Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.74.432

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 maja 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
w przedmiocie ogłoszeń treści lekarskiej.

Na mocy art. 2 p. 21 i art. 10 Zasadniczej Ustawy Sanitarnej (Dziennik Praw № 63 poz. 371) i dekretu w przedmiocie tymczasowych przepisów prasowych (Dziennik Praw № 14 poz. 186) zarządzam co następuje:
Art.  1.

Na wszelkiego rodzaju ogłoszenia i reklamy publiczne, których treść tyczy się:

a) sprzedaży i wyrobu środków i przyrządów leczniczych, kosmetycznych i hygienicznych i sposobu ich działania lub użycia;
b) wykonywania praktyki leczniczej przez lekarzy, felczerów, dentystów, położne, masażystów i wogóle osoby, trudniące się wykonywaniem wszelkich zabiegów leczniczych;
c) zawodu farmaceutycznego, oraz osób i firm, trudniących się wyrobem lub sprzedażą artykułów aptecznych;
d) zdrojowisk, zakładów leczniczych i wód leczniczych musi być uzyskane uprzednie zezwolenie Okręgowego Urzędu Zdrowia.
Art.  2.

Bez zezwolenia Okręgowego Urzędu Zdrowia ogłoszenia te i reklamy nie mogą być podawane do wiadomości publicznej. Zakaz ten dotyczy zarówno osób ogłaszających się, jak też i redakcji pism perjodycznych, wydawców i wszelkich zakładów i osób publikujących te ogłoszenia i reklamy.

Art.  3.

Wzbronione są wszelkiego rodzaju ogłoszenia i reklamy:

a) o drukach, jeżeli w ogłoszeniu wskazano, że druk dotyczy zwyrodnienia płciowego, prostytucji lub skłonności przeciwnych naturze;
b) dotyczące środków, przyrządów i sposobów uniknięcia lub pozbycia się ciąży i środków, wpływających na podniecenie osłabionej zdolności płciowej;
c) wskazane w art. 1, a niezgodne z prawdą lub zawierające informacje, mogące wprowadzić w błąd publiczność;
d) wskazane w art. 1, a niezaaprobowane przez Okręgowy Urząd Zdrowia.
Art.  4.

W ogłoszeniach i reklamach, dotyczących wykonywania praktyki lekarskiej lub zabiegów leczniczych, czy też zawodu farmaceutycznego niedopuszczalna jest reklama osobistych uzdolnień i kwalifikacji (po za wyszczególnieniem prawnie przysługującego tytułu naukowego i urzędowego).

Art.  5. 1

Osoby, zamierzające podać do wiadomości publicznej przewidziane przepisami niniejszemi ogłoszenia i reklamy, powinny całkowity ich tekst przedłożyć w potrójnym egzemplarzu Okręgowemu Urzędowi Zdrowia.

Przedłożony Okręgowemu Urzędowi Zdrowia tekst, w razie zaaprobowania go w formie, w jakiej był przedłożony, lub z uczynionemi przez siebie zmianami, Urząd ten zaopatruje: w a) klauzule: "zezwala się na ogłoszenie", b) datę, c) pieczęć, d) podpis i e) numer specjalnie w tym celu prowadzonego rejestru.

Jeden egzemplarz zaaprobowanego tekstu Urząd wydaje osobie zainteresowanej, pozostałe zatrzymuje dla siebie.

Ogłoszenia te i reklamy podane do wiadomości publicznej powinny być zaopatrzone u dołu w numer i datę rejestru urzędowego oraz w pierwsze litery nazwy Urzędu cenzurującego i miejscowości, w jakiej Urząd ten się znajduje.

Art.  6.

Redakcje pism, drukarnie oraz wszystkie zakłady i osoby, podające do wiadomości publicznej ogłoszenia i reklamy, przewidziane w przepisach niniejszych, obowiązane są przestrzegać, aby ogłoszenia te i reklamy były zaopatrzone klauzulą Okręgowego Urzędu Zdrowia.

Art.  7.

Winni przekroczenia przepisów niniejszych będą pociągani do odpowiedzialności na mocy ogólnych postanowień kodeksu karnego.

Art.  8.

Przepisy te wchodzą w życie na obszarze b. zaboru rosyjskie go z dniem ich ogłoszenia.

Warszawa, dnia 2 sierpnia 1919 r.

1 Art. 5 zmieniony przez rozporządzenie z dnia 29 marca 1920 r. (Dz.U.20.33.193) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 maja 1920 r.