[Karalne proponowanie nabycia papierów wartościowych] - Art. 99. - Oferta publiczna i warunki wprowadzania instrumentów... - Dz.U.2021.1983 t.j. - OpenLEX

Art. 99. - [Karalne proponowanie nabycia papierów wartościowych] - Oferta publiczna i warunki wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1983 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r. do: 9 listopada 2023 r.
Art.  99.  [Karalne proponowanie nabycia papierów wartościowych]
1.  104
 Kto dokonuje oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego przepisami:
1)
rozporządzenia 2017/1129 zatwierdzenia prospektu lub jego udostępnienia do publicznej wiadomości albo udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentów, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. f-i oraz ust. 5 lit. e-h i lit. j pkt (v) rozporządzenia 2017/1129, albo
2)
ustawy zatwierdzenia memorandum informacyjnego lub jego udostępnienia do publicznej wiadomości lub osobom, do których skierowana jest oferta publiczna, albo
3)
ustawy udostępnienia dokumentu, o którym mowa w art. 37a ust. 1, do publicznej wiadomości lub osobom, do których skierowana jest oferta publiczna, albo
4)
ustawy i rozporządzenia 2020/1503 udostępnienia arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych do publicznej wiadomości

- podlega grzywnie do 10 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

2. 
Tej samej karze podlega, kto na terytorium jednego państwa członkowskiego udostępnia 150 osobom lub większej liczbie osób, lub nieoznaczonemu adresatowi reklamę oferty publicznej, o której mowa w art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129.
3. 
Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 lub 2, działając w imieniu lub interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
4. 
W przypadku mniejszej wagi sprawca czynu określonego w ust. 1-3 podlega grzywnie do 2 500 000 zł.
104 Art. 99 ust. 1 zmieniony przez art. 57 pkt 13 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1488) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 lipca 2022 r.