Ogłoszenie załączników do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, z uwzględnieniem nomenklatury... - Dz.U.1995.44.231 - OpenLEX

Ogłoszenie załączników do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, z uwzględnieniem nomenklatury wynikającej z Klasyfikacji wyrobów i usług w zakresie usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.44.231

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1995 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 31 marca 1995 r.
w sprawie ogłoszenia załączników do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, z uwzględnieniem nomenklatury wynikającej z Klasyfikacji wyrobów i usług w zakresie usług.

1.
Na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599 oraz z 1994 r. Nr 132, poz. 670) ogłasza się załączniki do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599 oraz z 1994 r. Nr 32, poz. 670), z uwzględnieniem nomenklatury wynikającej z zarządzenia nr 47 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie Klasyfikacji wyrobów i usług (Dz. Urz. Głównego Urzędu Statystycznego Nr 24, poz. 132 i z 1994 r. Nr 5, poz. 52) w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1-6 do obwieszczenia.
2.
Zmiana nomenklatury, o której mowa w ust. 1, nie powoduje zmian wysokości opodatkowania podatkiem od towarów i usług po dniu 31 marca 1995 r.
3.
Wykazy określone w załącznikach do obwieszczenia stosuje się od dnia 1 kwietnia 1995 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYCH SPRZEDAŻ JEST ZWOLNIONA OD PODATKU

Poz.Symbol SWWNazwa towaru (grupy towarów)
123
1231Produkty przemysłu mięsnego - część I, z wyłączeniem przetworów mięsnych i podrobowych ze zwierząt rzeźnych oraz dziczyzny i królików (SWW: 2316, 2317)
22322Produkty uboczne uboju i przetwórstwa mięsnego
3233Wyroby przemysłu jajczarsko-drobiarskiego, z wyłączeniem konserw i wędlin drobiowych (SWW: 2332-1, -3 i -4)
4234Produkty połowów i przetwory rybne, z wyłączeniem konserw i prezerw z ryb oraz innych surowców z połowów (SWW: 2347)
52351Surowce mleczarskie
62352Mleko z produkcji przemysłowej
72549-4Miód pszczeli standaryzowany
82882Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego atestowane przez krajowe komisje artystyczne i etnograficzne, z wyłączeniem wyrobów (SWW: 2882-11 do -13)
940Produkty upraw polowych i łąkowych, z wyłączeniem produktów konsumpcyjnych roślin innych stref klimatycznych (SWW: 4035)
1041Produkty ogrodnictwa, z wyłączeniem owoców południowych (SWW: 4133)
1142Produkty hodowli
1243Produkty gospodarki leśnej i łowieckiej

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ USŁUG, KTÓRYCH ŚWIADCZENIE JEST ZWOLNIONE OD PODATKU

Poz.Symbol KWiUNazwa usługi
123
101.4Usługi w zakresie rolnictwa, z wyjątkiem usług weterynaryjnych
2ex 01.5Usługi związane z łowiectwem
302.02Usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna
405.00.50Usługi związane z rybołówstwem i rybactwem
541.00.20Usługi w zakresie rozprowadzania wody
6ex 45.23.11,Usługi wyłącznie w zakresie utrzymania ulic i placów miejskich
ex 45.23.12,
ex 45.23.15,
ex 45.34.21,
ex 63.21.25
745.24.12Roboty ogólnobudowlane związane z budową zapór, kanałów, kanałów irygacyjnych i akweduktów
855.23.11Usługi świadczone przez kempingi obozowiska dla dzieci
9ex 55.23.15Usługi krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane - wyłącznie usługi w zakresie hoteli pracowniczych, burs, internatów, domów akademickich
10ex 60.2Usługi transportu lądowego pozostałe - wyłącznie w zakresie:

1) przewozów środkami komunikacji miejskiej

2) usług taksówkowych

3) usług dorożek konnych

4) przewozów przesyłek pocztowych

11ex 63.12Usługi w zakresie magazynowania i przechowywania towarów, z wyjątkiem usług w zakresie przechowywania cieczy i gazów (KWiU: 63.12.12)
1264.1Usługi pocztowe i kurierskie
13Sekcja JUsługi pośrednictwa finansowego, z wyłączeniem:
65-671) pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń

