[Akty prawne i orzeczenia ogłaszane w wojewódzkich dziennikach urzędowych] - Art. 13. - Ogłaszanie aktów normatywnych i... - Dz.U.2019.1461 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - [Akty prawne i orzeczenia ogłaszane w wojewódzkich dziennikach urzędowych] - Ogłaszanie aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1461 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2019 r.
Art.  13.  [Akty prawne i orzeczenia ogłaszane w wojewódzkich dziennikach urzędowych]

W wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się:

1)
akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organy administracji niezespolonej;
2)
akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy;
3)
statuty związków międzygminnych, statuty związków powiatów oraz statuty związków powiatowo-gminnych;
3a)
statuty związków metropolitalnych;
4)
akty Prezesa Rady Ministrów uchylające akty prawa miejscowego stanowionego przez wojewodę i organy administracji niezespolonej;
5)
wyroki sądu administracyjnego uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego stanowionego przez: wojewodę i organy administracji niezespolonej, organ samorządu województwa, organ powiatu i organ gminy;
6)
porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych zawarte:
a)
między jednostkami samorządu terytorialnego,
b)
między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej;
7)
uchwały budżetowe gminy, powiatu i województwa oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, powiatu i województwa;
8)
obwieszczenia o wygaśnięciu mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz o rozwiązaniu sejmiku województwa, rady powiatu lub rady gminy;
8a)
rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące aktów prawa miejscowego stanowionych przez jednostki samorządu terytorialnego;
9)
statut urzędu wojewódzkiego;
10)
inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne.