Odznaka honorowa "Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.149.1234

Akt utracił moc
Wersja od: 2 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY1)
z dnia 5 lipca 2005 r.
w sprawie odznaki honorowej "Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina"

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina (Dz. U. Nr 16, poz. 168) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wzór odznaki honorowej "Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina", zwanej dalej "Odznaką", szczegółowe zasady i tryb jej nadawania, w tym wzór wniosku o nadanie Odznaki, a także sposób jej noszenia.
Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem i może być nadawana osobom oraz jednostkom organizacyjnym wyróżniającym się w ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina, a w szczególności w:
1)
kultywowaniu wiedzy i pamięci o kompozytorze;
2)
prowadzeniu badań i współdziałaniu w rozwijaniu wiedzy o twórczości i osobie Fryderyka Chopina;
3)
popularyzowaniu jego twórczości, w tym w szczególności przez:
a)
podejmowanie lub współfinansowanie wydań nagrań, nut i innych publikacji,
b)
organizowanie lub współfinansowanie koncertów,
c)
podejmowanie lub wspomaganie finansowe konkursów lub innych inicjatyw mających na celu prezentację utworów i popularyzację wiedzy o Fryderyku Chopinie,
d)
współdziałanie w popieraniu i rozwijaniu wykonawstwa twórczości Fryderyka Chopina w kraju i za granicą;
4)
pozyskiwaniu, gromadzeniu, zabezpieczaniu i udostępnianiu przedmiotów oraz miejsc związanych z jego życiem i twórczością;
5)
ochronie dóbr osobistych wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina oraz działaniach zmierzających do zachowania integralności twórczości Fryderyka Chopina.
 
1.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej "Ministrem", nadaje Odznakę z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1)
ministra lub kierownika urzędu centralnego;
2)
terenowego organu administracji rządowej albo organu jednostki samorządu terytorialnego;
3)
kierownika placówki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm.);
4)
podmiotu prowadzącego statutową działalność kulturalną, organizacji społecznej lub stowarzyszenia, działających na rzecz ochrony dziedzictwa Fryderyka Chopina;
5)
kierownika publicznej albo niepublicznej szkoły artystycznej;
6)
instytutu badawczego albo innej jednostki naukowej prowadzącej badania naukowe i poszerzającej wiedzę o życiu i twórczości Fryderyka Chopina.
2.
Wzór wniosku o nadanie Odznaki określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3.
Wnioski o nadanie Odznaki składa się do Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, w terminie określonym w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 5a.
4.
W razie stwierdzenia braków formalnych Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zwraca wnioskodawcy wniosek o nadanie Odznaki w celu ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania zwróconego wniosku.
5.
Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku:
1)
złożenia wniosku po terminie;
2)
nieusunięcia braków formalnych wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 4;
3)
jego wycofania przez wnioskodawcę.
1.
Minister powołuje komisję do spraw nadania Odznaki, zwaną dalej "komisją", wyznaczając jej skład na okres roku.
2.
W skład komisji wchodzi od 5 do 9 osób, które są uznawane za autorytety artystyczne i naukowe w dziedzinie badania życia i twórczości Fryderyka Chopina.
3.
Przewodniczącego oraz sekretarza komisji wybierają jej członkowie w drodze głosowania jawnego.
4. 2
Do zadań komisji należy:
1)
opiniowanie wniosków;
2)
rekomendowanie Ministrowi osoby lub jednostki organizacyjnej do nadania Odznaki.
5. 3
Posiedzenie komisji zwołuje Minister.
5a. 4
W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie później niż w terminie 14 dni przed posiedzeniem komisji ogłasza się:
1)
termin posiedzenia komisji;
2)
termin składania wniosków o nadanie Odznaki.
6.
Posiedzenie komisji jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa jej członków.
7.
Uchwały komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym, większością głosów członków komisji obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
8.
Sekretarz komisji nie bierze udziału w głosowaniach.
9. 5
O nadaniu Odznaki decyduje Minister.
10.
Członkowie komisji pełnią swoje funkcje społecznie.
1.
Odznaka może być przyznawana tej samej osobie lub jednostce organizacyjnej tylko jeden raz.
2. 6
(uchylony).
1.
Odznaka jest kopią pracy rzeźbiarskiej "Chopin" autorstwa Jana Nalborczyka w formie plakiety o wymiarach 36 cm x 45 cm, wykonaną w brązie.
2.
Odznace towarzyszy metalowa, pozłacana miniatura wizerunku Fryderyka Chopina wpisana w obręcz o średnicy 20 mm.
3.
Wzór Odznaki, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4.
Wzór miniatury Odznaki, o której mowa w ust. 2, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
1.
Odznakę wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanie wręcza Minister lub osoba przez niego upoważniona.
2.
Wzór legitymacji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
3.
Miniaturę Odznaki nosi się po prawej stronie piersi.
Informacje o nadanych Odznakach podaje się do publicznej wiadomości.
Ewidencję osób lub jednostek organizacyjnych, którym nadano Odznakę, prowadzi Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.
W przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży Odznaki, a także legitymacji, na wniosek posiadacza Odznaki wydaje się duplikat za zwrotem kosztów.
W roku 2005 Odznakę nadaje z własnej inicjatywy Minister.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 134, poz. 1430).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 7