2) usług polegających na oddaniu w odpłatne

użytkowanie rzeczy

3) działalności lombardów, z wyjątkiem usług

świadczonych przez banki

1470.20.11Usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym stanowiących majątek własny
1570.32.11Usługi w zakresie administrowania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie (łącznie z usługami w zakresie wyceny)
1671.31Usługi wynajmu maszyn i urządzeń rolniczych
17ex 72.40.10

ex 92.40.10

Usługi wyłącznie w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej
1873Usługi badawczo-rozwojowe
1974.20.52Usługi w zakresie architektonicznego kształtowania krajobrazu
20ex 74.30Usługi w zakresie badań i analiz technicznych - wyłącznie w zakresie badań wód, ścieków, powietrza i gleby, usług probierczych i usług w zakresie miar
2174.70.15Usługi w zakresie czyszczenia pieców i kominów
2275Usługi w zakresie: administracji publicznej, obrony narodowej, gwarantowanej prawnie opieki socjalnej
2380Usługi w zakresie edukacji
2485Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej
2590Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i zagospodarowywania śmieci, usługi sanitarne i pokrewne
26ex 91Usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane - wyłącznie statutowe
2792Usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem, z wyłączeniem usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi (KWiU: ex 92.1 i ex 92.2)
2893.01Usługi w zakresie prania i czyszczenia
2993.03Usługi pogrzebowe, kremacyjne i cmentarne
3093.04Usługi związane z poprawą kondycji fizycznej
Objaśnienia:

ex - dotyczy tylko i wyłącznie danego wyrobu/usługi z danego grupowania.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, KTÓRYCH SPRZEDAŻ LUB ŚWIADCZENIE JEST OBJĘTE STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 7%

Poz.Symbol SWW/KWiUNazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)
123
I. Towary związane z gospodarką rolną i leśną
10281-2Torf i wyroby torfowe dla celów rolniczych
20644Narzędzia gospodarcze i sprzęt podwórzowy, ogrodniczy i sadowniczy
3082Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i dla gospodarki leśnej
41026-6Przyczepy ciągnikowe rolnicze
51031-1, -2Ciągniki kołowe jednoosiowe i dwuosiowe rolnicze
6123, 1431, 1432Nawozy sztuczne, składniki chemiczne mieszanek paszowych oraz wapno, nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe
71246Pestycydy
81416-33Mączka dolomitowa
91418-33Kreda pastewna
102449-1, 26Wywary paszowe, pasze przemysłowe i produkty utylizacyjne
II. Towary związane z ochroną zdrowia
110965-2Szkła okularowe
120973-111, -112Igły lekarskie drożne, strzykawki lekarskie
130973-231, 0979-3Aparaty do mierzenia ciśnienia tętniczego oraz części do tych aparatów
141022-99Samochody osobowe Fiat 126p przystosowane fabrycznie dla inwalidów
151153-91Aparaty dla słabosłyszących
161219Produkty uzdrowisk (bez napojów mineralnych)
171335-321Błony rentgenowskie diagnostyczne
18134, 1354Wyroby farmaceutyczne, wyroby farmaceutyczne zielarskie oraz inne uznane za farmaceutyczne na podstawie odrębnych przepisów
191369-7, 1376Wyroby medyczne i sanitarne oraz weterynaryjne z tworzyw sztucznych, wyroby gumowe medyczne i sanitarne
201829-42Wata celulozowa paczkowana
21Podpinki higieniczne (SWW: 1829-496), a także podkłady (pieluchy, pielucho-majtki) dla obłożnie chorych
222017-11Artykuły medyczne dziewiarskie
232025Wyroby opatrunkowe włókiennicze
242885Wyroby ortopedyczne, rehabilitacyjne, protetyczne oraz wózki inwalidzkie
25Urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a
III. Towary spożywcze
2623Wyroby przemysłu spożywczego - część I, z wyłączeniem towarów zwolnionych od podatku (załącznik nr 1)
2724Wyroby przemysłu spożywczego - część II, z wyłączeniem wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego (SWW: 244), wyrobów winiarskich (SWW: 247) i produktów przemysłu piwowarskiego (SWW: 248)
2825Wyroby przemysłu spożywczego - część III, z wyłączeniem wyrobów cukierniczych trwałych (SWW: 251), przypraw i dodatków piekarskich i ciastkarskich (SWW: 2524), wód mineralnych i innych napojów bezalkoholowych (SWW: 253), octu, musztardy i kwasów spożywczych (SWW: 2541), używek naturalnych i ich ekstraktów (SWW: 2543), tytoniu i wyrobów tytoniowych (SWW: 255)
IV. Towary dla dzieci
290675-68Łyżwy popularne dziecięce
301043-5Rowery i pojazdy dziecięce
311043-8Wózki dziecięce
321136-69Podgrzewacze do butelek dla niemowląt
331324-321, -332, -333, -62Oliwy zwykłe i witaminizowane, talki, zasypki i mleczka kosmetyczne dla dzieci do 3 lat
342012-1 do -3Okrycia z dzianin dla dzieci do 11 lat
352013-1 do -3Ubiory z dzianin dla dzieci do 11 lat
362014-1 do -3Bielizna osobista z dzianin dla dzieci do 11 lat
372015-1 do -3Nakrycia głowy z dzianin dla dzieci do 11 lat
382016-2, -51, -91Galanteria odzieżowa z dzianin dziecięca
392019-1 do -3Wyroby pończosznicze dla dzieci do 11 lat
402112-1 do -3

