub części istotnych dla bezpieczeństwa i interoperacyjności, określające limity, których nie można przekroczyć w czasie eksploatacji, łącznie z eksploatacją w trybie awaryjnym;
4) wykaz podzespołów objętych dozorem technicznym.
1a.  Strukturę cyklu przeglądowo-naprawczego wyraża się w kilometrach i jednostkach czasu, zgodnie z poziomami utrzymania pojazdu kolejowego określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia, przy czym dla poziomów utrzymania pojazdu kolejowego 4 i 5 należy wskazać wartości maksymalne.
1b.  Dla poziomów utrzymania pojazdu kolejowego 1 i 2 określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia strukturę cyklu przeglądowo-naprawczego można wyrazić w kilometrach albo jednostkach czasu.
2.  Dokumentacja systemu utrzymania pojazdów specjalnych i pojazdów pomocniczych powinna zawierać dokumenty techniczne odnoszące się przede wszystkim do zespołów i podzespołów mających wpływ na bezpieczeństwo w czasie jazdy transportowej.
3.  3  (uchylony).
3 § 13 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1525) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 sierpnia 2017 r.