Ogłaszanie o przystąpieniu do sporządzenia, uchwaleniu, zatwierdzeniu i uprawomocnieniu się szczegółowych planów zabudowania w mieście stołecznym Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.56.443

Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 1937 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 15 lipca 1937 r.
w sprawie ogłaszania o przystąpieniu do sporządzenia, uchwaleniu, zatwierdzeniu i uprawomocnieniu się szczegółowych planów zabudowania w mieście stołecznym Warszawie.

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr 23, poz. 202) w brzmieniu ustawy z dnia 14 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 56, poz. 405) zarządzam co następuje:
Ogłoszenia, przewidziane w art. 25, 30 i 35 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P Nr 23, poz. 202) w brzmieniu ustawy z dnia 14 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 56, poz. 405), dotyczące szczegółowych planów zabudowania miasta stołecznego Warszawy, będą umieszczane w "Monitorze Polskim" oraz w jednym codziennym piśmie miejscowym.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.