2113-1 do -3

2114-1 do -3

2115-1 do -3

Okrycia, ubiory, bielizna osobista i nakrycia głowy z tkanin dla dzieci do 11 lat
412116-21, -51 do -53Galanteria odzieżowa z tkanin dziecięca
422181-11Beciki niemowlęce
431825, 2883-11, -16, -21, -35, -41, -43 do -46, -91, -92, -995, -996, 2884Artykuły papiernicze szkolne, przybory szkolne, pomoce naukowe oraz specjalistyczny sprzęt szkolny i przedszkolny
441749-2Urządzenia ogródków dziecięcych z drewna
45282Zabawki i gry towarzyskie
462272-4Tornistry nieskórzane
47bez względu na symbol SWWObuwie dziecięce wszelkiego rodzaju i obuwie z łyżwami o numeracji metrycznej do 23 cm
48Narty dziecięce o długości do 120 cm, wiązania i kijki do tych nart
49bez względu na symbol SWWSanki dla dzieci
50Tkaniny bawełniane pieluszkowe, pieluszki, butelki, ceratki higieniczne i gryzaczki dla niemowląt
51Meble dla dzieci do 6 lat
52Artykuły mundurowe dla zuchów i harcerzy
V. Towary inne
531371-8, -9Opony naprawiane i bieżnikowane
541779-94Brykiety z trocin
552711Wydawnictwa prasowe
562712Wydawnictwa dziełowe
572713-11, -12Nuty, mapy
582811, 2812Instrumenty muzyczne, części do instrumentów muzycznych i akcesoria muzyczne
VI. Usługi
5911.20.11, 74.20.7Usługi wiertnicze związane z wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego oraz usługi naukowe i techniczne doradztwa związanego z problematyką inżynierską - wyłącznie w zakresie:

1) usług geologicznych

2) geodezyjno-kartograficznych, z wyłączeniem

usług objętych stawką 0% na podstawie odrębnych

przepisów

60ex 33.10.92Usługi napraw i konserwacji wyrobów z grupowania SWW 2885
61ex 52.74.13Usługi w zakresie napraw aparatów dla słabosłyszących
6255Usługi hoteli i restauracji, z wyłączeniem:

