Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1461 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2019 r.
Art.  20.  [Organizacja dzienników urzędowych; dzień ogłoszenia aktu]
1.  Dziennik urzędowy wydaje się z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.
2.  Dniem ogłoszenia aktu jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego dziennik urzędowy.
3.  Dzień ogłoszenia aktu w postaci elektronicznej umieszcza się w obrębie nagłówka strony.
4.  (uchylony).