WZÓR

WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ

"Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina"

I. Dane w przypadku, gdy kandydatem jest osoba fizyczna:

1) imię i nazwisko ............................................................................................................

2) data i miejsce urodzenia ..............................................................................................

3) obywatelstwo ...............................................................................................................

4) miejsce zamieszkania ..................................................................................................

5) miejsce pracy, stanowisko ..........................................................................................

6) tytuły naukowe, informacje dotyczące całokształtu działalności ................................

7) przebieg pracy twórczej ...............................................................................................

II. Dane w przypadku, gdy kandydatem jest jednostka organizacyjna:

1) nazwa ...........................................................................................................................

2) siedziba ........................................................................................................................

3) charakter działalności ..................................................................................................

4) data powstania ............................................................................................................

5) osiągnięcia ...................................................................................................................

III. Uzasadnienie nadania Odznaki:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.......................................... ..........................................

(miejscowość, data) (wnioskodawca)

IV. Opinia komisji:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.......................................... ...................................................

(miejscowość, data) (przewodniczący komisji)

V. Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

.............................................................................................................................................

Warszawa, dnia ..................................................

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ

"Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina"

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR MINIATURY ODZNAKI HONOROWEJ

"Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina"

ZAŁĄCZNIK Nr  4

  8 WZÓR LEGITYMACJI

"Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina"

okładka, skala 1:1

wzór

wymiary - 180 mm (czyli 18 cm) na 60 mm (czyli 6 cm)

Lewa strona zewnętrzna Prawa strona zewnętrzna

(czyli tył - po złożeniu okładki) (czyli front okładki)

Okładka zewnętrzna jest wykonana z granatowej skóry cielęcej.

Napis na froncie - "Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina" jest pokryty złotą folią.

Pod napisem widnieje twarz Fryderyka Chopina (z płaskorzeźby Jana Nalborczyka).

Lewa i prawa - 2 strony wewnętrzne

wyklejone gładkim papierem w kolorze szarym (krawędzie z 2 mm zaklejką ze skóry z okładki zewnętrznej)

wzór

Wkładka do legitymacji

w kolorze białym - połączona z okładką złotą nicią

wymiary 176 mm (czyli 17,6 cm) na 56 mm (czyli 5,6 cm)

wzór

Lewa i prawa - strona zewnętrzna wkładki - gładkie, bez tekstów

wzór

1 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.19.98) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 lutego 2011 r.
2 § 4 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.19.98) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 lutego 2011 r.
3 § 4 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.19.98) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 lutego 2011 r.
4 § 4 ust. 5a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.19.98) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 lutego 2011 r.
5 § 4 ust. 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.19.98) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 lutego 2011 r.
6 § 5 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.19.98) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 lutego 2011 r.
7 Załącznik nr 1:

-zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 lutego 2006 r. (Dz.U.06.24.180) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 marca 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.19.98) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 lutego 2011 r.

8 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 lutego 2006 r. (Dz.U.06.24.180) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 marca 2006 r.