1) usług świadczonych przez kempingi obozowiska

dla dzieci (KWiU: 55.23.11),

2) usług hoteli pracowniczych, burs, internatów,

domów akademickich (KWiU: ex 55.23.15),

3) sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości

alkoholu powyżej 1,5%,

4) sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami),

napojów bezalkoholowych gazowanych, wód

mineralnych, a także sprzedaży w stanie nie

przetworzonym innych towarów opodatkowanych

stawką 22%,

5) usług gastronomicznych w hotelach 4-, i 5-

gwiazdkowych,

6) usług w zakresie turystyki i wypoczynku

świadczonych przez hotele 5-gwiazdkowe

6360.10.1Usługi w zakresie międzymiastowych kolejowych, pasażerskich przewozów
6460.21Usługi pasażerskiego transportu rozkładowego lądowego pozostałe, z wyłączeniem komunikacji miejskiej
6560.22.12Usługi w zakresie wynajmowania samochodów pasażerskich z kierowcą
6660.23Usługi pasażerskiego transportu lądowego pozostałe, z wyłączeniem usług dorożek konnych (KWiU: ex 60.23.13)
6761.10.1Usługi morskiego i przybrzeżnego transportu pasażerskiego
6861.20.1Usługi wodnego transportu pasażerskiego
6961.20.3Usługi w zakresie wynajmowania statków śródlądowych z załogą; usługi w zakresie holowania i pchania w wodnym transporcie śródlądowym
7062.10.1Przewozy lotnicze rozkładowe pasażerskie
7162.20.1Przewozy lotnicze pasażerskie pozarozkładowe
72ex 62.20.3Usługi w zakresie wynajmowania środków transportu lotniczego z załogą - wyłącznie w zakresie pasażerskich środków transportu lotniczego
7363.3Usługi agencji turystycznych i pilotażu, gdzie indziej nie sklasyfikowane, z wyłączeniem usług pośrednictwa w sprzedaży biletów, miejsc zakwaterowania i wycieczek z kompleksowym programem imprez
7464.2Usługi telekomunikacyjne
75ex 74.40.1Usługi w zakresie reklamy - wyłącznie ogłoszenia prasowe zlecone przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej
76Usługi związane z maszynami, urządzeniami i narzędziami dla gospodarki rolnej, leśnej i ogrodniczej
77Usługi związane z ciągnikami uniwersalnymi rolniczymi
78Usługi związane z naprawą i regeneracją zespołów i części do ciągników uniwersalnych rolniczych oraz do sprzętu rolniczego, leśnego i ogrodniczego
79Usługi bieżnikowania i wulkanizowania opon i dętek
80Usługi ratownictwa górniczego
81Usługi związane z utrzymaniem i modernizacją dróg kołowych oraz obiektów mostowych, z wyłączeniem utrzymania ulic i placów miejskich
82Usługi (roboty) związane z budową dróg i obiektów mostowych
Objaśnienia:

ex - dotyczy tylko i wyłącznie danego wyrobu/usługi z danego grupowania.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYKAZ PALIW I ENERGII ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG OBJĘTYCH STAWKĄ 7%

Poz.Symbol SWW/KWiUNazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)
123
101, 0211Węgiel i brykiety, koks i półkoks
2022, 0232, 0242-1, -3Paliwa gazowe, gaz ziemny, propan-butan techniczny oraz oleje opałowe
303Energia elektryczna i cieplna
440.1Usługi wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej
540.2Usługi w zakresie rozprowadzania paliw gazowych przez sieci rozdzielcze
640.3Usługi w zakresie dostarczania pary wodnej i gorącej wody (łącznie z energią w postaci zimnej)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WYKAZ MATERIAŁÓW I USŁUG (ROBÓT BUDOWLANYCH), KTÓRYCH SPRZEDAŻ JEST OBJĘTA STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 7%

