Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1461 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2019 r.
Art.  38. 

W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576, Nr 155, poz. 1014, Nr 160, poz. 1060 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306 i Nr 48, poz. 550 i 552) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).