Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1461 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2019 r.
Art.  18.  [Prostowanie błędów w tekstach jednolitych]
1.  Błędy w tekście jednolitym aktu normatywnego polegające na niezgodności jego tekstu ogłoszonego w dzienniku urzędowym z tekstem aktu uwzględniającym wszystkie zmiany dokonane do czasu ogłoszenia tekstu jednolitego prostuje się w formie obwieszczenia.
2.  Sprostowania błędu w tekście jednolitym aktu prawnego dokonuje organ, który ogłosił tekst jednolity. Przepis art. 17 ust. 2 stosuje się odpowiednio.