Ogólne warunki obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.120.1023

Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 24 lipca 2002 r.
w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe.

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa ogólne warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, zwanego dalej "ubezpieczeniem OC", w tym:
1)
datę powstania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia,
2)
podstawowy zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,
3)
minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia,
4)
zakres praw i obowiązków ubezpieczającego i zakładu ubezpieczeń, wynikających z umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe, zwanych dalej "ubezpieczonymi", dokonujących czynności określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, zwanej dalej "ustawą".
Umowę ubezpieczenia OC zawiera się na wniosek ubezpieczającego.
1. 
Umowę ubezpieczenia OC zawiera się najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania doradztwa podatkowego.
2. 
Po okresie zawieszenia wykonywania zawodu doradcy podatkowego umowę ubezpieczenia OC zawiera się najpóźniej w dniu ponownego rozpoczęcia przez ubezpieczonego wykonywania czynności doradztwa podatkowego.
1. 
Umowę ubezpieczenia OC zawiera się na okres 12 miesięcy.
2. 
Jeżeli ubezpieczający, nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu, na jaki umowa ubezpieczenia OC została zawarta, nie powiadomi pisemnie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, przyjmuje się, że została zawarta kolejna umowa ubezpieczenia OC na okres następnych 12 miesięcy.
3. 
Pomimo braku pisemnego powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, zawarcie kolejnej umowy ubezpieczenia OC nie następuje, jeżeli nie została opłacona w całości określona w umowie ubezpieczenia OC składka za mijający okres ubezpieczenia, a jeżeli składka była płacona w ratach - którakolwiek rata składki.
1. 
Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia następnego po dniu, w którym zawarto umowę ubezpieczenia OC, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty.
2. 
Inny niż wskazany w ust. 1 początkowy termin odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń można w umowie ubezpieczenia OC określić tylko wówczas, gdy umowę zawiera się przed rozpoczęciem 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia.
1. 
Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń trwa przez okres wskazany w umowie, z uwzględnieniem § 5 ust. 2.
2. 
Jeżeli składka ubezpieczeniowa jest płatna w ratach, niezapłacenie raty składki w oznaczonym terminie nie powoduje ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, z uwzględnieniem § 5 ust. 3.
3. 
Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, wynikająca z umowy ubezpieczenia OC, ustaje w przypadkach określonych w § 8.
1. 
Umowa ubezpieczenia OC rozwiązuje się w dniu:
1)
skreślenia z listy doradców podatkowych, zwanej dalej "listą" - w przypadku doradców podatkowych wykonujących zawód we własnym imieniu i na własny rachunek oraz w formie spółek mniemających osobowości prawnej,
2)
skreślenia z rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, zwanego dalej "rejestrem" - w przypadku osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.
2. 
W razie zawieszenia wykonywania zawodu doradcy podatkowego powyżej dwóch miesięcy umowa ubezpieczenia OC rozwiązuje się z dniem następującym po dniu, w którym zawiadomiono zakład ubezpieczeń o zawieszeniu wykonywania zawodu, a jeżeli zawieszenie wykonywania zawodu nastąpi po dniu, w którym zawiadomiono zakład ubezpieczeń - z dniem rozpoczęcia zawieszenia.
W razie powstania szkody przy wykonywaniu czynności wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy, korzystającym z usług ubezpieczonego, którym wyrządzono szkodę, przysługuje odszkodowanie z ubezpieczenia OC, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
1. 
Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności ubezpieczonego, nie wyżej jednak niż do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia OC.
2. 
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 10.000 euro.
3. 
Kwota, o której mowa w ust. 2, jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy każdego roku.
4. 
Przez zdarzenie rozumie się działanie lub zaniechanie ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy, w których następstwie została wyrządzona szkoda uprawniająca poszkodowanego do dochodzenia roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego.
Zakład ubezpieczeń jest obowiązany również, w granicach sumy gwarancyjnej, do:
1)
pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez ubezpieczonego za zgodą zakładu ubezpieczeń w celu ustalenia okoliczności i rozmiarów szkody,
2)
zwrotu niezbędnych kosztów mających na celu zapobieżenie zwiększeniu się szkody i roszczeń finansowych, jeżeli były one celowe,
3)
pokrycia kosztów zastępstwa procesowego w sporze toczonym za zgodą zakładu ubezpieczeń,
4)
pokrycia kosztów postępowania ugodowego ponoszonego przez ubezpieczonego, prowadzonego za zgodą zakładu ubezpieczeń.
1. 
Umowa ubezpieczenia OC nie może zawierać postanowień wyłączających odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w zakresie szerszym, niż określony w ust. 2.
2. 
Zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1)
wyrządzone przez ubezpieczonego z winy umyślnej lub w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
2)
wyrządzone przez ubezpieczonego po skreśleniu z listy lub po skreśleniu z rejestru, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania doradztwa podatkowego przed skreśleniem,
3)
powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek.
W razie zajścia zdarzenia, którego następstwem jest lub może być szkoda powodująca odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, ubezpieczony jest obowiązany:
1)
zawiadomić zakład ubezpieczeń o zdarzeniu w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu,
2)
udzielić zakładowi ubezpieczeń pomocy w dokonaniu czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody i wysokości odszkodowania,
3)
udzielić zakładowi ubezpieczeń, na jego żądanie, niezbędnych wyjaśnień oraz przedstawić dowody co do przyczyn powstania szkody.
Zakład ubezpieczeń, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o szkodzie, przeprowadza postępowanie mające na celu ustalenie stanu faktycznego oraz rozmiarów szkody, zasadności roszczeń i wysokości odszkodowania oraz informuje ubezpieczonego lub osobę zgłaszającą roszczenie, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania.
Poszkodowany może dochodzić roszczenia bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń.
Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego do odszkodowania, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.
Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie, chyba że:
1)
uprawniony do odszkodowania nie doręczył zakładowi ubezpieczeń w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o szkodzie rachunku strat i innych dokumentów uzasadniających roszczenie; w razie późniejszego doręczenia dokumentów odszkodowanie jest wypłacane w terminie 14 dni od dnia ich dostarczenia,
2)
wyjaśnienie w terminie 30 dni okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe; w takim przypadku odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia tych okoliczności, z tym że bezsporną część odszkodowania zakład ubezpieczeń wypłaca w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o szkodzie,
3)
w związku z powstałą szkodą zostało wszczęte postępowanie karne, którego wynik może mieć istotne znaczenie dla ustalenia wysokości odszkodowania lub odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń; zakład ubezpieczeń wypłaca jednak w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o szkodzie bezsporną część odszkodowania, a pozostałą część - po uzyskaniu wyników postępowania przygotowawczego lub uprawomocnieniu się wyroku sądowego.
Do umów ubezpieczenia OC zawartych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2002 r.