Ogólne warunki przyłączania sieci telekomunikacyjnych oraz zasady rozliczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.127.608

Akt utracił moc
Wersja od: 14 listopada 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 26 października 1995 r.
w sprawie ogólnych warunków przyłączania sieci telekomunikacyjnych oraz zasad rozliczeń.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie reguluje ogólne warunki przyłączania sieci telekomunikacyjnych do sieci telekomunikacyjnych użytku publicznego oraz zasady rozliczeń między operatorami lub użytkownikami sieci.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
przyłączenie sieci - zespół działań technicznych i organizacyjnych, podejmowanych przez uprawnione podmioty dysponujące sieciami telekomunikacyjnymi, mających na celu trwałe połączenie sieci, z których co najmniej jedna jest siecią użytku publicznego,
2)
rozliczenia między operatorami lub użytkownikami sieci - wzajemne rozliczenia pomiędzy operatorami lub użytkownikami sieci telekomunikacyjnych, działającymi na podstawie koncesji wydanej przez Ministra Łączności, a także Telekomunikację Polską S.A., z tytułu wspólnej realizacji usług telekomunikacyjnych.
1.
Operator sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego jest obowiązany zapewnić uprawnionym podmiotom równoprawne warunki przyłączenia ich sieci do sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego, zachowując ciągłość usług oraz nie pogarszając ich jakości.
2.
Sposób przyłączenia sieci telekomunikacyjnej nie powinien ograniczać możliwości wspólnego świadczenia usług telekomunikacyjnych, stosownie do możliwości sieci.
3.
Przyłączanie sieci telekomunikacyjnych organów ustawowo powołanych do wykonywania zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa do sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego powinno być traktowane priorytetowo.
1.
Przyłączenie sieci następuje na pisemny wniosek uprawnionego podmiotu. Wniosek ten powinien zawierać:
1)
dokument stwierdzający uprawnienie podmiotu do prowadzenia działalności w dziedzinie telekomunikacji, jeżeli takie uprawnienie jest wymagane,
2)
dane techniczne dotyczące styku między sieciami, rodzajów usług oraz przewidywanego ruchu,
3)
informacje dotyczące wnioskowanego miejsca i sposobu przyłączenia sieci,
4)
proponowane terminy przyłączenia sieci.
2.
Operator sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego, który otrzymał wniosek o przyłączenie sieci, określa w ciągu miesiąca miejsce i termin przyłączenia, wymagane parametry techniczne oraz protokoły komunikacyjne i synchronizacyjne.
3.
Operator sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego, przy wyznaczaniu miejsca przyłączenia sieci, jest obowiązany kierować się racjonalnością techniczno-ekonomiczną tworzonego układu sieci.
4.
Doprowadzenie linii łączących sieć przyłączaną do wyznaczonych punktów przyłączenia należy do obowiązków operatora sieci przyłączanej, z tym że doprowadzenie linii łączących sieć użytku publicznego z sieciami, których zakładanie i używanie nie wymaga zezwolenia, należy do obowiązków operatora sieci użytku publicznego.
5.
Obowiązek rozbudowy istniejącej sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego, niezbędnej dla wnioskowanego przyłączenia innej sieci telekomunikacyjnej, spoczywa na operatorze istniejącej sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.
6.
Strony mogą uzgodnić inne warunki przyłączenia niż określone w ust. 4 i 5, jeśli nie naruszy to przepisów prawa oraz nie pogorszy możliwości korzystania z usług telekomunikacyjnych abonentom połączonych sieci.
Doprowadzanie linii łączących sieć użytku publicznego z sieciami operatorów wykonujących działalność w dziedzinie telekomunikacji, podległych Ministrom Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych, jest realizowane na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
1.
Przyłączenie sieci telekomunikacyjnej na podstawie umowy o współpracy powinno być poprzedzone komisyjnym sprawdzeniem zgodności parametrów technicznych w punkcie styków sieci oraz realizacji wszystkich funkcji przewidzianych dla danej sieci.
2.
Sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się z udziałem przedstawicieli zainteresowanych stron w sposób nie powodujący zakłóceń w korzystaniu z usług przez abonentów. Po dokonaniu czynności sprawdzających, zakończonych wynikiem pozytywnym, strony podpisują protokół stwierdzający możliwość przyłączenia sieci.
1.
Rozliczenia pomiędzy operatorami i użytkownikami sieci powinny być prowadzone z zachowaniem zasady równoprawnego traktowania wszystkich podmiotów.
2.
Operatorzy i użytkownicy sieci, wspólnie realizujący usługi telekomunikacyjne, są obowiązani do uzgodnienia i określenia w umowie sposobu ustalania wzajemnych należności, postępowania w przypadku rozbieżności powstałych w trakcie dokonywania rozliczeń, sposobów i terminów płatności z tytułu tych należności.
3.
Należność powstaje z chwilą zrealizowania usługi telekomunikacyjnej.
4.
Operatorzy i użytkownicy sieci, wspólnie realizujący usługi telekomunikacyjne, są obowiązani do zainstalowania niezbędnego wyposażenia rejestrującego ruch telekomunikacyjny, którego wskazania stanowią podstawę rozliczeń.
5.
Każda ze stron jest obowiązana umożliwić drugiej stronie, z którą jest związana umową, zapoznanie się ze sposobem prowadzenia rejestracji, o której mowa w ust. 4.
Operatorzy i użytkownicy sieci są obowiązani do niezwłocznego przedstawienia Ministrowi Łączności zawartych umów o współpracy oraz informacji o ich zmianach.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.