Ogólna taryfa opłat konsularnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.56.402

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 czerwca 1926 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 19 maja 1925 r.
w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Pracy i Opieki Społecznej w sprawie ogólnej taryfy opłat konsularnych.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 11 listopada 1924 r. o organizacji konsulatów i o czynnościach konsulów (Dz. U. R. P. № 103, poz. 944) zarządza się co następuje:
Konsulaty Rzeczypospolitej Polskiej pobierają za czynności urzędowe opłaty konsularne według taryfy, dołączonej do niniejszego rozporządzenia.
Opłaty konsularne, ustalone w złotych, winny być pobierane w walucie polskiej lub w walucie państwa, gdzie urzęduje konsul, przyczem stosunek tej waluty do złotego należy obliczać według przeciętnego kursu złotego z poprzedniego tygodnia na giełdzie stołecznej względnie na głównej giełdzie kraju urzędowania konsula. W razie nienotowania złotego lub niemożności ustalenia kursu jego, złoty uważa się jako równy wartości dolara Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, wyrażonej w walucie danego kraju, podzielonej przez 5,18.
Opłaty konsularne pobierane przez konsulaty etatowe stanowią dochód Skarbu Państwa i winny być najpóźniej piętnastego każdego miesiąca przelewane do Banku Polskiego na rachunek Centralnej Kasy Państwowej, jako dochód z opłat konsularnych.
Konsulom honorowym mogą być przyznane na podstawie umów, z nimi zawieranych, jako ich dochód opłaty, przewidziane w niniejszej taryfie za czynności przez nich wykonywane, do których w myśl istniejących przepisów lub umowy służbowej są oni upoważnieni. Nie odnosi się to jednak do opłat, przewidzianych pod pozycjami 9 - 39, 29, 30, 32, 42, 45 - 48 ogólnej taryfy opłat konsularnych, które zawsze stanowią dochód Skarbu Państwa i nie mogą być przyznawane konsulowi honorowemu. Diety za czynności przewidziane poz. poz. 73, 74 ogólnej taryfy opłat konsularnych mogą być przyznawane konsulom honorowym jako ich dochód najwyżej do 50%.
Opłaty konsularne pobierane w sprawach spadkowych, jak również rzeczywiste wydatki związane z niemi, obciążają masę spadkową. Opłaty konsularne pobierane za dokonywanie publicznej licytacji, jak również wszelkie koszty przy tem poniesione, obciążają sumę uzyskaną przy licytacji. Opłaty wspomniane i koszty mogą być potrącane z masy, którą obciążają.
Nieuiszczone opłaty i rzeczywiste wydatki będą ściągane w drodze egzekucji administracyjnej z majątku zobowiązanego, w sposób przewidziany ustawami lub umowami międzynarodowemi.
Konsul może według swego uznania zniżać opłaty lub zupełnie zwalniać od nich osoby, które należycie udowodnią, że ze względu na swój stan majątkowy nie mogą tych opłat w całości lub częściowo uiścić.
Zażalenia w przedmiocie niewłaściwego stosowania opłaty konsularnej mogą być wnoszone w terminie dni czternastu, licząc od dnia doręczenia lub zakomunikowania interesowanemu orzeczenia. konsularnego. Zażalenie to, które wnosić należy do właściwego konsulatu, rozstrzyga ostatecznie Minister Spraw Zagranicznych. Zażalenie nie wstrzymuje obowiązku uiszczenia opłaty.
Konsulaty winny oznaczać wysokość pobranych opłat na każdym wydanym przez nie dokumencie. W razie zwolnienia od opłaty - odpowiednia wzmianka o tem winna być umieszczona na dokumencie.
Rozporządzenie niniejsze należy stosować również i w tych wypadkach, gdy funkcje konsularne w danym okręgu wykonywują przedstawicielstwa dyplomatyczne.
W wypadkach pobierania opłat konsularnych za czynności przewidziane w ogólnej taryfie opłat konsularnych przez polskie urzędy państwowe na terytorjum Rzeczypospolitej Polskiej i W. M. Gdańska, winno być stosowane niniejsze rozporządzenie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w krajach europejskich z dniem pierwszym miesiąca następującego po dniu ogłoszenia rozporządzenia, w krajach pozaeuropejskich - w 2 miesiące po dniu ogłoszenia.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  1

OGÓLNA TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH.

1 Załącznik:

-zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 1925 r. (Dz.U.25.70.495) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23lipca 1925 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 1925 r. (Dz.U.25.129.923) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 stycznia 1926 r.

- zmieniony przez § 1 i § 2 rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 1926 r. (Dz.U.26.49.294) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 czerwca 1926 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.