Art. 10. - [Akty prawne i orzeczenia ogłaszane w Monitorze Polskim] - Ogłaszanie aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1461 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2019 r.
Art.  10.  [Akty prawne i orzeczenia ogłaszane w Monitorze Polskim]
1. 
W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zwanym dalej "Monitorem Polskim", ogłasza się:
1)
zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydane na podstawie ustawy;
2)
uchwały Rady Ministrów i zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, wydane na podstawie ustawy;
3)
teksty jednolite aktów określonych w pkt 1 i 2;
4)
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Monitorze Polskim lub aktów normatywnych, które nie były ogłoszone.
2. 
W Monitorze Polskim ogłasza się również:
1)
uchwały Zgromadzenia Narodowego dotyczące:
a)
regulaminu Zgromadzenia Narodowego,
b)
uznania trwałej niezdolności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia,
c)
postawienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu;
2)
uchwały Sejmu dotyczące:
a)
regulaminu Sejmu,
b)
(uchylona),
c)
uchwalenia wotum zaufania Radzie Ministrów oraz absolutorium dla Rady Ministrów,
d)
uchwalenia wotum nieufności Radzie Ministrów lub ministrowi,
e)
pociągnięcia do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu,
f)
rozwiązania organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego,
g)
wyboru, powoływania lub odwoływania na określone w Konstytucji lub ustawach stanowiska państwowe; uchwałę o powołaniu lub odwołaniu wymagającym zgody Senatu ogłasza się po wyrażeniu takiej zgody;
3)
uchwały Senatu dotyczące:
a)
regulaminu Senatu,
b)
wyboru, powoływania, odwoływania, a także wyrażenia zgody na powoływanie lub odwoływanie przez Sejm na określone w Konstytucji lub ustawach stanowiska państwowe;
4)
akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące:
a)
zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu,
b)
(uchylona),
c)
zrzeczenia się urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
d)
desygnowania i powoływania Prezesa Rady Ministrów oraz Rady Ministrów,
e)
przyjmowania dymisji Rady Ministrów i powierzania jej tymczasowego pełnienia obowiązków,
f)
dokonywania zmian w składzie Rady Ministrów na wniosek Prezesa Rady Ministrów,
g)
odwoływania ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności,
h)
powoływania lub odwoływania na określone w Konstytucji i ustawach stanowiska państwowe,
i)
powoływania sędziów,
j)
nadawania tytułu naukowego profesora i tytułu profesora sztuki,
k)
mianowania na stopień generała i równorzędny,
l)
nadawania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
m)
(uchylona);
5)
postanowienia Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz powierzeniu Marszałkowi Sejmu tymczasowego wykonywania obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
6)
postanowienia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa.
3. 
W Monitorze Polskim ogłasza się uchwały Sejmu i Senatu oraz Zgromadzenia Narodowego inne niż wymienione w ust. 2, wyroki Trybunału Stanu, a także postanowienia Marszałka Sejmu, jeżeli ich ogłoszenie w Monitorze Polskim jest przewidziane w tych uchwałach lub postanowieniach albo jeżeli odrębne ustawy tak stanowią.
4. 
W Monitorze Polskim ogłasza się również inne akty prawne, a także ogłoszenia, obwieszczenia i komunikaty organów, instytucji i osób, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią.
5. 
Prezes Rady Ministrów może zarządzić:
1)
ogłoszenie w Monitorze Polskim również innych niż określone w art. 9 oraz w ust. 1 aktów prawnych;
2)
ogłoszenie innych niż określone w ust. 2 aktów prawnych, ogłoszeń i obwieszczeń.