Poz.Symbol SWWNazwa towaru (grupy towarów)
123
10245-5Asfalty z przeróbki ropy naftowej
20454-1Pręty i profile średnie
30455Pręty i profile lekkie
4046Rury stalowe
5047Blachy walcowane na zimno, blachy powlekane i inne wyroby przetwórstwa hutniczego
60491Wyroby hutnictwa żelaza uzdatniane z odpadów
70552Wyroby walcowane z aluminium i stopów aluminium
80561-14Rury z miedzi oraz łączniki do instalacji wodociągowych z miedzi i ze stopów miedzi
90614-1 do -6Wyroby odlewnicze żeliwne, z wyjątkiem armatury
100615Armatura metalowa przemysłowa:
0615-1- armatura z żeliwa szarego
0615-21, -51, -61- zasuwy
0615-22, -52, -62- zawory
0615-24, -54, -64- przepustnica
110616-1Armatura metalowa sieci domowej
120617-1Osprzęt centralnego ogrzewania z metali nieżelaznych
130622-33Konstrukcje stalowe cylindryczne preizolowane
140623-1Konstrukcje zbiornikowe stalowe - wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków
150624Elementy i segmenty budowlane aluminiowe
160625Elementy i segmenty budowlane stalowe (ślusarka budowlana)
170627Konstrukcje stalowe lekkie do wyposażenia obiektów inwentarskich
180629-42, -43, -492Konstrukcje budynków drobnych stalowe, elementy konstrukcyjne zbrojeń żelbetowych, elementy konstrukcyjne z blach ocynkowanych i powlekanych
190651-16Sploty i linki do konstrukcji sprężonych
200654-1 do -4Okucia budowlane metalowe
210655-561 do

-566

Pojemniki metalowe na śmieci
220656-321Grzejniki z blachy do centralnego ogrzewania
230656-51Sprzęt instalacyjno-sanitarny z blachy emaliowany
240656-71Sprzęt instalacyjno-sanitarny z blachy stalowej nierdzewnej
250672-11, -12, -2Kuchnie gazowe oraz piece grzewcze i podgrzewacze
260711-5Kotły grzewcze
270719Zespoły i części maszyn i urządzeń energetycznych, z wyłączeniem zespołów i części silników spalinowych tłokowych (SWW: 0719-7)
280871-91Hydrofory
290912-111Regulatory temperatury
300915-52Reduktory membranowe
310918-13Elementy automatyki grzewczej
32091Urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania - wyłącznie urządzenia i zestawy urządzeń do automatycznej regulacji dostaw ciepła oraz zdalnego sterowania pracą systemów ciepłowniczych, a takze części do tych urządzeń
330941-42Liczniki elektryczne prądu zmiennego
340943-71, -73Wodomierze i gazomierze
350945-12, -19Ciepłomierze i przyrządy do pomiaru ilości ciepła pozostałe (podzielniki kosztów)
361114-11, -13, -17Rozdzielnice prefabrykowane wnętrzowe i napowietrzne wysokiego napięcia oraz stacje transformatorowe rozdzielcze prefabrykowane, z wbudowanymi transformatorami
371115-1Urządzenia rozdzielcze i sterownicze niskiego napięcia
381115-281, -282Podstawy i wkładki bezpiecznikowe niskiego napięcia
391119-41, -51Części do urządzeń rozdzielczych wysokiego napięcia prefabrykowanych oraz części do urządzeń rozdzielczych i sterowniczych niskiego napięcia
401121-35, -45Przewody gołe aluminiowe i stalowo-aluminiowe napowietrzne
411123-1, -2, -3Przewody elektroenergetyczne instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe
421126Kable elektroenergetyczne
431133-11, -14, -17, -25, -41Oprawy oświetleniowe
441136-11Kuchnie elektryczne (z wyjątkiem mikrofalowych)
451136-6Urządzenia elektryczne grzejne do podgrzewania wody
461336-433, -444, -53Kleje dla budownictwa
471361-332Płyty z polistyrenu spienionego (styropianu)
481361-36, -376Płyty z poliuretanów i bloki z poliuretanów
491363Rury i armatura z tworzyw sztucznych
501365Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa (z wyjątkiem 1365-45, -46, -47 i -8)
511411Kruszywo budowlane (bez kruszywa z żużla wielkopiecowego)
521413-911, -913, -915, -921, -922Elementy i materiały budowlane kamienne
531421Klinkier cementowy
541422Cement
551431Wapno
561433Spoiwa gipsowe
571434Elementy ścienne gipsowe
581435Elementy stropowe gipsowe
591436Elementy gipsowe pozostałe
60144Materiały budowlane ceramiczne (łącznie z wapienno-piaskowymi i wapienno-żużlowymi)
61145Wyroby z betonu
62146Materiały budowlane izolacyjne i azbestowo-cementowe
631484, 1485Zaprawy i wyprawy (bez ogniotrwałych), mieszanki mineralno-bitumiczne
64151Szkło budowlane
651623Kamionka kanalizacyjna i sanitarna
661624Kamionka budowlana
671632Wyroby sanitarne ceramiczne
681639-1Płytki i kształtki ceramiczne ścienne szkliwione
691715Materiały podłogowe z drewna
701733Stolarka budowlana otworowa (bez okrętowej)
711735-11, -12Komplety elementów budynków mieszkalnych wolno stojących i szeregowych z drewna i materiałów drewnopochodnych
721829-91Tapety papierowe
73Usługi i roboty związane z bieżącą konserwacją obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu
74Usługi i roboty budowlane związane z budową, remontami i bieżącą konserwacją wysypisk śmieci
75Usługi w zakresie budownictwa specjalistycznego w obiektach użytkowanych, a takze usługi (roboty) związane z budową urządzeń melioracyjnych, przeciwpowodziowych i deszczownianych
76Budowa, remonty i bieżąca konserwacja budynków:

