Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.20.172

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 marca 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 24 lutego 1930 r.
o ogłaszaniu się uprawnionych techników dentystycznych i techników dentystycznych.

Na podstawie art. 24 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o wykonywaniu praktyki dentystycznej (Dz. U. R. P. Nr. 54, poz. 476) zarządzam co następuje:
§  1. Tablice informacyjne (szyldy) uprawnionych techników dentystycznych i techników dentystycznych mogą być wywieszane jedynie przed bramą i w bramie domu, w którym uprawniony technik dentystyczny lub technik dentystyczny prowadzi zakład względnie pracownię techniczno - dentystyczną, oraz na drzwiach mieszkania, nie więcej jednak, jak po jednej tablicy w każdem z oznaczonych miejsc.

W razie zmiany mieszkania może być umieszczona na przeciąg jednego roku przed bramą lub w bramie domu, w którym uprawniony technik dentystyczny lub technik dentystyczny uprzednio prowadził zakład względnie pracownię techniczno - dentystyczną, tablica, wskazująca nowy jego adres.

§  2. Tablice informacyjne uprawnionych techników dentystycznych mogą zawierać: imię i nazwisko uprawnionego technika dentystycznego, stopień zawodowy, adres, numer telefonu i godziny przyjęć, ponadto nazwę "zakład techniczno - dentystyczny" z koniecznem wyszczególnieniem nazwiska właściciela zakładu. Tablice informacyjne techników dentystycznych mogą zawierać: imię i nazwisko technika dentystycznego, stopień zawodowy, adres, numer telefonu i godziny przyjęć, ponadto nazwę "pracownia techniczno - dentystyczna" z koniecznem wyszczególnieniem nazwiska właściciela pracowni.

Rozmiar tablic nie może przekraczać 40 x 25 cm.

§  3. Ogłoszenia uprawnionych techników dentystycznych i techników dentystycznych w prasie codziennej, perjodycznej i zawodowej dopuszczalne są jedynie w celach informacji. Ogłoszenia o cechach reklamy są zabronione. Ogłoszenia w prasie codziennej i perjodycznej poza treścią, wyszczególnioną w § 2 niniejszego rozporządzenia, mogą zawierać: informacje o rozpoczęciu praktyki, wznowieniu, zaprzestaniu względnie wyjeździe, przeprowadzeniu się lub powrocie uprawnionych techników i techników dentystycznych.

Liczba ogłoszeń w prasie codziennej i perjodycznej nie może przekraczać ogółem trzydziestu sześciu w ciągu roku kalendarzowego.

§  4. Ogłaszanie się uprawnionych techników dentystycznych i techników dentystycznych w sposób i w formie, nieprzewidzianej w niniejszem rozporządzeniu, jest zabronione.
§  5. W razie naruszenia postanowień niniejszego rozporządzenia w stosunku do winnych znajdują zastosowanie sankcje karne, przewidziane w art. 27 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o wykonywaniu praktyki dentystycznej (Dz. U. R. P. Nr. 54, poz. 476).
§  6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie 30 dni po dniu jego ogłoszenia.