Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.24.156

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 1964 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 czerwca 1964 r.
w sprawie ogłaszania uchwał rad narodowych i ich prezydiów oraz w sprawie wydawania dzienników urzędowych wojewódzkich rad narodowych.

Na podstawie art. 37 ust. 2 oraz art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 29, poz. 172) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Uchwały rad narodowych i ich prezydiów podlegają ogłoszeniu w dzienniku urzędowym wojewódzkiej rady narodowej, zwanym dalej "dziennikiem urzędowym", gdy takie ogłoszenie jest przewidziane w obowiązujących przepisach, a gdy chodzi o uchwały wojewódzkich rad narodowych lub ich prezydiów - również w wypadkach, gdy ogłoszenie takie zostało przewidziane w tych uchwałach.
2. Ponadto w dzienniku urzędowym mogą być ogłaszane uchwały rad narodowych i ich prezydiów, gdy jest to uzasadnione ze względu na treść uchwały, gdy za ogłoszeniem uchwały przemawia potrzeba jej upowszechnienia, udostępnienia do publicznej wiadomości lub utrwalenia, a także w innych uzasadnionych wypadkach.
3. Ogłoszenie uchwały w dzienniku urzędowym w wypadkach określonych w ust. 2 następuje za zgodą przewodniczącego prezydium wojewódzkiej rady narodowej lub upoważnionego członka prezydium.
§  2. Uchwały rad narodowych i ich prezydiów podleją ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, zapewniający należyte poinformowanie ludności, gdy takie ogłoszenie jest przewidziane w obowiązujących przepisach lub w ogłaszanej uchwale.
§  3. Uchwały podlegające ogłoszeniu w dzienniku urzędowym mogą być również ogłoszone w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości (§ 2).
§  4.
1. Jeżeli w myśl przepisów szczególnych uchwała rady narodowej lub jej prezydium wymaga zatwierdzenia przez organ nadrzędny albo wyrażenia przez ten organ zgody na jej wydanie, uchwała przed jej zatwierdzeniem lub wyrażeniem zgody nie podlega ogłoszeniu.
2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do uchwał, które z mocy przepisu szczególnego wchodzą w życie przed ich zatwierdzeniem.
§  5.
1. W dzienniku urzędowym ogłasza się również:
1) zarządzenia przewodniczących prezydiów rad narodowych,
2) akty prawne organów administracji podporządkowanych prezydiom rad narodowych, akty prawne innych jednostek państwowych oraz akty prawne organizacji społecznych.
2. Ogłoszenie w dzienniku urzędowym aktów wymienionych w ust. 1 następuje, gdy takie ogłoszenie jest przewidziane w obowiązujących przepisach, a gdy chodzi o zarządzenia przewodniczących prezydiów wojewódzkich rad narodowych - również w wypadkach, gdy takie ogłoszenie zostało przewidziane w tych zarządzeniach.
3. Ponadto akty wymienione w ust. 1 mogą być ogłoszone w dzienniku urzędowym w wypadkach i w trybie określonych w § 1 ust. 2 i 3.
§  6. Wejście w życie aktów ogłaszanych w sposób przewidziany w rozporządzeniu, jeśli jest ono zależne od ich ogłuszenia, następuje z dniem ogłoszenia, chyba że postanowienia w nich zawarte lub przepisy szczególne stanowią inaczej.
§  7. Ogłaszanie i wejście w życie przepisów prawnych, wydawanych w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. o wydawaniu przepisów prawnych przez rady narodowe (Dz. U. Nr 8, poz. 47) oraz utratę ich mocy normuje ta ustawa.
§  8. Ogłaszanie w dzienniku urzędowym przedruków z Dziennika Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dziennika Urzędowego "Monitor Polski" i z innych organów przeznaczonych do prawnego ogłaszania aktów może nastąpić za zezwoleniem Szefa Urzędu Rady Ministrów.
§  9.
1. Sprostowanie błędów w tekstach aktów ogłoszonych w dzienniku urzędowym następuje w drodze obwieszczenia przewodniczącego prezydium wojewódzkiej rady narodowej. Obwieszczenie to ogłasza się w dzienniku urzędowym.
2. Sprostowanie błędów w tekstach uchwał rad narodowych i ich prezydiów, ogłoszonych w sposób określony w § 2, następuje w drodze obwieszczenia przewodniczącego prezydium właściwej rady narodowej. Ogłoszenie obwieszczenia następuje w taki sam sposób, w jaki nastąpiło ogłoszenie prostowanego tekstu.
§  10.
1. Wydawanie dziennika urzędowego należy do zakresu działania prezydium wojewódzkiej rady narodowej oraz prezydium rady narodowej miasta wyłączonego z województwa.
2. Na podstawie uchwał prezydiów wojewódzkiej rady narodowej i rady narodowej miasta wyłączonego z województwa dziennik urzędowy może być wspólnym pismem obu rad narodowych.
3. Tytuł dziennika urzędowego brzmi: "Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w .........." lub "Dziennik Urzędowy Rady Narodowej m. ..........". W wypadku określonym w ust. 2 tytuł brzmi: "Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w .......... oraz Rady Narodowej m. ..........".
4. Na każdym numerze dziennika urzędowego oznacza się miejsce i dzień jego wydania.
§  11.
1. Dziennik urzędowy redaguje zespół redakcyjny powołany przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej. W wypadku określonym w § 10 ust. 2 prezydia obu rad narodowych powołują wspólny zespół redakcyjny.
2. Do zadań zespołu redakcyjnego należy w szczególności ustalenie, czy akt przeznaczony do ogłoszenia w dzienniku urzędowym odpowiada warunkom ogłoszenia i czy nie zachodzą przeszkody prawne do jego ogłoszenia.
3. Akty przeznaczone do ogłoszenia w dzienniku urzędowym przesyła się do zespołu redakcyjnego w oryginale przy dołączeniu jednego uwierzytelnionego odpisu.
4. Przygotowany do druku tekst dziennika urzędowego zespół redakcyjny przedstawia do akceptacji przewodniczącemu prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej lub upoważnionemu członkowi prezydium.
§  12.
1. Dziennik urzędowy otrzymują bezpłatnie organy państwowe wskazane przez Szefa Urzędu Rady Ministrów.
2. Ceny pojedynczych numerów dziennika urzędowego oraz jego prenumeraty regulują odrębne przepisy.

3. Do czasu wydania zarządzenia na podstawie ust. 1 obowiązują w tym zakresie przepisy dotychczasowe.

§  13. Prezydia rad narodowych wszystkich stopni oraz podporządkowane im organy administracji państwowej obowiązane są udostępniać ludności bezpłatne przeglądanie dziennika urzędowego.
§  14. Przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące wojewódzkich rad narodowych oraz ich prezydiów stosuje się odpowiednio do rad narodowych miast wyłączonych z województw oraz do prezydiów tych rad.
§  15. Rozporządzenie nie narusza przepisów szczególnych, przewidujących ogłaszanie uchwał rad narodowych i ich prezydiów w sposób odmienny niż określony w rozporządzeniu.
§  16. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1958 r. w sprawie zasad i trybu ogłaszania uchwał rad narodowych oraz wydawania dzienników urzędowych wojewódzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 19, poz. 78).
§  17. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
§  18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.