1) zbiorowego - okresowego zamieszkania, bez

turystycznych (KOB 12)

2) nauki, oświaty i wychowania (KOB 13)

3) kultury i sztuki, radia i telewizji oraz

budynków sakralnych (KOB 14)

4) ochrony zdrowia i opieki społecznej (KOB 15)

5) kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku (KOB

16)

6) użytku publicznego - pozostałych (KOB 18)

7) mieszkalnych i użytku publicznego -

tymczasowych (KOB 19)

Objaśnienia:

ex - dotyczy tylko i wyłącznie danego wyrobu/usługi z danego grupowania.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WYKAZ WYROBÓW AKCYZOWYCH

Poz.Symbol SWWNazwa towaru (grupy towarów)
123
10241-1, 0242-2Półprodukty paliwowe z przeróbki ropy naftowej oraz paliwa do silników
20243Oleje smarowe i specjalne
30675-931, -991, -999Broń palna myśliwska, broń gazowa
40844-9Wyposażenie specjalistyczne obiektów działalności rozrywkowej osobno nie wymienione:

- rulety wraz ze stołami do rulety

- stoły do gry w karty

- automaty hazardowe

- maszyny i urządzenia losujące

- elektroniczne maszyny i urządzenia do gry

51021, 1022Samochody osobowe
61055-1Jachty pełnomorskie
71153Sprzęt elektroniczny wysokiej klasy oraz kamery wideo
81212Sól
91324-4, -5, -6 i -9Środki upiększające i wyroby perfumeryjne
101761Zapałki
111829-13Karty do gry, z wyłączeniem kart do gry dla dzieci
122215-2Wyprawione skóry futrzane zwierząt szlachetnych oraz wyroby z tych skór
13244Wyroby przemysłu spirytusowego i drożdżowego, z wyłączeniem drożdży (SWW: 2445)
14247Wyroby winiarskie
152483Piwo
162519-7Guma do żucia
172552Wyroby tytoniowe
18bez względu na symbol SWWŁodzie żaglowe, łodzie z silnikiem i łodzie z dostosowaniem do silników (drewniane, z tworzyw sztucznych i innych materiałów), z wyłączeniem łodzi rybackich, roboczych i ratowniczych
19bez względu na symbol SWWPozostałe napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,5%
20bez względu na symbol SWWOpakowania z tworzyw sztucznych, w tym również zastosowane do towarów w nich importowanych